null Poprzednie zasady i stawki opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (obowiązujące do 31.12.2021 r.)

Do 31 grudnia 2021 r. w Warszawie obowiązują dotychczasowe zasady naliczania opłat za gospodarowanie odpadami – stawki uzależnione są od ilości zużytej wody.

23 września 2021 roku weszła w życie zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z dodanym przepisem art. 6j ust. 3f, w przypadku metody ustalenia opłaty od ilości zużytej wody wysokość opłaty nie może przekroczyć 7,8% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za gospodarstwo domowe. Jednocześnie, zgodnie z art. 5 Ustawy nowelizującej, gminy do końca 2021 r. muszą dostosować Uchwały dotyczące wysokości opłat ponoszonych przez mieszkańców do zmienionych przepisów. Wobec tego, do czasu zmiany Uchwał obowiązują dotychczasowe zasady, a wysokość ponoszonych opłat nie ulega zmianie.

JAK NALICZANE SĄ OPŁATY ZA ODPADY?

Rada m.st. Warszawy zadecydowała o wprowadzeniu metody naliczania opłaty od ilości zużytej wody - wskazywanej przez mieszkańców za najbardziej sprawiedliwą spośród rozwiązań, które przewidują przepisy.

Obwieszczenie

Stawka opłaty miesięcznej dla właścicieli nieruchomości jednorodzinnych i wielolokalowych domów jest liczona wg wzoru: 12,73 zł x 1m3*.

Opłata jest liczona na podstawie średniego zużycia wody z 6 kolejnych miesięcy wybranych z ostatnich 12 miesięcy.

* Uwaga! Zarówno w przypadku nieruchomości wielorodzinnych, jak i jednorodzinnych, mieszkańcy nie zapłacą za wodę bezpowrotnie zużytą (czyli np. wykorzystywaną do podlewania ogródka), zmierzoną przez dodatkowy wodomierz. Będzie ona odliczona. W opłacie za odpady uwzględnia się ilość zużytej wody technicznej (używanej np. do mycia klatek schodowych). Więcej informacji znajdziesz na stronie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.

Miesięczne opłaty za odpady przy braku danych za zużycie wody

Jeśli w nieruchomości nie ma wodomierza głównego albo nie jest ona podłączona do sieci wodociągowej lub nie ma danych za zużycie wody za okres 6 kolejnych miesięcy, opłatę naliczymy według wzoru:

  • nieruchomość zamieszkana: liczba mieszkańców x 4 m3 wody x 12,73zł,

  • nieruchomość mieszana, dla części niezamieszkanej (np. delikatesy w kamienicy, salon kosmetyczny w bloku wielorodzinnym): normy zużycia wody wg załącznika do uchwały 676/2019 x 12,73 zł za 1m3.

  • nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, które są objęte warszawskim systemem gospodarowania odpadami komunalnymi – opłata naliczana według zadeklarowanej liczby pojemników lub worków, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości. Sprawdź w Obwieszczeniu ile wynoszą opłaty.  

Opłaty dla domków letniskowych

Obecna stawka opłaty dla domków letniskowych lub innych nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowych wynosi181,90 zł za rok.

Jak można odliczyć wodę bezpowrotnie zużytą?

Właściciele nieruchomości, np. domów jednorodzinnych, którzy nie są podłączeni do sieci kanalizacyjnej (korzystają z szamba), a mają dostarczaną wodę przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji (MPWiK), mogą instalować własne wodomierze do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej. Pomiary z tych liczników będą podstawą do naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Stan początkowy i końcowy wodomierza na wodę bezpowrotnie zużytą należy wtedy dołączyć do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uwaga: W takiej sytuacji wodomierza mierzącego wodę bezpowrotnie zużytą nie należy zgłaszać do MPWiK w m.st. Warszawie S.A., a jedynie odpowiednie informacje zawrzeć w składanej deklaracji.

Co to jest legalizacja licznika wody?

Warto mieć pewność, że urządzenie mierzące zużytą wodę działa prawidłowo. Dlatego każdy wodomierz co 5 lat musi przejść okresowy przegląd - to tzw. legalizacja wodomierza.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami legalizacje przeprowadzane są w specjalnych punktach Głównego Urzędu Miar. Jeśli licznik nie jest uszkodzony i poprawnie mierzy przepływ wody, otrzymuje tzw. cechę legalizacyjną.

Cecha legalizacyjna jest naklejana, wypalana, drukowana lub nanoszona na plombę zawieszoną na druciku wodomierza. Ważna jest przez 5 lat, ale traci ważność w przypadku:

  • stwierdzenia, że wodomierz przestał spełniać wymagania metrologiczne i prawne;

  • uszkodzenia wodomierza;

  • uszkodzenia albo zniszczenia cechy legalizacji lub cechy zabezpieczającej.

Jeśli urządzenie nie działa poprawnie, należy je wymienić lub naprawić i ponownie zalegalizować wodomierz.

W przypadku nieruchomości, które nie są podłączone do sieci kanalizacyjnej, wskazania dodatkowego licznika nie będą brane pod uwagę przy obliczaniu opłat za zużycie wody wodociągowej.

Więcej:

https://mpwik.com.pl/view/legalizacja-wodomierza

https://mpwik.com.pl/view/wymiana-wodomierzy-odliczajcych

https://www.gum.gov.pl/pl/uslugi/certyfikacja/legalizacja-przyrzadu-p/82,Legalizacja-przyrzadu-pomiarowego.html

Pobierz materiały o dotychczasowym systemie opłat:

Ulotka