null Rozpatrywanie projektów organizacji ruchu i zatwierdzenie organizacji ruchu

Krok po kroku

 1. Pobierz, wydrukuj, wypełnij czytelnie i podpisz wniosek. Wnioski znajdziesz na dole karty w sekcji "Pliki do pobrania".
 2. Do wniosku dołącz projekt organizacji ruchu (min. 2 egz.) projektu zawierający wymagane opinie (zarządu drogi, ewentualnie Policji, gdy projekt dotyczy drogi powiatowej, wojewódzkiej lub krajowej). Procedura oraz wzory wniosków o wydanie opinii do projektów organizacji ruchu określone są w zarządzeniu 97/2022 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie określenia zasad oraz zaleceń w zakresie rozpatrywania projektów organizacji ruchu, wniosków dotyczących zmian organizacji ruchu, opiniowania geometrii drogi w projektach budowlanych i innych czynności związanych z zarządzaniem ruchem na drogach. Na wniosek Wnioskodawcy, opinia zarządcy drogi może zostać przekazana razem z projektem bezpośrednio do organu zarządzającego ruchem celem zatwierdzenia.
 3. Projekt organizacji ruchu powinien zawierać:
  1. plan orientacyjny w skali od 1:10 000 do 1:25 000 z zaznaczeniem drogi lub dróg, których projekt dotyczy;
  2. plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1 000 (w uzasadnionych przypadkach organ zarządzający ruchem może dopuścić skalę 1:2 000 lub szkic bez skali) zawierający:
   1. lokalizację istniejących, projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych, urządzeń sygnalizacyjnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu; dla projektów zmian stałej organizacji ruchu dopuszcza się zaznaczenie lokalizacji tylko znaków i urządzeń dla nowej organizacji ruchu;
   2. parametry geometrii drogi;
  3. program sygnalizacji i obliczenia przepustowości drogi w przypadku projektu zawierającego sygnalizację świetlną;
  4. zasady dokonywania zmian oraz sposób ich rejestracji w przypadku projektu zawierającego znaki świetlne lub znaki o zmiennej treści oraz w przypadku projektu dotyczącego zmiennej organizacji ruchu lub zawierającego inne zmienne elementów mające wpływ na ruch drogowy;
  5. opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze, a w przypadku organizacji ruchu związanej z robotami prowadzonymi w pasie drogowym opis występujących zagrożeń lub utrudnień; przy robotach prowadzonych w dwóch lub więcej etapach opis powinien zawierać zakres planowanych robót dla każdego etapu i stan pasa drogowego po zrealizowaniu etapu robót. Ponadto opis techniczny powinien zawierać  szczegółowe uzasadnienie dla projektowanych zmian, dotyczy to w szczególności projektów stałej organizacji ruchu;
  6. przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu oraz termin wprowadzenia nowej stałej organizacji ruchu lub przywrócenia poprzedniej stałej organizacji ruchu – w przypadku projektu dotyczącego wykonywania robót na drodze;
  7. nazwisko i podpis projektanta.
 4. Udaj się do Urzędu m.st. Warszawy (Biuro Zarządzania Ruchem Drogowym, składanie wniosków i pism dot. organizacji ruchu: Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa) i złóż kompletny wniosek wraz z załącznikami. Pamiętaj o dokonaniu opłaty skarbowej przy ewentualnym pełnomocnictwie. Wniosek możesz również wysłać pocztą na w/w adres lub złożyć go osobiście w swoim urzędzie dzielnicowym (wydłuża to procedurę).
 5. Otrzymasz potwierdzenie złożenia wniosku.
 6. Odbierz zatwierdzony projekt organizacji ruchu w Urzędzie m.st. Warszawy (Biuro Zarządzania Ruchem Drogowym, ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa) lub na poczcie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (jeżeli wybrałeś taką formę odbioru dokumentu).
 7. Pamiętaj, że o terminie wprowadzenia organizacji ruchu jednostka wdrażająca musi zawiadomić organ zarządzający ruchem co najmniej na 7 dni przed dniem jej wprowadzenia (załącznik nr 5 do zarządzenia). 

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o zatwierdzenie organizacji ruchu.
 2. Załączniki do wniosku (oryginały dokumentów):
  1. projekt organizacji ruchu1 w co najmniej dwóch egzemplarzach2,
  2. opinia komendanta miejskiego Policji3,
  3. opinia zarządu drogi – jeżeli nie jest on jednostką składającą projekt (nie dotyczy jeżeli zaznaczyłeś we wniosku o opinię do zarządcy drogi, że ma być przekazany bezpośrednio do Biura Zarządzania Ruchem Drogowym);
  4. opinia organu zarządzającego ruchem na drodze krzyżującej się lub objętej objazdem4,
  5. profil podłużny lub przekrój poprzeczny drogi w uzasadnionych przypadkach na żądanie organu zarządzającego ruchem,
  6. dane o istniejącym lub prognozowanym natężeniu ruchu, z uwzględnieniem struktury kierunkowej na skrzyżowaniach i struktury rodzajowej w uzasadnionych przypadkach na żądanie organu zarządzającego ruchem.

   1 w przypadku robót związanych z utrzymaniem drogi, niewymagających całkowitego zamknięcia jezdni dla ruchu pojazdów samochodowych, które wymagają zmian w organizacji ruchu wyłącznie w czasie wykonywania czynności, dopuszcza się możliwość przedstawienia projektu uproszczonego.
   2 w uzasadnionych przypadkach organ zarządzający ruchem może żądać złożenia dodatkowych egzemplarzy projektu.
   3 opinia nie jest wymagana w przypadku projektu organizacji ruchu obejmującego wyłącznie drogi gminne oraz w przypadku projektu uproszczonego.
   4 a) w przypadku różnych organów zarządzających ruchem na skrzyżowaniu dróg opinia organu właściwego dla drogi niższej kategorii;
   b) w przypadku zamknięcia drogi dla ruchu lub wprowadzenia na drodze ograniczenia ruchu powodującego konieczność prowadzenia objazdów drogami różnej kategorii opinia organu zarządzającego ruchem na drogach objętych objazdem.

Opłaty

Opłata skarbowa:

 1. 17 zł – od każdego złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia.
 2. 5 zł – od poświadczenia zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii, dokonanego przez organy administracji samorządowej, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy.
 3. Opłatę skarbową należy wpłacić na rachunek bankowy: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Centrum Obsługi Podatnika, nr rachunku: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070.

Miejsce złożenia i odbioru

Złożenie wniosku:

 1. Biuro Zarządzania Ruchem Drogowym, Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa,
 2. ewentualnie Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy,
 3. pocztą.

Odbiór:

 1. Biuro Zarządzania Ruchem Drogowym, ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa,
 2. pocztą.

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

Brak.

Tryb odwoławczy

Brak.

Uwagi

 1. Zawiadomienie o wprowadzeniu organizacji ruchu  załącznik nr 5.
 2. Jednostka zawiadamiająca o wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu jest zobowiązana przedstawić do wglądu oryginał dokumentu uprawniającego do zajęcia terenu (decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego/protokołu przekazania terenu itp.).
 3. W trakcie postępowania szczegółowe informacje udzielane są przez pracownika merytorycznego prowadzącego sprawę w Biurze Zarządzania Ruchem Drogowym, tel.(22) 443 06 54 lub email: Sekretariat.BZRD@um.warszawa.pl.

Podstawa prawna

Nie znalazłeś informacji?