Miejskie lokale mieszkalne

null Potwierdzenie uprawnień do lokalu po śmierci najemcy na podstawie art. 691 Kodeksu cywilnego

Krok po kroku

 1. Pobierz załączniki do karty, wydrukuj i wypełnij.
 2. Wypełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami i oświadczeniami złożonymi w obecności pracownika złóż osobiście w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy / Wydziale właściwym w sprawach lokalowych dla właściwej miejscowo dzielnicy. Możesz zarezerwować wizytę w Urzędzie.
 3. Dane nieobowiązkowe – telefon/adres e-mail – nie są wymagane do załatwienia sprawy, ale ułatwią kontakt. Podanie tych danych jest dobrowolne, a dokonanie tego wraz z podpisaniem stosownego oświadczenia - oznacza Pana/Pani zgodę na przetwarzanie tych danych przez Prezydenta m.st. Warszawy.
 4. Oczekuj na otrzymanie odpowiedzi.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane Dokumenty

Obowiązkowo dla każdego wnioskodawcy:

 1. Wystąpienie o potwierdzenie wstąpienia w stosunek najmu lokalu mieszkalnego po śmierci dotychczasowego najemcy (może być w formie zwykłego podania lub przy wykorzystaniu druku wniosku).
 2. W przypadku osobistego stawiennictwa - do wglądu dowody osobiste wnioskodawców oraz osób składających oświadczenia.

Fakultatywnie – w zależności od indywidualnej sytuacji wnioskodawcy i/lub członków jego gospodarstwa domowego:

 1. Dokumenty potwierdzające pokrewieństwo (akty: urodzenia, małżeństwa  i zgonu).
 2. Gdy lokal, w którym zamieszkuje wnioskodawca/y i/lub jego/ich członkowie gospodarstwa domowego, jest lokalem spoza zasobu mieszkaniowego Miasta należy dostarczyć informacje o warunkach mieszkaniowych z miejsca zamieszkania tych osób tj.: adres, powierzchnia lokalu (użytkowa i mieszkalna), informacje kto posiada tytuł prawny do lokalu bądź o okolicznościach jego utraty.
 3. Jeżeli wniosek dotyczy osób zameldowanych, lub których ostatnie miejsce zameldowania było poza m.st. Warszawa (zarówno jeżeli chodzi o wnioskodawcę/ów i/lub jego/ich członków gospodarstwa domowego) - zaświadczenia z urzędów gmin/dzielnic potwierdzające miejsca zameldowania wnioskodawcy i członków jego gospodarstwa domowego wraz z wykazem wszystkich osób zameldowanych w lokalu i datą zameldowania.
 4. W przypadku, gdy o potwierdzenie uprawnień ubiega się osoba, wobec której najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych - obowiązek ten powinien być udokumentowany poprzez przedstawienie wyroku sądowego ustalającego taki obowiązek.

Opłaty

Brak.

Miejsce złożenia i odbioru

Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy / Wydział właściwy w sprawach lokalowych dla właściwej miejscowo dzielnicy.

Możesz zarezerwować wizytę w Urzędzie.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział właściwy w sprawach lokalowych dla właściwej miejscowo dzielnicy.

Termin odpowiedzi

Do 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy

Brak.

Uwagi

 1. Zgodnie z art. 691 Kodeksu cywilnego osobami uprawnionymi do wstąpienia w stosunek najmu po śmierci dotychczasowego najemcy są wyłącznie:
  • małżonek niebędący najemcą lokalu,
  • dzieci najemcy i jego współmałżonka,
  • inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, oraz
  • osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą.
 2. Wskazane powyżej osoby wstępują w stosunek najmu lokalu mieszkalnego, jeżeli stale zamieszkiwały z najemcą w tym lokalu do chwili jego śmierci.
 3. Obowiązany do świadczeń alimentacyjnych wobec osoby starającej się o potwierdzenie uprawnień do lokalu powinien być ustanowiony sądownie. Wymogu tego nie spełnia świadczona opieka np. babci w stosunku do wnuka (bez ustalonego wyroku sądowego).
 4. Osobą faktycznie pozostającą we wspólnym pożyciu z najemcą - w rozumieniu art. 691 § 1 k.c. - jest osoba połączona z najemcą więzią uczuciową, fizyczną i gospodarczą (uchwała Sądu Najwyższego z 28 listopada 2012 r. sygn. akt III CZP 65/12).   
 5. Art. 691 Kodeksu cywilnego nie ma zastosowania w razie śmierci jednego ze współnajemców lokalu mieszkalnego (np. jednego ze współmałżonków w przypadku, gdy oboje byli najemcami lokalu).
 6. W trakcie postępowania organ może zażądać dodatkowych dokumentów niezbędnych do ustalenia okoliczności o których mowa w art. 691 kodeksu cywilnego.
 7. Osoba, która nie wstąpiła w najem na podstawie art. 691 kodeksu cywilnego, może zgodnie z uchwałą Nr XXIII/669/2019 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy starać się o regulację tytułu prawnego do lokalu z zasobu mieszkaniowego m.st. Warszawy. W tym celu należy złożyć stosowny wniosek zgodnie z procedurą opisaną w karcie informacyjnej PL/01/02/K.
 8. Umowa najmu lokalu mieszkalnego może być wypowiedziana, jeżeli najemca uzyskał tytuł prawny do innego lokalu i może używać tego lokalu.

Podstawa prawna

Nie znalazłeś informacji?