Wstecz

Rozpatrywanie wniosków obywateli

Krok po kroku

 1. Sporządź wniosek, pamiętając o opatrzeniu go swoim imieniem, nazwiskiem oraz adresem. Dla ułatwienia możesz skorzystać z formularza wniosku.
 2. Dołącz kserokopie dokumentów, które mogą pomóc w rozpatrzeniu wniosku.
 3. Złóż wniosek.
 4. Otrzymasz zawiadomienie o sposobie załatwienia wniosku.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane dokumenty

Wniosek opatrzony imieniem, nazwiskiem oraz adresem wnioskodawcy.

Opłaty

Wnioski, w rozumieniu Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego nie podlegają opłacie skarbowej.

Miejsce złożenia i odbioru

1. Wnioski pisemne można złożyć:

 1. w punkcie kancelaryjnym w najbliższej siedzibie Urzędu, w tym w Wydziale Obsługi Meszkańców dla dzielnicy,
 2. za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej,
 3. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: skargi@um.warszawa.pl,
 4. za pośrednictwem faksu - 22 443 99 66.

2. Zawiadomienie o sposobie załatwienia wniosku jest doręczane przesyłką pocztową za pokwitowaniem na wskazany adres zamieszkania.

3. Na pisemne żądanie Wnioskodawcy zawiadomienie o sposobie załatwienia wniosku jest doręczane elektronicznie z użyciem bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) po uprzednim wskazaniu adresu skrytki na ePUAP.

Jednostka odpowiedzialna

Jednostką koordynującą rozpatrywanie wniosków w Urzędzie m.st. Warszawy jest Wydział Skarg i Wniosków Biura Kontroli (ul. Niecała 2 ,00-098 Warszawa, tel. 22 443 32 35, 22 443 32 36, fax: 22 443 99 66, e-mail: skargi@um.warszawa.pl).

Termin odpowiedzi

 1. Wnioski są rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.
 2. Wnioski posłów, senatorów i radnych, które wnieśli w swoim imieniu lub przekazali do załatwienia w imieniu innej osoby rozpatruje się w terminie do 14 dni.

Tryb odwoławczy

 1. Wnioski są załatwiane w samodzielnym jednoinstancyjnym postępowaniu uproszczonym.
 2. Wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku służy prawo wniesienia skargi.

Uwagi

 1. W przypadku niewskazania przez Wnioskodawcę imienia, nazwiska i adresu, wniosek zostaje pozostawiony bez rozpoznania (zgodnie z treścią § 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.
 2. Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia wniosku albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach wniosku jeżeli działał w granicach prawem dozwolonym.
 3. Wniosek można wnieść ustnie do protokołu w najbliższej siedzibie Urzędu m.st. Warszawy .
 4. W ramach Wydziału Skarg i Wniosków działa Punkt Informacji Skargowej (ul. Niecała 2 ,00-098 Warszawa, tel. 22 443 11 02, 22 443 10 95, fax: 22 443 99 66, e-mail: skargi@um.warszawa.pl), którego głównym zadaniem jest pomoc mieszkańcom poprzez udzielanie informacji w zakresie wniosków kierowanych do Prezydenta m.st. Warszawy.

Podstawa prawna


Nie znalazłeś informacji?