null Program „Bezpieczne osiedle”

„Bezpieczne osiedle” to program prewencyjny ukierunkowany na poprawę stanu bezpieczeństwa mieszkańców warszawskich osiedli. Program ma na celu m.in. podniesienie aktywności lokalnego społeczeństwa w podejmowaniu bezpośrednich działań w celu wspólnej ochrony mienia, zapewniania bezpieczeństwa i porządku w okolicy własnego miejsca zamieszkania, a ponadto:

 • uaktywnienia służb w zakresie podejmowania działań na rzecz zmniejszenia liczby przestępstw i wykroczeń na terenie osiedli mieszkaniowych (w szczególności czynów zabronionych, w społecznej ocenie uznanych za najbardziej uciążliwe)

 • podniesienia poziomu wiedzy mieszkańców i władz lokalnych w zakresie rozpoznawania i unikania zagrożeń oraz pomoc w określeniu własnych możliwości przeciwdziałania

 • dostarczania informacji o sposobach i metodach zapobiegania wykroczeniom

 • współpraca i wspólne działanie Rad Osiedli, Policji, Straży Miejskiej oraz przedstawicieli Urzędu Miasta właściwej dla rejonu Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa w Dzielnicach.

Skład Grup Osiedlowych:

 • Policjant dzielnicowy – właściwy dla Komendy Rejonowej Policji

 • Strażnik miejski – właściwy inspektor ds. rejonu

 • Przedstawiciel właściwej Rady Osiedla

 • Przedstawiciel właściwej Delegatury Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa w dzielnicach.

Zadania Grup Osiedlowych:

 • interweniowanie w sprawach zgłaszanych przez mieszkańców,  a dotyczących nieprawidłowości związanych z kwestiami bezpieczeństwa

 • ocena stanu bezpieczeństwa na terenie poszczególnych osiedli

 • ocena stanu infrastruktury osiedla wpływającej na powstawanie i rozwój przestępczości.

Delegatury Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa w Dzielnicach

Nie znalazłeś informacji?