Dodatek osłonowy, dodatek węglowy i inne

null Przyznanie dodatku energetycznego

[!]

Możliwość składania wniosków o wypłatę dodatku energetycznego zawieszona jest do dnia 31 grudnia 2024 r. (art. 40 ustawy z dnia 16 stycznia 2024 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024).

Krok po kroku

 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek.
 2. Przygotuj kopię umowy z przedsiębiorstwem energetycznym oraz ewentualnie:
  1. kopię faktury z przedsiębiorstwa energetycznego (jeżeli wypłata świadczenia miałaby nastąpić na rachunek bankowy przedsiębiorstwa energetycznego) albo
  2. oświadczenie właściciela konta, na które mają być przesyłane środki z tytułu wypłaty dodatku energetycznego (jeżeli wypłata świadczenia miałaby nastąpić na rachunek bankowy osoby fizycznej innej niż wnioskodawca).
 3. Udaj do swojego urzędu dzielnicy (zgodnie z miejscem zamieszkania osoby uprawnionej) i złóż wniosek wraz z ww. dokumentami. Możesz zarezerwować wizytę w urzędzie.
 4. We wniosku umieszczone są rubryki na dane nieobowiązkowe – telefon/adres e-mail – które nie są wymagane do załatwienia sprawy, ale ułatwią kontakt. Wypełnienie tych rubryk jest dobrowolne, a dokonanie tego wraz z podpisaniem stosownego oświadczenia zawartego we wniosku - oznacza Pana/Pani zgodę na przetwarzanie tych danych przez Prezydenta m.st. Warszawy.
 5. Postępowanie w sprawie przyznania dodatku energetycznego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku. Natomiast w sytuacji szczególnie skomplikowanej  postępowanie powinno zakończyć się nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego  załącznik nr 1.
 2. Kopia umowy z przedsiębiorstwem energetycznym.
 3. Kopia faktury z przedsiębiorstwa energetycznego (tylko w przypadku wyboru płatności na rachunek bankowy przedsiębiorstwa energetycznego).
 4. Oświadczenie właściciela konta, na które mają być przesyłane środki z tytułu wypłaty dodatku energetycznego (tylko w przypadku wyboru płatności na rachunek bankowy osoby fizycznej innej niż wnioskodawca) – załącznik nr 2.

Opłaty

Brak.

Miejsce złożenia i odbioru

Wydział Obsługi Mieszkańców dla dzielnicy / Wydział właściwy w sprawach dodatków energetycznych dla właściwej miejscowo ze względu na położenie lokalu dzielnicy m.st. Warszawy.

Możesz zarezerwować wizytę w urzędzie.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział właściwy w sprawach dodatków energetycznych dla właściwej miejscowo ze względu na położenie lokalu dzielnicy m.st. Warszawy.

Termin odpowiedzi

Do 1 miesiąca.

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi

 1. Dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, tj osobie, która:
  1. ma przyznany dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 966),
  2. jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym,
  3. zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.
 2. Wysokość dodatku energetycznego jest ogłaszana w drodze obwieszczenia przez ministra właściwego do spraw gospodarki w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. W okresie od dnia 1 maja 2019 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r. wysokość dodatku energetycznego została ogłoszona w obwieszczeniu Ministra Energii z 11 kwietnia 2019 r. (M.P. z 2019 r. poz. 402) w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2019 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r. i wynosi:
  1. prowadzonego przez osobę samotną wynosi 11,37 zł/miesiąc,
  2. składającego się z 2 do 4 osób wynosi 15,80 zł/miesiąc,
  3. składającego się z co najmniej 5 osób wynosi 18,96 zł/miesiąc.
 3. Dodatek energetyczny będzie wypłacany do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłacany będzie do dnia 30 stycznia danego roku. Wypłata dodatku energetycznego w zależności od wyboru dokonanego we wniosku będzie realizowana w następujący sposób:
  1. przelew na rachunek bankowy wnioskodawcy - odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej,
  2. przelew na rachunek bankowy osoby fizycznej wskazanej przez odbiorcę wrażliwego energii elektrycznej - wówczas osoba ta winna złożyć oświadczenie, którego treść stanowi załącznik nr 2,
  3. przelew na rachunek bankowy przedsiębiorstwa energetycznego wówczas odbiorca wrażliwy energii elektrycznej winien załączyć kopię faktury z przedsiębiorstwa energetycznego,
  4. wypłata w kasie Urzędu.
 4. Uchylenie decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego spowoduje również wszczęcie procedury uchylenia decyzji o przyznaniu dodatku energetycznego, gdyż dotychczasowy beneficjent pomocy nie będzie już dłużej odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej.
 5. Wniesienie odwołania od decyzji w sprawie dodatku energetycznego wstrzymuje wykonanie decyzji wypłatę tego dodatku zgodnie z treścią art. 130 § 2 KPA.

Podstawa prawna

Nie znalazłeś informacji?