Miejskie lokale mieszkalne

null Sprzedaż lokali komunalnych

W przypadku sprzedaży przez m. st. Warszawa lokalu mieszkalnego najemcy tegoż lokalu, zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, służy prawo pierwszeństwa w jego nabyciu, jeśli najem został nawiązany na czas nieoznaczony. Jednostka samorządu terytorialnego nie jest zobligowana do zbywania lokali na rzecz ich najemców ale najemcy mogą je nabywać w sytuacji przeznaczenia lokali do sprzedaży.

Zawarcie umowy najmu nie stwarza jednak po stronie najemcy roszczenia o zawarcie umowy sprzedaży tegoż lokalu. To gmina, jako właściciel, decyduje o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży, jak również o kolejności przeznaczania budynków i lokali do zbycia, najemcy natomiast przysługuje jedynie wspomniane już prawo pierwszeństwa. 

Ewentualne zbywanie lokali uzależnione jest nie tylko od woli właściciela kierującego się zasadami prawidłowej gospodarki oraz odpowiedniego zainteresowania najemców, ale również od spełnienia innych warunków o charakterze prawnym i faktycznym. Dla sprzedaży konieczna jest możność jej prowadzenia. Zależy to między innymi od stanu prawnego nieruchomości (brak tzw. "roszczeń") i samodzielności zbywanego lokalu w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1995 roku o własności lokali (t.j. Dz. U. z 2000r, Nr 80, poz. 903 ze zm.).

Wykonywanie funkcji właścicielskich w stosunku do komunalnego zasobu mieszkaniowego, w tym przeznaczanie lokali do zbycia na rzecz najemców, zostało powierzone samodzielnie działającym władzom poszczególnych dzielnic.

UWAGA! W związku z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 czerwca 2014 r. (sygn. akt. I OSK 298/14) aktualnie brak jest podstawy prawnej do udzielania bonifikat uwzględniających okres wynajmowania lokalu.

Podstawa prawna

Akty Prawne regulujące sprzedaż lokali z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy:

  1. ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2020 poz. 1990)

  2. ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. 2020 poz. 1910)

  3. uchwała nr XXIX/615/2011 Rady m. st. Warszawy z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie zasad obrotu lokalami mieszkalnymi m.st. Warszawy (Dz.Urz.Woj.Maz. z 2011 r. Nr 239, poz. 8502 z późn. zm.)

  4. zarządzenie nr 5719/2014 r. Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców

Nie znalazłeś informacji?