Miejskie lokale użytkowe

null Sprzedaż lokali użytkowych w drodze przetargowej

Krok po kroku

  1. W celu zapoznania się z procedurą oraz warunkami sprzedaży lokali użytkowych przez m.st. Warszawa, wejdź na stronę www.um.warszawa.pl > Biznes i innowacje > Przestrzenie dla biznesu > Lokale użytkowe > Sprzedaż lokali.
  2. W celu wyszukania interesującego Cię lokalu użytkowego wejdź na stronę www.mapa.um.warszawa.pl > Nieruchomości miejskie.
  3. Zgłoś udział w przetargu zgodnie ze specyfikacją zawartą w ogłoszeniu o przetargu w dniach wskazanych w ogłoszeniu o przetargu.  
  4. W przypadku złożenia wystąpienia w sprawie może zajść konieczność podania danych nieobowiązkowych  – telefon/adres e-mail – które nie są wymagane do załatwienia sprawy, ale ułatwią kontakt. Podanie tych danych jest dobrowolne, a dokonanie tego wraz z podpisaniem stosownego oświadczenia - oznacza Pana/Pani zgodę na przetwarzanie tych danych przez Prezydenta m.st. Warszawy.

Możesz zarezerwować wizytę w Urzędzie.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane Dokumenty

Zgłoszenie udziału w przetargu należy złożyć zgodnie ze specyfikacją zawartą w ogłoszeniu o przetargu.

Opłaty

W przetargu mogą brać udział osoby (z zastrzeżeniem § 5 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490)), które wniosą wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu przetargu. Właściwy organ ustala wysokość wadium, które nie może być niższe niż 5% ceny wywoławczej i wyższe niż 20% tej ceny.

Miejsce złożenia i odbioru

Zgłoszenie udziału w przetargu należy złożyć w dniach wskazanych w ogłoszeniu o przetargu.

Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy / Wydział właściwy w sprawach lokalowych dla właściwej miejscowo dzielnicy.

Możesz zarezerwować wizytę w Urzędzie.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział właściwy w sprawach lokalowych dla właściwej miejscowo dzielnicy.

Termin odpowiedzi

Brak.

Tryb odwoławczy

Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Zarządu Dzielnicy.

Uwagi

Zarządy dzielnic zbywają nieruchomości stanowiące własność m.st. Warszawy w drodze przetargów ustnych nieograniczonych bądź w uzasadnionych przypadkach w drodze przetargów ustnych ograniczonych. O wyborze formy przetargu decyduje Zarząd dzielnicy w formie uchwały o przeznaczeniu nieruchomości do zbycia.

Podstawa prawna

Nie znalazłeś informacji?