Wstecz

Rejestracja jednostek pływających według nowych zasad

Od dnia 1 sierpnia 2020 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.

Nowe regulacje wprowadzają wiele zmian w dotychczasowych przepisach. 

Jedną z istotnych zmian jest brak konieczności rejestracji jednostek o długości nieprzekraczającej 7,5 m, przeznaczonych do połowu amatorskiego ryb.

Obowiązek rejestracji dotyczy wszystkich jachtów i innych jednostek pływających o długości co najmniej 7,5 m lub o mocy silnika co najmniej 15 kW.

Mniejsze jednostki można rejestrować na wniosek właściciela.

Jakie jednostki należy zarejestrować?

Rejestowac należy:

 • jachty oraz jednostki pływające używane do amatorskiego połowu ryb, o długości większej niż 7,5 m lub napędzie mechanicznym o mocy większej niż 15 kW,

 • jednostki pływające używane do połowów rybackich,

 • jednostki pływające uprawiające żeglugę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej o ile nie posiada innej niż polska przynależności.

Mam już zarejestrowaną jednostkę, czy muszę coś robić?

Osoby, które posiadają zarejestrowane wyżej wymienione jednostki, będą musiały dokonać powtórnej rejestracji na nowych zasadach.

Gdzie znajdę wnioski i informacje dotyczące rejestracji jednostek pływających?

Wnioski i informacje dostępne są na stronie Warszawa 19115

Gdzie należy zarejestrować jednostkę pływającą?

W Urzędzie m.st. Warszawy rejestracja jednostek pływających jest realizowana przez Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich, ul. Leona Kruczkowskiego 2, 00-412 Warszawa.

Terminy rejestracji

Właściciel jednostki pływającej, zarejestrowanej zgodnie z dotychczasowymi przepisami, która podlega obowiązkowi rejestracji, ma obowiązek ją zarejestrować przed upływem terminu ważności dokumentu rejestracyjnego, w terminie:

 • 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli do 01.08.2021 r. w przypadku wpisu i dokumentu wydanego do dnia 1 stycznia 2000 r.

 • 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli do 01.02.2022 r. w przypadku wpisu i dokumentu wydanego do dnia 1 stycznia 2006 r.

 • 30 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli do 01.02.2023 r. w przypadku wpisu i dokumentu wydanego po dniu 1 stycznia 2006 r.

Właściciel jednostki, która zgodnie z dotychczasowymi przepisami nie podlegała obowiązkowi rejestracji, ma obowiązek ją zarejestrować w terminie 17 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli do końca 2021 roku.

Jakich jednostek nie trzeba rejestrować?

Nie podlegają obowiązkowej rejestracji:

 • jednostki pływające przeznaczone wyłącznie do regat i zawodów sportowych, posiadające klasę regatową i ważny certyfikat wydany przez polski związek sportowy albo podmiot właściwy dla państwa bandery jachtu oraz regatowe łodzie wiosłowe,

 • jednostki pływające napędzane wyłącznie siłą ludzkich mięśni,

 • deski surfingowe, deski z żaglem lub inne podobne jednostki pływające.

UWAGA

Jednostki pływające o długości do 24 m, które nie podlegają obowiązkowi rejestracji, mogą być zarejestrowane na wniosek właściciela.

Opłaty

Wysokość opłat związanych z rejestracją jednostek pływających:

 • 80 zł za rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego, zmianę danych w rejestrze  i wydanie dokumentu rejestracyjnego, wydanie wtórnika dokumentu rejestracyjnego.

 • 60 zł w przypadku opłaty ulgowej  przysługującej właścicielowi jednostki pływającej, zarejestrowanej zgodnie z dotychczasowymi przepisami i podlegającej obowiązkowi przerejestrowania do sytemu Reja24 w terminie określonym przez ustawodawcę.

 • 15 zł za wydanie odpisu lub wyciągu z rejestru.   

Jak wygląda dokument rejestracyjny?

Dokument rejestracyjny ma formę plastikowej karty i zawiera podstawowe informacje dotyczące jednostki pływającej oraz jest jednocześnie dowodem polskiej przynależności państwowej i dowodem własności jednostki.

 

System Reja24

Reja24  jest internetowym, ogólnopolskim rejestrem małych jednostek. Za prowadzenie rejestru odpowiedzialny jest Urząd Morski w Szczecinie.

Osoba rejestrująca jednostkę pływającą otrzyma wraz z dokumentem rejestracyjnym unikalny kod umożliwiający wprowadzanie do rejestru REJA24 różnych informacji mających na celu zwiększenie skuteczności prowadzenia działań ratowniczych. Dane te są dostępne dla służb ratowniczych.

Rejestr jest prowadzony w formie elektronicznej i jest rejestrem jawnym. Każda zainteresowana osoba będzie mogła uzyskać nieodpłatny, elektroniczny dostęp do podstawowych informacji zawartych w bazie danych rejestru na temat danej jednostki.

https://interesant.reja24.gov.pl/login

 

Pomoc techniczna systemu REJA24

Kontakt z serwisem Help Desk można uzyskać pod adresem e-mail: pomoc@reja24.gov.pl lub telefonicznie: + 48 91 44 03 526.


Nie znalazłeś informacji?