Specific category icon

Komunalne zasoby lokalowe

Wstecz

Sprzedaż garaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców

Krok po kroku

 1. W celu zapoznania się z procedurą oraz warunkami sprzedaży garaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców przez m.st. Warszawa, wejdź na stronę www.um.warszawa.pl > Dla mieszkańców > Sprawy lokalowe > Lokale użytkowe > Sprzedaż lokali użytkowych.
 2. Zarząd dzielnicy wyznacza garaż do sprzedaży.
 3. Burmistrz dzielnicy, po stwierdzeniu braku pierwszeństwa ustawowego, zawiadamia najemcę o przysługującym mu pierwszeństwie w nabyciu garażu.
 4. Najemca zainteresowany nabyciem garażu, po otrzymaniu zawiadomienia o przeznaczeniu garażu do sprzedaży, powinien złożyć wniosek o nabycie we wskazanym w zawiadomieniu terminie. Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy/Wydział właściwy w sprawach lokalowych dla właściwej miejscowo dzielnicy.

Możesz zarezerwować wizytę w Urzędzie.

Sprawdź jakie masz prawa związane z przetwarzaniem twoich danych osobowych w Urzędzie m.st. Warszawy.

Wymagane Dokumenty

 1. Wniosek o nabycie garażu złożony w terminie wskazanym w zawiadomieniu o przeznaczeniu garażu do sprzedaży.

Opłaty

Najemca ponosi koszty związane z nabyciem garażu.

Miejsce złożenia i odbioru

Wniosek o nabycie garażu należy złożyć w dniach wskazanych w zawiadomieniu o przeznaczeniu garażu do sprzedaży.

Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy / Wydział właściwy w sprawach lokalowych dla właściwej miejscowo dzielnicy.

Możesz zarezerwować wizytę w Urzędzie.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział właściwy w sprawach lokalowych dla właściwej miejscowo dzielnicy.

Termin odpowiedzi

Brak.

Tryb odwoławczy

Brak.

Uwagi

 • Nabycie garażu w drodze bezprzetargowej przysługuje najemcy lub dzierżawcy, który wynajmuje lub dzierżawi garaż od co najmniej 3 lat na podstawie umowy i nie zalega z zapłatą czynszu i innych opłat z tytułu najmu lub dzierżawy.
 • Przed wyznaczeniem garażu do sprzedaży najemca może zgłosić Zarządowi dzielnicy swoje zainteresowanie nabyciem garażu w drodze bezprzetargowej. Złożenie podania w sprawie możliwości nabycia garażu nie przesądza jednak o uruchomieniu sprzedaży. To Zarząd dzielnicy podejmuje decyzję o uwzględnieniu, lub nieuwzględnieniu garażu w planach sprzedaży.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).
 3. Uchwała Nr XXXIII/808/2016 Rady m. st. Warszawy z 25 sierpnia 2016 r. w sprawie sprzedaży garaży w budynkach wielolokalowych.
 4. Zarządzenie Nr 143/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie sprzedaży lokali użytkowych w domach wielolokalowych.

Nie znalazłeś informacji?