Specific category icon

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek

Wstecz

Udostępnianie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania na wniosek

Krok po kroku

 1. Sporządź wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego. Wniosek powinien zawierać w szczególności:
  -  nazwę podmiotu zobowiązanego;
  - informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku;
  - wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystywana, oraz źródło udostępnienia lub przekazania;
  - wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny), w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;
  - wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej, także wskazanie formatu danych;
  - wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie została udostępniona lub przekazana w inny sposób, albo sposobu dostępu do informacji gromadzonych w systemie teleinformatycznym.
 2. Złóż wniosek w najbliższej siedzibie Urzędu m.st. Warszawy, wyślij pocztą lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej (ewentualnie pocztą elektroniczną, faksem).
 3. Wniosek zostanie rozpatrzony w ciągu 14 dni od dnia otrzymania, a w sprawach szczególnie skomplikowanych w ciągu 2 miesięcy.
 4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku otrzymasz:
  • wnioskowaną informację sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania bez ograniczenia warunkami lub
  • ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego i/lub wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Wymagane Dokumenty

Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego - w przypadkach gdy:
1. informacja sektora publicznego nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej;
2. została udostępniona w sposób inny niż poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat;
3. wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację sektora publicznego na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone;
4. informacja sektora publicznego została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

Opłaty

Bezpłatnie, z wyjątkiem sytuacji, gdy przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Nakładając opłatę uwzględnia się koszty przygotowania i przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, jakie będą brane pod uwagę przy nietypowych wnioskach o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania i przekazania informacji. Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania i przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.

Miejsce złożenia i odbioru

Jednostka odpowiedzialna

Właściwa merytorycznie komórka organizacyjna Urzędu m.st. Warszawy (biuro Urzędu m.st. Warszawy, Urząd Stanu Cywilnego, wydział dla Dzielnicy m.st. Warszawy).

Termin odpowiedzi

 1. Bez zbędnej zwłoki, jednak nie dłużej niż 14 dni od dnia złożenia wniosku.
 2. W uzasadnionych przypadkach nie dłużej niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy

W przypadku decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, decyzji o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego odwołanie składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi

Podmiot zobowiązany może określić warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (tzw. oferta) dotyczące:
1. obowiązku poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji od podmiotu zobowiązanego;
2. obowiązku poinformowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej;
3. zakresu odpowiedzialności podmiotu zobowiązanego za udostępniane lub przekazywane informacje.

Wnioskodawca, który otrzymał ofertę może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić podmiot zobowiązany o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku. W przypadku otrzymania sprzeciwu podmiot zobowiązany, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. z 2016 r. poz. 352);
 2. Zarządzenie nr 1367/2016 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 września 2016 r. w sprawie zasad i trybu udostępniania informacji publicznej oraz udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w Urzędzie m.st. Warszawy

Wymagane załączniki

Brak.


Nie znalazłeś informacji?