null Rejestracja jednostek pływających według nowych zasad

Od dnia 1 sierpnia 2020 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.

Nowe regulacje wprowadzają wiele zmian w dotychczasowych przepisach. 

Jedną z istotnych zmian jest brak konieczności rejestracji jednostek o długości nieprzekraczającej 7,5 m, przeznaczonych do połowu amatorskiego ryb.

Obowiązek rejestracji dotyczy wszystkich jachtów i innych jednostek pływających o długości co najmniej 7,5 m lub o mocy silnika co najmniej 15 kW.

Mniejsze jednostki można rejestrować na wniosek właściciela.

Jakie jednostki w obecnym stanie prawnym podlegają obowiązkowej rejestracji?

Obowiązkowej rejestracji podlegają:

 1. jachty oraz jednostki pływające używane do amatorskiego połowu ryb, o długości większej niż 7,5 m lub napędzie mechanicznym o mocy większej niż 15 kW,

 2. jednostki pływające używane do połowów rybackich,

 3. jednostki pływające uprawiające żeglugę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej o ile nie posiada innej niż polska przynależności.

Czy jednostka, która nie podlega obowiązkowi rejestracji może być zarejestrowana na wniosek właściciela?

Tak. Jednostka może być zarejestrowana na wniosek właściciela, nawet, jeśli obowiązek ten nie wynika z ustawy. Czasami właściciele jednostek pływających są tym zainteresowani, choćby dla celów ubezpieczenia.

Czy jednostki już zarejestrowane wymagają ponownej rejestracji?

Obowiązkowi ponownej rejestracji w Systemie REJA24 podlegają jednostki o parametrach określonych przepisami ustawy. Właściciele mają na to odpowiednio 12, 18 lub 30 miesięcy od wejścia w życie ustawy. Szczegółowe informacje na ten temat zawarte są w kartach informacyjnych na stronie (otwarcie linku w nowym oknie).

Czy poprzez system REJA24 można wyrejestrować jednostkę pływającą z rejestru, w którym zarejestrowana była na podstawie dotychczasowych przepisów uchylonych na mocy art. 24 ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m?

Za pomocą systemu REJA24 można wyrejestrować tylko jednostkę zarejestrowaną poprzez system REJA24 (a zatem zarejestrowaną na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m). Za pomocą systemu REJA24 nie można wyrejestrować jednostki z jednego z funkcjonujących przed wejściem w życie przepisów ustawy rejestrów krajowych. Nie ma też takiej potrzeby. Zgodnie z art. 24 ustawy dotychczasowe rejestry zostały zlikwidowane i są utrzymywane tylko do celów archiwalnych.
Jeżeli jednak jednostka zarejestrowana jest pod obcą banderą, należy ją wyrejestrować z rejestru obcej bandery przed zarejestrowaniem w rejestrze obsługiwanym przez System REJA24.

Gdzie mieszkaniec Warszawy może złożyć wniosek o rejestrację jednostki pływającej?

Mieszkaniec Warszawy rejestracji jednostki pływającej może dokonać w dowolnie wybranym przez siebie organie rejestrującym na terenie całej Polski. W tym przypadku nie ma właściwości miejscowej. Funkcje organów rejestrujących jednostek pływających pełnią starostowie powiatów, prezydenci miast na prawach powiatów oraz wskazane związki sportowe (Polski Związek Żeglarski oraz Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego).

Gdzie w Warszawie można złożyć wniosek o rejestrację jednostki pływającej?

W Warszawie jednostki pływające są rejestrowane przez:

 1. Prezydenta m.st. Warszawy w Biurze Administracji i Spraw Obywatelskich Urzędu m.st. Warszawy, ul. Leona Kruczkowskiego 2, tel.: 22 443 22 31

 2. Polski Związek Żeglarski, al. ks. J. Poniatowskiego 1, PGE Narodowy, tel.: 22 541 63 63,

 3. Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego, ul. Nowogrodzka 40, tel.: 22 617 44 49.

Czy w sprawie rejestracji jednostki pływającej w Urzędzie m.st. Warszawy konieczna jest wcześniejsza rezerwacja wizyty?

Obecnie konieczne jest dokonanie rezerwacji wizyty za pośrednictwem kalendarza dostępnego pod linkiem System rezerwacji wizyt m.st. Warszawy (um.warszawa.pl) - (otwarcie linku w nowym oknie).

Czy rejestracja jednostki pływającej podlega opłacie?

Tak, opłata za rozpatrzenie wniosku o rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego podlega opłacie w wysokości 80 zł.

Czy w Biurze Administracji i Spraw Obywatelskich można dokonać opłaty za rejestrację jednostki pływającej?

Tak, istnieje możliwość dokonania płatności w Biurze Administracji i Spraw Obywatelskich, ale wyłącznie w formie bezgotówkowej.

Czy można złożyć wniosek o rejestrację jednostki pływającej przez internet?

Tak, w tym celu na stronie REJA24 należy założyć konto interesanta przy wykorzystaniu Profilu Zaufanego, podpisu kwalifikowanego lub podpisu osobistego (e-Dowód). Wówczas cała korespondencja z organem rejestrującym odbywa się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego REJA24. Wnioskodawca jednak będzie musiał osobiście odebrać dokument rejestracyjny.

Jak długo czeka się na dokument rejestracyjny jednostki pływającej?

Organ rejestrujący powinien wydać dokument rejestracyjny w terminie 30 dni od wydania zaświadczenia o wpisaniu jednostki do rejestru. Niezwłocznie po otrzymaniu dokumentu rejestracyjnego organ odzwierciedla go w postaci elektronicznej w systemie REJA24, wnioskodawca zaś otrzymuje automatyczne powiadomienie na adres e-mail wskazany we wniosku o możliwości odbioru dokumentu. Dokument rejestracyjny musi być odebrany w siedzibie organu. Nie ma możliwości wysłania go pocztą.

Gdzie znajdę wnioski, informacje, numer konta dotyczące rejestracji jednostek pływających?

Wnioski, informacje oraz numer konta do wpłat dostępne są na stronie Warszawa 19115 (otwarcie w nowym oknie).

 

Zobacz też: Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (otwarcie w nowym oknie). 

Terminy na zawiadomienie starosty o nabyciu/zbyciu pojazdu, rejestracji pojazdu sprowadzonego z terytorium UE

 1. Pojazdy nabyte/zbyte, sprowadzone z terytorium państwa członkowskiego UE w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 29 lutego 2020 r. - 30 dni.

 2. Pojazdy nabyte/zbyte, sprowadzone z terytorium państwa członkowskiego UE w okresie od 01 marca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.  - 180 dni.

 3. Nabyte/zbyte, sprowadzone z terytorium państwa członkowskiego UE w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.  - 30 dni.

 4. Nabyte/zbyte, sprowadzone z terytorium państwa członkowskiego UE w okresie od 01 lipca 2021 r. do chwili obecnej - 60 dni.

Jakich jednostek nie trzeba rejestrować?

Nie podlegają obowiązkowej rejestracji:

 1. jednostki pływające przeznaczone wyłącznie do regat i zawodów sportowych, posiadające klasę regatową i ważny certyfikat wydany przez polski związek sportowy albo podmiot właściwy dla państwa bandery jachtu oraz regatowe łodzie wiosłowe,

 2. jednostki pływające napędzane wyłącznie siłą ludzkich mięśni,

 3. deski surfingowe, deski z żaglem lub inne podobne jednostki pływające.

UWAGA!

Jednostki pływające o długości do 24 m, które nie podlegają obowiązkowi rejestracji, mogą być zarejestrowane na wniosek właściciela.

Jak wygląda dokument rejestracyjny?

Dokument rejestracyjny ma formę plastikowej karty i zawiera podstawowe informacje dotyczące jednostki pływającej oraz jest jednocześnie dowodem polskiej przynależności państwowej i dowodem własności jednostki.

 

System Reja24

Reja24  jest internetowym, ogólnopolskim rejestrem małych jednostek. Za prowadzenie rejestru odpowiedzialny jest Urząd Morski w Szczecinie (otwarcie w nowym oknie).

Osoba rejestrująca jednostkę pływającą otrzyma wraz z dokumentem rejestracyjnym unikalny kod umożliwiający wprowadzanie do rejestru REJA24 różnych informacji mających na celu zwiększenie skuteczności prowadzenia działań ratowniczych. Dane te są dostępne dla służb ratowniczych.

Rejestr jest prowadzony w formie elektronicznej i jest rejestrem jawnym. Każda zainteresowana osoba będzie mogła uzyskać nieodpłatny, elektroniczny dostęp do podstawowych informacji zawartych w bazie danych rejestru na temat danej jednostki.

https://interesant.reja24.gov.pl/login (otwarcie w nowym oknie). 

 

Pomoc techniczna systemu REJA24

Kontakt z serwisem Help Desk można uzyskać pod adresem e-mail: pomoc@reja24.gov.pl lub telefonicznie: + 48 91 44 03 526.

Nie znalazłeś informacji?