Miejskie lokale użytkowe

null Sprzedaż garaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców

Krok po kroku

  1. W celu zapoznania się z procedurą oraz warunkami sprzedaży garaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców przez m.st. Warszawa, wejdź na stronę www.um.warszawa.pl > Biznes i innowacje > Przestrzenie dla biznesu > Lokale użytkowe > Sprzedaż lokali.
  2. Zarząd dzielnicy wyznacza garaż do sprzedaży.
  3. Burmistrz dzielnicy, po stwierdzeniu braku pierwszeństwa ustawowego, zawiadamia najemcę o przysługującym mu pierwszeństwie w nabyciu garażu.
  4. Najemca zainteresowany nabyciem garażu, po otrzymaniu zawiadomienia o przeznaczeniu garażu do sprzedaży, powinien złożyć wniosek o nabycie we wskazanym w zawiadomieniu terminie. Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy/Wydział właściwy w sprawach lokalowych dla właściwej miejscowo dzielnicy.
  5. Podczas postępowania w składanych drukach umieszczone są rubryki na dane nieobowiązkowe – telefon/adres e-mail – które nie są wymagane do załatwienia sprawy, ale ułatwią kontakt. Wypełnienie tych rubryk jest dobrowolne, a dokonanie tego wraz z podpisaniem stosownego oświadczenia – oznacza Pana/Pani zgodę na przetwarzanie tych danych przez Prezydenta m.st. Warszawy.

Możesz zarezerwować wizytę w Urzędzie.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane dokumenty

Wniosek o nabycie garażu złożony w terminie wskazanym w zawiadomieniu o przeznaczeniu garażu do sprzedaży.

Opłaty

Najemca ponosi koszty związane z nabyciem garażu.

Miejsce złożenia i odbioru

Wniosek o nabycie garażu należy złożyć w dniach wskazanych w zawiadomieniu o przeznaczeniu garażu do sprzedaży.

Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy / Wydział właściwy w sprawach lokalowych dla właściwej miejscowo dzielnicy.

Możesz zarezerwować wizytę w Urzędzie.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział właściwy w sprawach lokalowych dla właściwej miejscowo dzielnicy.

Termin odpowiedzi

Brak.

Tryb odwoławczy

Brak.

Uwagi

  1. Nabycie garażu w drodze bezprzetargowej przysługuje najemcy lub dzierżawcy, który wynajmuje lub dzierżawi garaż od co najmniej 3 lat na podstawie umowy i nie zalega z zapłatą czynszu i innych opłat z tytułu najmu lub dzierżawy.
  2. Przed wyznaczeniem garażu do sprzedaży najemca może zgłosić Zarządowi dzielnicy swoje zainteresowanie nabyciem garażu w drodze bezprzetargowej. Złożenie podania w sprawie możliwości nabycia garażu nie przesądza jednak o uruchomieniu sprzedaży. To Zarząd dzielnicy podejmuje decyzję o uwzględnieniu, lub nieuwzględnieniu garażu w planach sprzedaży.

Podstawa prawna

Nie znalazłeś informacji?