Specific category icon

Organizacja ruchu

Wstecz

Rozpatrywanie projektów organizacji ruchu i zatwierdzenie organizacji ruchu

Krok po kroku

 1. Pobierz, wydrukuj, czytelnie wypełnij i podpisz wniosek.
 2. Do wniosku dołącz: projekt organizacji ruchu (min. 2 egz.) w skali 1:500 lub 1:1000 wraz z wymaganymi opiniami (zarządu drogi ewentualnie Policji, gdy projekt dotyczy drogi powiatowej, wojewódzkiej lub krajowej), plan orientacyjny w skali 1:10 000 do 1:25 000, opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze. Skompletuj dodatkowe dokumenty w przypadku udzielenia pełnomocnictwa, czy działania w imieniu osoby prawnej. Pamiętaj, że wszystkie dokumenty muszą być oryginalne.
 3. Udaj się do Urzędu m.st. Warszawy (Biuro Polityki Mobilności i Transportu, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa) i złóż kompletny wniosek wraz z załącznikami. Pamiętaj o dokonaniu opłaty skarbowej przy ewentualnym pełnomocnictwie. Wniosek możesz również wysłać pocztą na w/w adres lub złożyć go osobiście w swoim urzędzie dzielnicowym (wydłuża to procedurę).
 4. Otrzymasz potwierdzenie złożenia wniosku.
 5. Odbierz zatwierdzony projekt organizacji ruchu w Urzędzie m.st. Warszawy (Biuro Polityki Mobilności i Transportu, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa) lub na poczcie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (jeżeli wybrałeś taką formę odbioru dokumentu).
 6. Pamiętaj, że o terminie wprowadzenia organizacji ruchu jednostka wdrażająca musi  zawiadomić organ zarządzający ruchem co najmniej na 7 dni przed dniem jej wprowadzenia. Do tego celu wybierz odpowiedni druk zawiadomienia.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane Dokumenty

 1. Wniosek o zatwierdzenie organizacji ruchu.
 2. Załączniki do wniosku (oryginały dokumentów):
  a.projekt organizacji ruchu1 - w co najmniej dwóch egzemplarzach2,
  b.opinia komendanta miejskiego Policji3 - nie dotyczy autostrady i drogi ekspresowej,
  c.opinia komendanta wojewódzkiego Policji - w przypadku projektu obejmującego autostradę i drogę ekspresową,
  d.opinia zarządu drogi - jeżeli nie jest on jednostką składającą projekt,
  e.opinia organu zarządzającego ruchem na drodze krzyżującej się lub objętej objazdem4,
  f.profil podłużny lub przekrój poprzeczny drogi - w uzasadnionych przypadkach na żądanie organu zarządzającego ruchem,
  g.dane o istniejącym lub prognozowanym natężeniu ruchu, z uwzględnieniem struktury kierunkowej na skrzyżowaniach i struktury rodzajowej - w uzasadnionych przypadkach na żądanie organu zarządzającego ruchem.

  1 w przypadku robót związanych z utrzymaniem drogi, niewymagających całkowitego zamknięcia jezdni dla ruchu pojazdów samochodowych, które wymagają zmian w organizacji ruchu wyłącznie w czasie wykonywania czynności, dopuszcza się możliwość przedstawienia projektu uproszczonego.
  2 w uzasadnionych przypadkach organ zarządzający ruchem może żądać złożenia dodatkowych egzemplarzy projektu.
  3 opinia nie jest wymagana w przypadku projektu organizacji ruchu obejmującego wyłącznie drogi gminne oraz w przypadku projektu uproszczonego.
  4 a) w przypadku różnych organów zarządzających ruchem na skrzyżowaniu dróg - opinia organu właściwego dla drogi niższej kategorii;
  b) w przypadku zamknięcia drogi dla ruchu lub wprowadzenia na drodze ograniczenia ruchu powodującego konieczność prowadzenia objazdów drogami różnej kategorii - opinia organu zarządzającego ruchem na drogach objętych objazdem.

Opłaty

Opłata skarbowa:

 • od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) - 17,00 zł.
 • od poświadczenia zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii, dokonanego przez organy administracji samorządowej, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy - 5,00 zł.

Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu m.st. Warszawy nr: 60 1030 1508 0000 0005 5001 0038 albo bezpośrednio w kasie Urzędu Dzielnicy Śródmieście (ul. Nowogrodzka 43).

Miejsce złożenia i odbioru

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

 1. Do 1 miesiąca.
 2. Do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych.

Tryb odwoławczy

Brak.

Uwagi

 1. Zawiadomienie o wprowadzeniu stałej organizacji ruchu należy złożyć na druku PM-02-01-z2.
 2. Zawiadomienie o wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu, w przypadku prowadzenia robót poza jezdnią, należy złożyć na druku PM-02-01-z3.
 3. Zawiadomienie o przywróceniu/wprowadzeniu stałej organizacji ruchu po likwidacji czasowej organizacji ruchu należy złożyć na druku PM-02-01-z4.
 4. W przypadku prowadzenia robót powodujących zamknięcie lub zawężenie jezdni należy złożyć zawiadomienie na dwustronnym druku PM-02-01-z5 - zawiadamiający wypełnia tylko pierwszą stronę druku.
 5. Jednostka zawiadamiająca o wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu jest zobowiązana  przedstawić do wglądu oryginał dokumentu uprawniającego do zajęcia terenu (decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego/protokołu przekazania terenu itp.).
 6. W trakcie postępowania szczegółowe informacje udzielane są przez pracownika merytorycznego prowadzącego sprawę w Biurze Polityki Mobilności i Transportu ul. Marszałkowska 77/79, tel.(22) 44-30-626 lub email: sekretariat.ir@um.warszawa.pl.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.). 
 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.).
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784).
 5. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz.1393 z późn. zm.).
 6. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124).

Nie znalazłeś informacji?