Wstecz

Złóż deklarację

Ważne terminy

W związku ze zmianą systemu naliczania opłat za śmieci, która wejdzie od kwietnia 2021 r., właściciele nieruchomości będą zobowiązani do złożenia nowej deklaracji.

Taki obowiązek mają np. osoby fizyczne w przypadku budynków jednorodzinnych, a także osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną, m.in. zarządy spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.  Pamiętaj! Właściciele mieszkań w budynkach wielolokalowych nie składają osobiście deklaracji. Szczegóły wkrótce.

Do 31 marca 2021 r. obowiązują terminy i zasady związane z opłatą ryczałtową.

 • Opłaty należy dokonywać do 28. dnia każdego miesiąca. Numer konta znajdziesz TUTAJ.
 • Jeżeli dla danej nieruchomości deklaracja składana jest po raz pierwszy, to należy złożyć ją w terminie 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca na danej nieruchomości lub powstania na niej odpadów komunalnych. Zachęcamy do skorzystania z kreatora deklaracji.

Jak złożyć deklarację

Złóż zdalnie deklarację dot. gospodarowania odpadami

Obowiązek złożenia nowej deklaracji mają np. właściciele budynków jednorodzinnych, a w przypadku budynków wielolokalowych - wspólnoty mieszkaniowe bądź spółdzielnie mieszkaniowe. Mieszkańcy bloków (budynków wielolokalowych) nie składają deklaracji samodzielnie.

Kalkulator deklaracji

Mieszkańcy Warszawy mogą w łatwy sposób złożyć dokumenty bez wychodzenia z domu. Na stronie deklaracje2020.um.warszawa.pl/odpady-komunalne/ dostępny jest elektroniczny kalkulator deklaracji. Platforma ułatwia wypełnianie formularzy i bezpieczne przekazywanie danych przez platformę ePUAP, z użyciem podpisu elektronicznego.

Jak złożyć deklarację przez platformę ePUAP2?

 1. Prześlij wypełniony formularz deklaracji na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu m.st. Warszawy, będąc zalogowanym na platformie ePUAP2.
 2. W temacie wpisz „Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami” oraz dodaj informację o rodzaju deklaracji: DM lub DJ, DZW, DN, DH, DL”.
 3. Deklarację wraz z ewentualnymi załącznikami podpisz przy użyciu profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego.

Wskazówki założenia profilu zaufanego dostępne są na stronie www.gov.pl oraz w filmie.

W przypadku braku podpisu elektronicznego, mieszkańcy po wypełnieniu danych mogą wydrukować deklarację, a następnie wysłać ją pocztą do właściwego Urzędu Dzielnicy.

 

Jak złożyć deklarację drogą pocztową?

 1. Wydrukuj deklarację – formularze dostępne są tutaj
 2. Wypełnij ją i podpisz
 3. Wyślij drogą pocztową do właściwego Urzędu Dzielnicy

Data nadania listu jest uznawana jako data złożenia deklaracji. Dokumenty podpisują upoważnione do tego osoby lub zarządcy, dysponujący odpowiednim pełnomocnictwem.

 

Do którego urzędu dzielnicy złożyć deklarację?

Deklarację składa się do Urzędu Dzielnicy właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedziby właściciela nieruchomości.

Jeśli miejsce zamieszkania albo siedziby właściciela nieruchomości znajduje się poza granicami m.st. Warszawy, deklarację składa się do Urzędu Dzielnicy, w której znajduje się dana nieruchomość. Natomiast w przypadku posiadania więcej niż jednej nieruchomości, deklarację składa się w Urzędzie Dzielnicy właściwym ze względu na położenie jednej spośród tych nieruchomości lub jej części.

W przypadku domków letniskowych lub innych budynków rekreacyjno-wypoczynkowych, deklarację należy złożyć do Urzędu Dzielnicy właściwego ze względu na położenie tej nieruchomości.

Informacje o deklaracjach, dotyczących gospodarowania odpadami dostępne są na stronie czysta.um.warszawa.pl.

 

Ważne terminy

Jeżeli dla danej nieruchomości deklaracja składana jest po raz pierwszy, to należy złożyć ją w terminie 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca w danej nieruchomości lub powstania w niej odpadów komunalnych.

Brak złożenia deklaracji nie wyłącza obowiązku wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami. Opłatę zgodną z nowo obowiązującymi stawkami, właściciele nieruchomości lub ich zarządcy powinni wnieść do 28 dnia każdego miesiąca na dotychczasowy numer rachunku. W przypadku braku wiedzy, co do numeru rachunku bankowego, istnieje możliwość wniesienia opłaty na rachunek ogólny danego Urzędu Dzielnicy – szczegóły dostępne tutaj.

 

 

 • Deklaracja DZW Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotycząca nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielolokalowym

 • Deklaracja DM Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotycząca nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

 • Deklaracja DJ Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotycząca nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym

 • Deklaracja DH Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotycząca nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, na której świadczone są usługi hotelarskie

 • Deklaracja DN Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotycząca nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

 • Deklaracja DL  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotycząca nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe

 • Załącznik ZA Informacje o danych współwłaścicieli

 • Załącznik ZB Informacje o danych wspólników spółki cywilnej

 • Załącznik ZC Informacje o danych wspólników spółki nieposiadającej osobowości prawnej

 

 

W wersji papierowej

Nowe deklaracje można złożyć w Wydziałach Obsługi Mieszkańców odpowiednich urzędów dzielnic lub przesłać do Urzędu m.st. Warszawy dla właściwej dzielnicy. 

 

   1. Wydrukuj poniższą deklarację. Wypełnij ją i podpisz.

Należy pamiętać, że deklaracje podpisują upoważnione do tego osoby lub zarządcy dysponujący odpowiednim pełnomocnictwem.

 

 • Deklaracja DZW Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotycząca nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielolokalowym

 • Deklaracja DM Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotycząca nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

 • Deklaracja DJ Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotycząca nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym

 • Deklaracja DH Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotycząca nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, na której świadczone są usługi hotelarskie

 • Deklaracja DN Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotycząca nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

 • Deklaracja DL  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotycząca nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe

 • Załącznik ZA Informacje o danych współwłaścicieli

 • Załącznik ZB Informacje o danych wspólników spółki cywilnej

 • Załącznik ZC Informacje o danych wspólników spółki nieposiadającej osobowości prawnej

 

   2. Złóż deklarację.

Deklarację można złożyć w Urzędzie Dzielnicy właściwym dla miejsca zamieszkania lub siedziby. Deklaracje można także wysłać drogą pocztową do właściwego Urzędu Dzielnicy. Jeśli miejsce zamieszkania albo siedziby właściciela, zarządcy nieruchomości znajduje się poza granicami m.st. Warszawy, wówczas deklarację składa się w Urzędzie m.st. Warszawy dla dzielnicy, w której znajduje się dana nieruchomość. Natomiast w przypadku, gdy właściciel, zarządca nieruchomości administruje więcej niż jedną nieruchomością, deklarację składa się w Urzędzie Dzielnicy właściwej ze względu na położenie jednej spośród tych nieruchomości lub jej części.

 

    3. Ważne!

Zachowaj kopię deklaracji, która może okazać się przydatna w przypadku kontroli przeprowadzonej przez Urząd. Aktualizuj deklarację w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany danych dotyczących np. liczby gospodarstw, DN – liczby pojemników, DH - ilości zużytej wody.

Osoby niedowidzące i niewidome w celu uzyskania informacji dotyczącej wypełnienia deklaracji proszone są o kontakt z Miejskim Centrum Kontaktu Warszawa 19115.

Opłaty i numer rachunku

Opłatę należy wnieść na dotychczasowy numer rachunku.

W przypadku braku wiedzy co do numeru rachunku bankowego istnieje możliwość wniesienia opłaty na rachunek ogólny danego Urzędu Dzielnicy, co pozwoli zachować termin wniesienia opłaty i uniknąć odsetek za opóźnienie.


Nie znalazłeś informacji?