null Sukcesja - przeniesienie decyzji związanej z przedsiębiorstwem - zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Krok po kroku

 1. Wypełnij wniosek: PDFDOC.
 2. Dołącz dokument potwierdzający prawo do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych, decyzję sanitarną, zgodę właściciela, zarządcy lub administratora budynku jeżeli punkt będzie w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, tj. dokumenty, na podstawie których zmarły przedsiębiorca otrzymał zezwolenie. Zamiast oryginałów dokumentów możesz złożyć kopie, jeżeli ich zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez ustanowionego w sprawie pełnomocnika będącego adwokatem lub radcą prawnym. Dokumenty, za zgodność z oryginałem, może poświadczyć też urzędnik po okazaniu do wglądu ich oryginałów. Poświadczenie przez urzędnika podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej stronicy. W przypadku ustanowienia pełnomocnika dołącz stosowne pełnomocnictwo. 
 3. Udaj się do Urzędu Dzielnicy właściwego terytorialnie, zgodnie z usytuowaniem punktu sprzedaży i złóż wniosek oraz załączniki. Możesz zarezerwować wizytę w Urzędzie.

Wniosek oraz załączone dokumenty mogą być złożone do Urzędu w formie elektronicznej poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP), której funkcję pełni Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) dokumenty załączone w formie elektronicznej wymagają poświadczenia za zgodność z oryginałem zgodnie z pkt 2.

W celu złożenia wniosku poprzez ESP konieczne jest posiadanie:
– bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP
– bezpłatnego Profilu Zaufanego w ramach platformy ePUAP lub podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich Danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek PDF, DOC o potwierdzenie możliwości wykonania decyzji związanej z przedsiębiorstwem (zezwolenia) .
 2. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych.
 3. Zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.
 4. Decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 2021).
 5. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej, jeżeli dokumenty załączane do wniosku poświadczył urzędnik lub jeżeli złożono dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa. Sprawy związane z uzyskaniem zezwolenia może załatwiać wnioskodawca lub jego pełnomocnik po przedłożeniu pełnomocnictwa.
 6. Oświadczenie o zobowiązaniu do wykonania obowiązków wynikających z decyzji (zezwolenia).

Opłaty

Opłata za korzystanie z zezwolenia.

Właściciel przedsiębiorstwa w spadku lub wspólnik s.c., który wystąpił z wnioskiem o przeniesienie na niego decyzji związanej z przedsiębiorstwem jest zobowiązany do wnoszenia opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Opłata wnoszona jest w kasie lub na rachunek Urzędu Dzielnicy właściwego terytorialnie  wykaz rachunków dla Dzielnic  zgodnie z usytuowaniem punktu sprzedaży napojów alkoholowych, w trzech równych ratach, w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego lub jednorazowo w terminie do 31 stycznia danego roku kalendarzowego.

Opłata za korzystanie z zezwolenia wnoszona jest w każdym roku kalendarzowym, objętym zezwoleniem  w wysokości uzależnionej od wartości sprzedaży w roku poprzednim (ustaloną na podstawie pisemnego oświadczenia przedsiębiorcy o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim, składanego do dnia 31 stycznia):
a. 1,4% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 37 500 zł,
b. 1,4% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów zawierających od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 37 500 zł,
c. 2,7% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów zawierających powyżej 18% alkoholu jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 77 000 zł.
W roku utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

W terminie do 31 stycznia każdego roku kalendarzowego prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim zobowiązani są do złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. W przypadku niezłożenia oświadczenia w terminie do dnia 31 stycznia, można jeszcze dopełnić tej czynności w terminie 30 kolejnych dni wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% rocznej, „podstawowej” opłaty za korzystanie z zezwoleń (w przypadku posiadania zezwoleń na sprzedaż całego asortymentu napojów alkoholowych  dodatkowa opłata to 945 zł). W przypadku niedokonania opłaty w ustawowej wysokości i w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września, przedsiębiorca może jeszcze dopełnić tej czynności w terminie 30 kolejnych dni, przy czym kwota do zapłaty zostaje powiększona o 30% opłaty należnej za korzystanie z zezwoleń w danym roku kalendarzowym.

W przypadku niezłożenia oświadczenia lub niedokonania opłaty w ustawowych terminach zezwolenie wygasa, a przedsiębiorca może wystąpić o nowe zezwolenie po 6 miesiącach.

Pod tym linkiem dostępny jest Kalkulator opłat alkoholowych

Opłata skarbowa:

 1. 17 zł za złożenie pełnomocnictwa.
 2. 5 zł  za poświadczenie zgodności z oryginałem kopii załączanych do wniosku dokumentów, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy.
 3. 5 zł za poświadczenie zgodności kopii zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy.
 4. 17 zł za wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. (Zaświadczenie o dokonaniu opłaty nie jest obowiązkowym dokumentem. Zgodnie z art. 18 ust. 7 pkt 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przedsiębiorca zobowiązany jest do okazania przedsiębiorcy zaopatrującemu dany punkt sprzedaży napojów alkoholowych „odpowiedniego dowodu potwierdzającego dokonanie opłaty”. Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty znajduje się w pozycji Załączniki do pobrania).
 

Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać w kasie urzędu dzielnicy, przelewem lub przekazem na rachunek bankowy:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Centrum Obsługi Podatnika

21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

Miejsce złożenia i odbioru

 1. Wydział Obsługi Mieszkańców (Wydział/inna komórka organizacyjna) dla dzielnicy, właściwy ds. zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych właściwy terytorialnie, zgodnie z usytuowaniem punktu sprzedaży napojów alkoholowych
 2. ePUAP

Jednostka odpowiedzialna

Burmistrz Dzielnicy m.st. Warszawy.

Termin odpowiedzi

Do 1 miesiąca.

Tryb odwoławczy

 1. Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Prezydenta m.st. Warszawy, (na adres Urzędu Dzielnicy właściwego terytorialnie, zgodnie z usytuowaniem punktu sprzedaży napojów alkoholowych), w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 2. Zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Prezydenta m.st. Warszawy, (na adres Urzędu Dzielnicy właściwego terytorialnie, zgodnie z usytuowaniem punktu sprzedaży napojów alkoholowych), w terminie 7 dni  od dnia doręczenia postanowienia o zakazie wykonania decyzji związanej z przedsiębiorstwem (zezwolenia).

Uwagi

Brak.

Podstawa prawna

Nie znalazłeś informacji?