Postępowanie w sytuacjach zagrożeń

null Postępowanie w przypadku wystąpienia miejscowych zagrożeń

Pożar

Pamiętaj!

Ogień rozprzestrzenia się błyskawicznie!

Pożar może wywołać następstwa wtórne, np. wybuchy zbiorników paliw, powstawanie trujących gazów, zawalenia się budynków.

Pożarom towarzyszy wysoka temperatura oraz wydzielający się trujący dym równie niebezpieczny jak płomienie.

Bezpieczeństwo pożarowe w domu

 1. W miarę możliwości wyposaż swój dom w urządzenia zabezpieczające, tj.: detektory tlenku węgla i gazu ziemnego - instaluj je przy piecach gazowych (np. łazience, kuchni, piwnicy), detektory dymu czy gaśnice proszkowe.

 2. Nie zabijaj okien gwoździami, nie montuj stałych krat w oknach.

 3. Nie ustawiaj na klatkach schodowych jakichkolwiek przedmiotów utrudniających ewakuację, nie zamykaj drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie. Nie ograniczaj dostępu do urządzeń przeciwpożarowych, wyjść ewakuacyjnych, wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego, głównych zaworów gazu.

 4. Sprawdzaj regularnie poprawność działania instalacji elektrycznej oraz domowych urządzeń elektrycznych, nie dokonuj samodzielnie ich napraw, jeśli nie masz wiedzy i doświadczenia w tym zakresie.

 5. Nie przeciążaj sieci elektrycznej - nie włączaj zbyt dużej ilości odbiorników do jednego obwodu elektrycznego.

 6. Nie używaj benzyny, ropy, nafty itp. wewnątrz budynków  przechowuj je w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, w odpowiednich pojemnikach.

 7. Nie używaj otwartego ognia w pobliżu materiałów łatwopalnych.

 8. Regularnie sprawdzaj domowe źródła ogrzewania  natychmiast usuwaj wszelkie nieprawidłowości, regularnie kontroluj przewody kominowe, paleniska, piece; w razie potrzeby wezwij kominiarza.

 9. Zachowuj ostrożność używając zastępczych źródeł ogrzewania, takich jak przenośne grzejniki elektryczne i gazowe, piecyki naftowe, kominki itp.; pamiętaj, grzejniki nie powinny być umieszczone blisko materiałów łatwopalnych.

Uwaga!

Zapoznaj rodzinę z usytuowaniem oraz sposobem wyłączania głównych wyłączników energii elektrycznej, bezpieczników elektrycznych, zaworów instalacji gazowej.

Postępowanie w czasie pożaru

 1. Próbuj gasić pożar w zarodku, używając wody, gaśnic, koców gaśniczych; nigdy nie gaś wodą urządzeń elektrycznych.

 2. Nie próbuj gasić ognia, którego nie jesteś w stanie opanować!

 3. Opuszczając mieszkanie zabierz ze sobą wszystkich domowników (pomóż zwłaszcza dzieciom, osobom starszym i niepełnosprawnym) oraz (jeśli masz czas) najważniejsze dokumenty i leki, które przyjmujesz.

 4. Postaraj się wyłączyć dopływ gazu i energii, nie otwieraj okien!

 5. Drzwi zamknij na klamkę  nie zamykaj ich na zamek.

 6. Powiadom, w miarę możliwości, wszystkie osoby przebywające w strefie zagrożenia oraz wezwij Straż Pożarną.

 7. Palący się tłuszcz lub ogień powstały w kuchni gaś sodą oczyszczoną lub solą kuchenną  jeśli ogień powstał w naczyniu (np. garnku, patelni itp.) ugaś go przykrywając naczynie szczelnie pokrywką.

 8. Gdy zapaliło się twoje ubranie  nie biegnij, spowoduje to tylko zwiększenie płomienia, połóż się na ziemi i obracaj/turlaj się do chwili zduszenia ognia.

 9. Nie dopuść do odcięcia przez pożar drogi wyjścia z mieszkania.

 10. W przypadku odcięcia drogi wyjścia z mieszkania udaj się do pomieszczenia posiadającego okno lub balkon usytuowanego jak najdalej od pożaru. Zabierz ze sobą, jeśli to możliwe, mokry koc; zamknij za sobą drzwi do innych pomieszczeń (nie zamykaj ich na klucz); wzywaj pomoc przez okno lub z balkonu. W przypadku silnego wzrostu temperatury i zadymienia połóż się na balkonie albo pod oknem i szczelnie okryj się kocem (lub innym okryciem).

 11. Gdy obudzi cię sygnał pożaru (np. dźwięk czujnika dymu) obudź pozostałych domowników  szczególnie dzieci; zbadaj drzwi zanim je otworzysz, jeżeli drzwi są zimne, wyjdź zachowując ostrożność.

 12. Dym i gorące powietrze unoszą się do góry, czystsze i chłodniejsze powietrze jest na dole!  przemieszczaj się więc przy podłodze.

 13. Zakryj usta i nos gęstą, zmoczoną w wodzie tkaniną.

 14. Osłoń się, w miarę możliwości, czymś trudno zapalnym.

 15. Poruszaj się wzdłuż ścian, by nie stracić orientacji, co do kierunku ruchu.

 16. Jeżeli drzwi są gorące, uciekaj, jeśli możesz przez okno.

Uwaga!

Niezależnie od powyższych wskazań, po przybyciu Straży Pożarnej bezwzględnie podporządkuj się poleceniom kierującego akcją ratowniczo-gaśniczą!

Postępowanie po pożarze

 1. Nie wchodź do zniszczonego przez ogień budynku, zanim właściwe służby nie stwierdzą, że jest on bezpieczny.

 2. Nie włączaj instalacji elektrycznej w budynku (pomieszczeniu) po pożarze (nie podłączaj żadnych urządzeń elektrycznych) przed sprawdzeniem instalacji przez elektryka.

 3. Jeśli został wyłączony główny zawór gazu, odcinający dopływ gazu z sieci zasilającej do budynku, przed ponownym włączeniem go wezwij upoważnionego pracownika technicznego administracji obiektu lub pogotowie gazowe.

 4. Zachowaj czujność i uwagę, gdyż elementy konstrukcyjne budynku po pożarze mogą być osłabione i mogą wymagać naprawy.

 5. Przed wyrzuceniem zniszczonych przedmiotów wezwij agenta ubezpieczeniowego, jeśli jesteś dzierżawcą lub lokatorem wezwij właściciela.

 6. Wyrzuć produkty żywnościowe, napoje i lekarstwa, które były narażone na działanie wysokiej temperatury, dymu i płomieni  dotyczy to również zawartości lodówki i zamrażarki; pamiętaj, nie wolno ponownie zamrażać rozmrożonej żywności.

Jeżeli inspektor nadzoru budowlanego stwierdzi, że budynek po pożarze jest niebezpieczny należy go opuścić:

 1. powiadom Policję o konieczności opuszczenia domu – poproś, aby wzięła twój dom i pozostawione mienie pod opiekę

 2. zabierz ze sobą dowód tożsamości i inne ważne dokumenty, niezbędne i cenne przedmioty (okulary, lekarstwa, polisy ubezpieczeniowe, pieniądze).

Gaśnice są ważnym elementem w całym systemie bezpieczeństwa pożarowego. Są szczególnie użyteczne, a wręcz niezastąpione we wczesnym stadium pożaru, czyli do gaszenia ognia w zarodku. Gaśnice pozwalają jednej osobie wykonać szybkie i skuteczne natarcie na ogień. Gaśnice oznakowane są symbolami literowymi adekwatnymi do rodzaju palącego się materiału. Podręczny sprzęt gaśniczy należy tak dobierać, aby można nim ugasić ewentualny pożar.

Oznaczenia literowe środków gaśniczych stosowane w Europie

A Pożary materiałów stałych, zwykle pochodzenia organicznego (np. węgiel, drewno, papier).
B Pożary cieczy (np. paliwa) i materiałów stałych topiących się.
C Pożary gazów (np. metan, propan-butan).
D Pożary metali (np. sód, potas, magnez).
F Pożary tłuszczów i olejów w urządzeniach kuchennych.

Zasady stosowania podręcznego sprzętu gaśniczego

 1. Ogień zaatakować zgodnie z kierunkiem wiatru.

 2. Pożar palącej powierzchni gasić od skrajnej jego części.

 3. Ciała stałe gasić kierując strumień środka gaśniczego na płomień z dołu, a nie z góry.

 4. Gaśnicami wodnymi nie gasić urządzeń będących pod napięciem! Używać gaśnic do tego przeznaczonych.

 5. Ciała ciekłe i gazy gasić z góry w dół.

 6. Mając do dyspozycji większą ilość gaśnic uruchomić wszystkie jednocześnie, a nie każdą oddzielnie po jej zużyciu.

 7. Po ugaszeniu pożaru uważać na ponowne zapalenie (nawrót ognia).

 8. Po użyciu gaśnicy nie zawieszać, tylko ponownie napełnić lub wymienić na nową.

Porażenie prądem elektrycznym

Zapobieganie porażeniu prądem

 1. Dbaj o stan instalacji elektrycznej  nie naprawiaj jej samodzielnie jeśli nie masz wiedzy i doświadczenia w tym zakresie!

 2. Stosuj tylko atestowane aparaty i urządzenia.

 3. Używaj narzędzi, maszyn i urządzeń elektrycznych zgodnie z instrukcją oraz ich przeznaczeniem.

 4. Nie używaj podczas kąpieli urządzeń będących pod napięciem (np. suszarka).

 5. Nie włączaj urządzeń wymagających uziemienia ochronnego do gniazdek zasilających nieposiadających uziemienia.

 6. Nie zbliżaj się do uszkodzonych przewodów, słupów lub stacji transformatorowych wysokiego napięcia będących pod napięciem (może wystąpić napięcie krokowe lub powstać łuk elektryczny nawet na odległość kilku metrów).

 7. Zabezpiecz gniazdka elektryczne oraz dostęp do urządzeń elektrycznych przed małymi dziećmi.

Postępowanie w przypadku porażenia prądem

 1. Upewnij się, że wszystkie źródła prądu są wyłączone – nie podchodź do poszkodowanego do czasu ich wyłączenia.

 2. Wezwij Pogotowie Ratunkowe (tel. 112 lub 999)  jeśli instalacja jest nadal pod napięciem poinformuj o tym fakcie dyspozytora.

 3. W razie potrzeby wezwij Pogotowie Energetyczne.

 4. Jeżeli dojdzie do zatrzymania krążenia prowadź resuscytację krążeniowo-oddechową RKO.

Niewypały i niewybuchy

Postępowanie przed wystąpieniem zagrożenia

 1. Nie wchodź na tereny oznakowane zakazem wstępu (poligony, place ćwiczeń, strzelnice, magazyny).

 2. Nie dotykaj, nie manipuluj przy znalezionych podejrzanych przedmiotach (bombach, pociskach, amunicji, granatach).

 3. Zapoznaj swoje dzieci ze sposobem postępowania (podaj znane ci przykłady lekkomyślności dzieci i młodzieży w tym względzie.

W przypadku znalezienia podejrzanego przedmiotu

 1. Nie dotykaj go, a w szczególności nie podnoś, nie przesuwaj, nie używaj wobec przedmiotu jakichkolwiek narzędzi.

 2. Powiadom Policję.

 3. Do czasu przyjazdu Policji pozostań w pobliżu znaleziska  nie dopuszczaj innych osób do przedmiotu.

Nie znalazłeś informacji?