Dodatek osłonowy, dodatek węglowy i inne

null Przyznanie dodatku osłonowego

[!] Termin składania wniosków o przyznanie dodatku osłonowego skończył się z dniem 31 października 2022 r.

Dodatek osłonowy to rządowe świadczenie, które częściowo pokryje rosnące ceny energii, gazu i żywności. Przysługuje gospodarstwom domowym, których przeciętne miesięczne dochody netto nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Krok po kroku

 1. PRZEZ INTERNET

Wypełnij wniosek oraz dołącz załączniki za pośrednictwem platformy ePUAP. Wniosek należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

 1. W URZĘDZIE
 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek o dodatek osłonowy.
 2. Udaj się do urzędu dzielnicy, zgodnie z miejscem zamieszkania i złóż wniosek. Możesz zarezerwować wizytę w urzędzie.
 3. Przy składaniu wniosku okaż dokument tożsamości.
 4. W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do dodatku osłonowego wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione, pracownik urzędu może wymagać takiego dokumentu.
 5. Postępowanie w sprawie przyznania dodatku osłonowego kończy sie wydaniem informacji, którą otrzymasz na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej. W przypadku, gdy nie wskazałeś adresu poczty elektronicznej, możesz uzyskać informację o przyznaniu dodatku osłonowego w urzędzie.
 6. W przypadku odmowy przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiany prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego zostanie wydana decyzja administracyjna.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

[!]

Informacje przedstawione we wniosku składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Wymagane dokumenty

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego.

Opłaty

Brak.

Miejsce złożenia i odbioru

 1. Platforma ePUAP
 2. Urząd Dzielnicy m.st. Warszawy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy

Możesz zarezerwować wizytę w urzędzie.

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Dzielnicy m.st. Warszawy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy

Termin odpowiedzi

 1. Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego można składać od stycznia do 31 października 2022 roku. Jeśli złożysz wniosek:
  1. do 31 stycznia 2022 r. – wypłata dodatków zostanie zrealizowana w dwóch równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia 2022 r.
  2. do 31 października 2022 r. – wyplata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.
 2. W przypadku przyznania świadczenia, wnioskodawca otrzymuje informację o przyznaniu świadczenia na adres e-mail podany we wniosku. W przypadku braku adresu e-mail, wnioskodawca może odebrać informację o przyznaniu świadczenia osobiście. Nie odebranie informacji nie wstrzymuje wypłaty świadczenia.
 3. W przypadku odmowy przyznania świadczenia w terminie miesiąca od złożenia wniosku zostanie wydana decyzja administracyjna w tej sprawie.
 4. W przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku, urząd wzywa pisemnie osobę ubiegającą się o świadczenie do poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Gdy osoba złoży wniosek bez wymaganych dokumentów, podmiot realizujący świadczenie przyjmuje wniosek i wyznacza termin nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni na uzupełnienie brakujących dokumentów. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
 5. W przypadku konieczności przeprowadzenia szczegółowego postępowania wyjaśniającego termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu.

Tryb odwoławczy

Od decyzji administracyjnej odmownej lub stwierdzającej nienależnie pobrane świadczenie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Obozowa 57, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.

Odwołanie nie podlega opłatom.

Uwagi

 1. Dodatek osłonowy przysługuje :
  1. osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł,
  2. osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.
 2. Gospodarstwo domowe tworzy:
  1. osoba fizyczna, samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo
  2. osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).
 3. Kopię dokumentów niezbędnych do wniosku o wypłatę dodatku osłonowego uwierzytelnia pracownik urzędu m.st. Warszawy, notariusz lub instytucja, która dokument wydała. Nie dotyczy w przypadku złożenia wniosku i załączników do wniosku drogą elektroniczną.
 4. Postępowanie w sprawie wniosku o wypłatę dodatku na wniosek osoby, która nie ma miejsca zamieszkania, wszczyna organ gminy lub miasta właściwy ze względu na miejsce jej czasowego pobytu. Do wniosku dołącza się dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie lub potwierdzenie zamieszkania w miejscu pobytu.
 5. Przyznanie prawa do dodatku osłonowego uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego.
  1. Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w:
   1. 2020 r. – w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r do dnia 31 lipca 2022 r.;
   2. 2021 r. – w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia 2022 r do dnia 31 października 2022 r.
  2. Do ustalenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu stosuje się przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych.
  3. W przypadku gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę przekracza kwotę 2100 w gospodarstwie jednoosobowym zł lub 1500 zł w gospodarstwie wieloosobowym dodatek osłonowy przysługuje w wysokości różnicy pomiędzy kwotą tego dodatku, a kwotą o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód na osobę.
 6. Dodatek osłonowy wynosi rocznie:
  1. 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
  2. 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
  3. 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
  4. 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.
 7. W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków, dodatek osłonowy wynosi rocznie:
  1. 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
  2. 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
  3. 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
  4. 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.
 8. W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

 9. Postępowanie w sprawie ustalenia dodatku osłonowego wszczyna się na wniosek osoby ubiegającej się o dodatek.

 10. Postępowanie w sprawie wniosku o wypłatę dodatku osłonowego na wniosek osoby, która nie ma miejsca zamieszkania, wszczyna organ gminy lub miasta właściwy ze względu na miejsce jej czasowego pobytu. Do wniosku dołącza się dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie lub potwierdzenie zamieszkania w miejscu pobytu.

 11. Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego złożony po 31 października 2022 r. pozostawia się bez rozpatrzenia.

 12. W przypadku stwierdzenia nienależnie pobranego świadczenia organ wydaje decyzję administracyjną w tej sprawie.

 13. Osoba, która pobrała nienależnie dodatek osłonowy, jest obowiązana do jego zwrotu razem z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. Nienależnie pobrany dodatek osłonowy podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

 14. Za nienależnie pobrany dodatek osłonowy uważa się:

  1. dodatek osłonowy wypłacony na podstawie fałszywych oświadczeń lub dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą to świadczenie;
  2. dodatek osłonowy wypłacony mimo braku prawa do tego dodatku;
  3. dodatek osłonowy wypłacony osobie innej niż osoba uprawniona do tego dodatku, z przyczyn niezależnych od organu, który przyznał dodatek osłonowy.

Podstawa prawna

Nie znalazłeś informacji?