Specific category icon

Dodatek energetyczny

Wstecz

Przyznanie dodatku energetycznego

Krok po kroku

 1. Pobierz , wydrukuj i wypełnij wniosek;
 2. Przygotuj kopię umowy z przedsiębiorstwem energetycznym oraz ewentualnie:

a. kopię faktury z przedsiębiorstwa energetycznego (jeżeli wypłata świadczenia miałaby nastąpić na rachunek bankowy przedsiębiorstwa energetycznego) albo

b. oświadczenie właściciela konta, na które mają być przesyłane środki z tytułu wypłaty dodatku energetycznego (jeżeli wypłata świadczenia miałaby nastąpić na rachunek bankowy osoby fizycznej innej niż wnioskodawca);

 1. Udaj do swojego Urzędu Dzielnicy (zgodnie z miejscem zamieszkania osoby uprawnionej) i złóż wniosek wraz z ww. dokumentami. Możesz zarezerwować wizytę w Urzędzie.
 2. Postępowanie w sprawie przyznania dodatku energetycznego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku. Natomiast w sytuacji szczególnie skomplikowanej - postępowanie powinno zakończyć się nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Sprawdź jakie masz prawa związane z przetwarzaniem twoich danych osobowych w Urzędzie m.st. Warszawy.

Wymagane Dokumenty

 1. Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego - załącznik nr 1.
 2. Kopia umowy z przedsiębiorstwem energetycznym.
 3. Kopia faktury z przedsiębiorstwa energetycznego (tylko w przypadku wyboru płatności na rachunek bankowy przedsiębiorstwa energetycznego).
 4. Oświadczenie właściciela konta, na które mają być przesyłane środki z tytułu wypłaty dodatku energetycznego (tylko w przypadku wyboru płatności na rachunek bankowy osoby fizycznej innej niż wnioskodawca) - załącznik nr 2.

Opłaty

Opłaty - brak.
Zmiana w karcie wynika z art. 2 pkt 8 lit h ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2014 r. poz. 1328).

Miejsce złożenia i odbioru

Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy / Wydział właściwy w sprawach dodatków energetycznych dla właściwej miejscowo ze względu na położenie lokalu dzielnicy m.st. Warszawy.

Możesz zarezerwować wizytę w Urzędzie.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział właściwy w sprawach dodatków energetycznych dla właściwej miejscowo ze względu na położenie lokalu dzielnicy m.st. Warszawy

Termin odpowiedzi

Do 1 miesiąca.

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi

1.Dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, tj osobie, która:

 • ma przyznany dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 966),
 • jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym,
 • zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

2.Wysokość dodatku energetycznego jest ogłaszana w drodze obwieszczenia przez ministra właściwego do spraw gospodarki w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. W okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2014 r. wysokość dodatku energetycznego została ogłoszona w obwieszczeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 listopada 2013 r. ( M.P. z 2013 r. poz. 963) w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2014 r. i wynosi:
a)prowadzonego przez osobę samotną wynosi - 11,36 zł/miesiąc;
b)składającego się z 2 do 4 osób wynosi - 15,77 zł/miesiąc;
c)składającego się z co najmniej 5 osób wynosi - 18,93 zł/miesiąc.
3.Dodatek energetyczny będzie wypłacany do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłacany będzie do dnia 30 stycznia danego roku. Wypłata dodatku energetycznego w zależności od wyboru dokonanego we wniosku będzie realizowana w następujący sposób:

 • przelew na rachunek bankowy wnioskodawcy - odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej,
 • przelew na rachunek bankowy osoby fizycznej wskazanej przez odbiorcę wrażliwego energii elektrycznej - wówczas osoba ta winna złożyć oświadczenie, którego treść stanowi załącznik nr 2.
 • przelew na rachunek bankowy przedsiębiorstwa energetycznego - wówczas odbiorca wrażliwy energii elektrycznej winien załączyć kopię faktury z przedsiębiorstwa energetycznego
 • wypłata w kasie Urzędu.

4.Uchylenie decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego spowoduje również wszczęcie procedury uchylenia decyzji o przyznaniu dodatku energetycznego, gdyż dotychczasowy  beneficjent pomocy nie będzie już dłużej odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej.
5.Wniesienie odwołania od decyzji w sprawie dodatku energetycznego wstrzymuje wykonanie decyzji - wypłatę tego dodatku - zgodnie z treścią art. 130 § 2 KPA.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267)
 2. Ustawa z dnia 26 lipca 2013 roku o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013r, poz. 984)
   

Nie znalazłeś informacji?