null Sprostowanie umowy sprzedaży lokalu komunalnego

Krok po kroku

  1. Napisz podanie o sprostowanie umowy sprzedaży.
  2. Załącz wymagane dokumenty.
  3. Złóż ww. dokumenty w dzielnicy właściwej ze względu na położenie lokalu. Możesz zarezerwować wizytę w Urzędzie.
  4. Podczas postępowania w składanych drukach umieszczone są rubryki na dane nieobowiązkowe – telefon/adres e-mail – które nie są wymagane do załatwienia sprawy, ale ułatwią kontakt. Wypełnienie tych rubryk jest dobrowolne, a dokonanie tego wraz z podpisaniem stosownego oświadczenia - oznacza Pana/Pani zgodę na przetwarzanie tych danych przez Prezydenta m.st. Warszawy.
  5. Oczekuj na odpowiedź.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane dokumenty

  1. Podanie.
  2. Aktualnie wydany odpis księgi wieczystej urządzonej dla lokalu (kserokopia a oryginał do wglądu).
  3. Uchwała wspólnoty mieszkaniowej podjęta zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2018 r. poz. 716 z późn. zm.) (kserokopia i oryginał do wglądu).

Opłaty

  1. W przypadku zmiany udziałów związanej z adaptacją powierzchni niemieszkalnej położonej na części wspólnej wszelkie opłaty (taksa notarialna i koszty odpisów aktów notarialnych, opłaty sądowe jak również koszt sporządzenia oraz opracowania inwentaryzacji) ponoszone są przez adaptującego (inwestora).
  2. Powyższe opłaty wnoszone są najpóźniej w dniu podpisania umowy sprzedaży nowopowstałego lokalu w wyniku adaptacji.

Miejsce złożenia i odbioru

Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy / Wydział właściwy w sprawach lokalowych dla właściwej miejscowo dzielnicy.

Możesz zarezerwować wizytę w Urzędzie.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział właściwy w sprawach lokalowych dla właściwej miejscowo dzielnicy.

Termin odpowiedzi

Do 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy

Brak.

Uwagi

W trakcie postępowania Urząd może zażądać dodatkowych dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia sprawy.

Podstawa prawna

Nie znalazłeś informacji?