Ewidencja działalności gospodarczej

null Wniosek o wpis do CEIDG

Krok po kroku

 1. Wypełnij wniosek CEIDG -1 (https://aplikacja.ceidg.gov.pl). Instrukcja wypełnienia jest dołączona do wniosku.
 2. Jeżeli posiadasz kwalifikowany podpis elektroniczny lub profil zaufany ePUAP możesz za pośrednictwem strony https://aplikacja.ceidg.gov.pl złożyć wniosek w formie elektronicznej bezpośrednio do CEIDG.
 3. W innym przypadku koniecznym będzie odwiedzenie dowolnie wybranego przez Ciebie urzędu dzielnicy w Warszawie (lub urzędu gminy w Polsce) w celu złożenia i podpisania wniosku. Możesz zarezerwować wizytę w urzędzie.
 4. Możesz także wypełnić wniosek na stronie https://aplikacja.ceidg.gov.pl i zapamiętać nadany mu numer kodu kreskowego (lub zapisać na dowolnym nośniku pamięci) – wtedy po udaniu się do dowolnego urzędu możesz go odtworzyć i podpisać.
 5. Formularz CEIDG-1 jest zintegrowanym zgłoszeniem do CEIDG, Urzędu Statystycznego, Urzędu Skarbowego i ZUS. Zgłasza się na nim rozpoczęcie, zmianę, zawieszenie, wznowienie i zakończenie prowadzenia działalności gospodarczej.
 6. Wraz z wnioskiem o wpis do CEIDG, z wyjątkiem wniosku o wykreślenie przedsiębiorcy, składa się oświadczenie o:     
  1. podejmowaniu lub wykonywaniu określonej działalności gospodarczej nieobjętej żadnym z zakazów, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 13-15 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, wydanym wobec osoby, której wpis dotyczy. 
  2. posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości, których adresy są wpisane do CEIDG. 

Oświadczenia te składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenia zawiera w nich klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje pouczenie organu uprawnionego do odebrania oświadczenia o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony formularz CEIDG-1.
 2. Dowód osobisty (lub paszport) do wglądu.
 3. W przypadku obcokrajowców, o których mowa w art. 8 ust. 8 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy dokument potwierdzający status pobytu na terytorium RP (lub notarialnie lub urzędowo uwierzytelnioną kopię tego dokumentu).

Opłaty

Brak.

Miejsce złożenia i odbioru

 1. Wydział/referat właściwy do spraw działalności gospodarczej i zezwoleń dla Dzielnicy m.st. Warszawy. Możesz zarezerwować wizytę w urzędzie.
 2. Centrum Przedsiębiorczości Smolna

Jednostka odpowiedzialna

Minister Rozwoju i Technologii

Termin odpowiedzi

Do końca kolejnego dnia roboczego po dniu złożenia wniosku – czas na wprowadzenie przez urząd gminy wniosku do systemu CEIDG.

Tryb odwoławczy

Brak (organem dokonującym wpisu jest Minister Rozwoju i Technologii).

Uwagi

Wniosek o wpis do CEIDG-1 można także złożyć:

 1. w dowolnym urzędzie gminy w Polsce.
 2. bezpośrednio elektronicznie do CEIDG.
 3. pocztą do dowolnego urzędu gminy w Polsce za notarialnym poświadczeniem własnoręczności podpisu złożonego na wniosku.

Podstawa prawna

Nie znalazłeś informacji?