Dodatek osłonowy, dodatek węglowy i inne

null Przyznanie refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2024 r. - dodatek gazowy

Refundacja podatku VAT przeznaczona jest dla osób, które ogrzewają domy gazem i osiągają niskie dochody.

[!] W 2024 r. refundacja podatku VAT będzie przyznawana za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r.

Krok po kroku

 1. Wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT oraz niezbędne dokumenty przekaż do urzędu. Możesz to zrobić na kilka sposobów. Szczegółowe informacje o nich znajdziesz w sekcji Miejsce złożenia i odbioru.
 2. Rozpatrzymy wniosek i poinformujemy Cię o rozstrzygnięciu.
 3. Jeśli pozytywnie rozpatrzymy Twój wniosek, przyznamy Ci refundację podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT za 2024 r.
 2. Faktura za zużyte paliwo gazowe.
 3. Dowód zapłaty za fakturę.  
 4. Jeśli jesteś cudzoziemcem:
  • decyzję o udzieleniu Ci zezwolenia na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub inny dokument, który uprawnia Cię do pobytu w Polsce w związku z wykonywaną pracą,
  • do wglądu kartę pobytu.
 5. Jeśli masz gospodarstwo rolne:
  • zaświadczenie lub oświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych,
  • kopię umowy dzierżawy, jeśli wydzierżawiasz komuś część lub całość gospodarstwa rolnego (oryginał do wglądu),
  • kopię aktu notarialnego, jeśli Twoje gospodarstwo rolne zostało wniesione do użytkowania przez rolniczą spółdzielnie produkcyjną (oryginał do wglądu).
 6. Jeśli wniosek składa za Ciebie pełnomocnik – pełnomocnictwo do reprezentowania Cię w tej sprawie.

Nie musisz dołączać dokumentów, które potwierdzają wysokość dochodu Twojej rodziny. Urząd sam zweryfikuje Twoje dochody. Jeśli nie uzyskamy potrzebnych dokumentów, wezwiemy Cię do ich dostarczenia.
[!] Kopie dokumentów, które dołączasz do wniosku, muszą być uwierzytelnione przez: 

 • pracownika Urzędu m.st. Warszawy, 
 • notariusza,
 • instytucję, która wydała dokument,
 • adwokata lub radcę prawnego, który jest pełnomocnikiem w sprawie.
  Nie musisz uwierzytelniać dokumentów, jeśli składasz je przez Internet.

Jeśli chcesz sprawdzić jakie masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie, przeczytaj naszą Klauzulę informacyjną.

Opłaty

Nie musisz płacić za złożenie wniosku. 

Miejsce złożenia i odbioru

Wniosek możesz złożyć:

 1. w urzędzie dzielnicy m.st. Warszawy, w której mieszkasz.
 2. przez portal Emp@tia.
 3. przez stronę ePUAP.

Składam wniosek w urzędzie dzielnicy

 1. Sprawdź, gdzie dokładnie możesz złożyć wniosek.
 2. Pobierz, wydrukuj, wypełnij i podpisz wniosek.
 3. Skompletuj wymagane dokumenty.
 4. Gotowy wniosek i wymagane dokumenty złóż w urzędzie dzielnicy, w której mieszkasz lub wyślij go pocztą na jego adres.

[!] Na wizytę w urzędzie zabierz ze sobą dokument, który potwierdzi Twoją tożsamość. 
Jeśli chcesz złożyć wniosek osobiście w urzędzie możesz zarezerwować wizytę w systemie rezerwacji wizyt. 
Składam wniosek przez Internet
Aby skorzystać z tej opcji musisz mieć profil zaufany lub podpis kwalifikowany. Jeśli nie masz jeszcze profilu zaufanego – załóż go online.

 1. Zaloguj się na portal Emp@tia lub ePuap.
 2. Wypełnij wniosek.
 3. Dołącz wymagane dokumenty.
 4. Wybierz urząd dzielnicy, w której mieszkasz.
 5. Wyślij wniosek. Musisz potwierdzić go:
  • bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo 
  • podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Jak będziemy przekazywać Ci pisma w sprawie
Pisma w sprawie przekażemy Ci na adres korespondencyjny podany we wniosku (e-mail, przez ePUAP).
Pisma w sprawie możesz też odebrać osobiście w miejscu złożenia wniosku, jeśli zgłosisz to wcześniej pracownikowi urzędu.

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Dzielnicy m.st. Warszawy, w której mieszkasz.

Termin odpowiedzi

 1. Rozpatrzymy wniosek i przekażemy Ci informację w ciągu miesiąca od złożenia wniosku z wymaganymi dokumentami. 
 2. Jeśli źle wypełnisz wniosek lub nie dołączysz wymaganych dokumentów, czas rozpatrzenia wniosku będzie wydłużony. Wezwiemy Cię do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia brakujących dokumentów. Masz na to 14 dni od otrzymania wezwania. Jeśli nie zastosujesz się do wezwania, nie rozpatrzymy Twojego wniosku.

Tryb odwoławczy

Jeśli otrzymasz odmowną decyzję możesz odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie ul. Obozowa 57. Odwołanie złóż za pośrednictwem urzędu dzielnicy, który wydał decyzję. 
Na złożenie odwołania masz 14 dni od daty otrzymania decyzji. Nie musisz płacić za złożenie odwołania. 
W tym terminie możesz się zrzec prawa do wniesienia odwołania. Aby to zrobić złóż oświadczenie, że zrzekasz się tego prawa. Jeśli zrzekniesz się prawa do wniesienia odwołania, z dniem, w którym otrzymamy Twoje oświadczenie, decyzja stanie się ostateczna, prawomocna i nie będzie można jej już zaskarżyć do sądu.

Uwagi

 1. Przyznanie refundacji podatku VAT zależy od dochodu Twojej rodziny:
  • jeśli prowadzisz gospodarstwo jednoosobowe – dochód Twojej rodziny w przeliczeniu na osobę nie może przekroczyć miesięcznie: 2100 zł,
  • jeśli prowadzisz gospodarstwo wieloosobowe – dochód Twojej rodziny w przeliczeniu na osobę nie może przekroczyć: 1500 zł.

   [!] Nie płacisz podatku od tego świadczenia.
 2. Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe jest przyznawana w wysokości kwoty podatku VAT, która wynika z opłaconej faktury.
 3. Refundacje podatku VAT może otrzymać:
  • polski obywatel,
  • cudzoziemiec, który mieszka i przebywa w Polsce (chyba że co innego wynika z dwustronnych umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym), i:
   • przebywa w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej oraz zezwolenia na pobyt czasowy, który udzielony został w związku z zamiarem wykonywania pracy lub prowadzenia działalności gospodarczej, podjęciem lub kontynuacją studiów lub szkoleń zawodowych lub zachodzą inne okoliczności, które uzasadniają zamieszkiwanie na terytorium Polski,
   • przebywa w Polsce w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,
   • uzyskał zgodę na pobyt w Polsce ze względów humanitarnych lub zgodę na pobyt tolerowany – na skutek udzielenia schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego,
   • jest obywatelem państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), państw-stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i jednocześnie członek jego rodziny posiada prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Refundację podatku VAT przyznajemy za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r.
 5. Wniosek o to świadczenie możesz złożyć do 30 września 2024 r. lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktur, które dokumentują dostarczenie paliw gazowych.
 6. Nie rozpatrzymy Twojego wniosku, jeśli złożysz go po 30 września 2024 r.
 7. W trakcie rozpatrywania Twojego wniosku zweryfikujemy główne źródło ogrzewania budynku w centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).

Podstawa prawna

Wersja 1.0 z 9.02.2024 r.

Nie znalazłeś informacji?