Ewidencja działalności gospodarczej

Wstecz

Rejestracja firmy w CEiDG

Co to jest CEiDG?

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej jest spisem przedsiębiorców będących osobami fizycznymi.

Chcesz założyć firmę, wznowić lub zawiesić działalność gospodarczą? Chcesz uzyskać dane osób, które prowadzą firmy w Polsce? Wszystko to możesz zrobić szybko, bezpłatnie i bez wychodzenia z domu. Skorzystaj z portalu Centralnej Ewidencji s Gospodarczej (CEIDG).

Zobacz też stronę biznes.gov.pl.

Centrum Przedsiębiorczości Smolna

Jak zarejestrować działalność gospodarczą?

  1. zalogować się do CEIDG, wypełnić wniosek online i złożyć (podpisać) go elektronicznie

  2. zalogować się do CEIDG, przygotować wniosek online i podpisać go w dowolnej gminie (zapamiętaj nr wniosku)

  3. bez logowania się do CEIDG przygotować wniosek online i podpisać go w dowolnej gminie (zapamiętaj nr wniosku)

  4. pobrać i złożyć wniosek w formie papierowej w gminie (gmina przekształci go na wniosek elektroniczny)

  5. przesłać wniosek listem poleconym do wybranej gminy (Twój podpis musi być notarialnie potwierdzony)

  6. przyjść do Centrum Przedsiębiorczości Smolna, do Punktu Informacyjnego Urzędu Miasta, i tu zarejestrować swoją działalność.

Składając wniosek o wpis do CEIDG, równocześnie dokonujesz

  • wpisu do rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, prowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny (REGON),

  • zgłoszenia, o którym mowa w przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (NIP),

  • zgłoszenia płatnika składek w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych albo zgłoszenia oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników (ZUS lub KRUS),

  • oświadczenia o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych albo wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej.

Zanim zarejestrujesz w CEiDG, musisz podjąć kilka decyzji

Firmę będziesz prowadził sam czy ze wspólnikami?

Sprowadza się to do określenia formy organizacyjno-prawnej: czy będzie to jednoosobowa działalność gospodarcza, czy spółka.

Czym będziesz się zajmował?

Gdy już wiesz w czym będziesz się specjalizować, a co będzie drugoplanową działalnością, dopasuj kody zawarte w PKD (Polska Klasyfikacja Działalności – spis czynności, jakie może wykonywać przedsiębiorstwo). Przyda Ci się to przy wypełnianiu wniosku o zarejestrowanie firmy. Kody PKD znajdziesz tutaj.

Jak będzie nazywać się Twoja firma?

We wniosku o wpis do CEIDG musisz wpisać nazwę swojej firmy. W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej musi obejmować Twoje imię i nazwisko.

Gdzie będzie mieściła się siedziba Twojej firmy?

Przy rejestracji działalności zostaniesz poproszony o podanie we wniosku tej informacji. Siedzibą firmy może być lokal własny, wynajęty lub użyczony, musisz jednak posiadać tytuł prawny do takiego lokalu w postaci aktu własności, umowy najmu lub użyczenia.

Jaką formę opodatkowania wybierzesz?

Możliwe są cztery formy opodatkowania, a decyzja w tej sprawie jest istotna, ponieważ wpływa na wysokość przyszłego podatku, który będziesz płacić, jak i na rodzaj oraz zakres prowadzonych ewidencji księgowych. Więcej o formach opodatkowania dowiesz się z naszego artykułu. Na tym etapie rozważ także, czy firma będzie płatnikiem VAT.

Kto będzie prowadził dokumentację finansową firmy?

W formularzu CEIDG-1 musisz wskazać, kto zajmie się księgowością Twojej firmy, czy będzie to biuro księgowe (i jakie), czy też będziesz prowadził ją samodzielnie.

Kiedy ruszy Twoja firma?

We wniosku trzeba podać datę rozpoczęcia działalności, jednak nie musi być data złożenia wniosku, może być późniejsza (ważne: jest to data, która nakłada na Ciebie jako przedsiębiorcę obowiązek ubezpieczeń – od tego momentu ZUS zacznie naliczać składki).

Sprawdź, czy będziesz potrzebował zezwolenia, licencji lub koncesji

Niektóre rodzaje działalności wiążą się z obowiązkiem uzyskaniu koncesji lub zezwolenia. Spis tych działalności znajdziesz tutaj

Z takim pakietem informacji możesz przystąpić do wypełniania wniosku CEIDG-1 (w przypadku spółek prawa handlowego wymagana jest rejestracja w KRS).

Wniosek o wpis do CEIDG

Jeśli chcesz zarejestrować firmę w Warszawie, możesz zrobić to online, udać się do wybranego Urzędu dzielnicy lub przyjść do Punktu Informacyjnego w Centrum Przedsiębiorczości Smolna. Szczegółowe informacje znajdziesz w artykule.

Wizyta w Urzędzie Skarbowym

Jeśli posiadasz już NIP, to Twój osobisty numer stanie się numerem firmy w momencie jej zarejestrowania. Jeśli nie miałeś nadanego NIP-u, to w przypadku jednoosobowej działalności zostanie nadany w ramach wniosku CEIDG-1. Gdy zdecydowałeś się być podatnikiem VAT, konieczne jest wypełnienie formularza VAT-R i złożenie go w urzędzie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.

Wizyta w ZUS

Nowy formularz CEIDG-1 zgłosi Cię do ZUS-u jako płatnika składek, jednak musisz dostarczyć na własną rękę wypełnione druki ZUA, na których zgłosisz do ubezpieczenia siebie i współpracowników. Zgłoszenia możesz dokonać online, jednak musisz posiadać kwalifikowany e-podpis.

Konto bankowe

Do otworzenia firmowego rachunku bankowego potrzebne są: dowód osobisty, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenie o nr REGON, pieczątka firmowa.

Pieczęć firmowa

Nie jest obowiązkowa, ale przydaje się przy wystawianiu faktur, wizytach w urzędach, zawieraniu umów. Powinny znaleźć się na niej następujące dane: pełna nazwa firmy (zgodna z podaną w ewidencji gospodarczej), imię i nazwisko właściciela firmy, adres siedziby, NIP, REGON.

Zezwolenia i koncesje

Po zarejestrowaniu działalności możesz ubiegać się o zezwolenia i koncesje. Koncesji udziela minister właściwy ze względu na rodzaj działalności, jedynie w przypadku własnej telewizji lub radia zwróć się do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. W przypadku zezwoleń należy uzyskać wpis do Rejestru Działalności Regulowanej.


Nie znalazłeś informacji?