Rejestracja pojazdów - pozostałe

Wstecz

Wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej do oznaczenia bagażnika zakrywającego tylną tablicę rejestracyjną

Krok po kroku

 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek oraz zgodę (formularze dostępne są również w urzędzie).
 2. Do wniosku dołącz wymagane dokumenty w oryginale.
 3. Udaj się do urzędu dzielnicy, w którym pojazd jest zarejestrowany, złóż wniosek wraz z załącznikami oraz stosowną opłatą. Zabierz ze sobą dokument tożsamości. Możesz zarezerwować wizytę w Urzędzie poprzez System rezerwacji wizyt m.st. Warszawy (kliknij w link rezerwacje.um.warszawa.pl). Jeżeli pojazd stanowi współwłasność - wymagana jest obecność wszystkich współwłaścicieli lub udzielone przez nich pełnomocnictwa.
  [!] Zamieszkanie należy potwierdzić zameldowaniem na pobyt stały lub czasowy. Inny sposób potwierdzenia zamieszkania ma charakter indywidualny i będzie rozpatrywany w trakcie złożenia wniosku.
 4. Dodatkowa tablica rejestracyjna zostanie zamówiona u producenta.
 5. Odbierz dodatkową zalegalizowaną tablice rejestracyjną. Przy odbiorze dodatkowej tablicy rejestracyjnej przedstaw dowód rejestracyjny w celu dokonania w adnotacjach urzędowych wpisu przy znaku legalizacyjnym wyrazu „BAGAŻNIK” oraz ważną polisę OC.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane Dokumenty

 1. Wniosek właściciela o wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej.
 2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
 3. Dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik (wzór przykładowego pełnomocnictwa).
 4. Dowód rejestracyjny pojazdu - wymagany przy odbiorze trzeciej tablicy rejestracyjnej.

W przypadku gdy właścicielem pojazdu jest osoba fizyczna wymagany jest dokument tożsamości: dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu).
W przypadku gdy właścicielem pojazdu jest osoba prawna wymagany jest aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (do wglądu). Sprawy związane z rejestracją pojazdu w imieniu osoby prawnej mogą załatwić wyłącznie osoby do tego upoważnione.

W przypadku gdy właścicielem pojazdu jest cudzoziemiec przebywający na terenie RP, firma zagraniczna lub zagraniczne: ośrodki kultury, fundacje, korespondenci prasowi wymagane są:

 1. dokument tożsamości cudzoziemca: paszport oraz jeden z wymiennych niżej dokumentów wraz z potwierdzeniem czasowego zameldowania cudzoziemca:

-wiza Schengen lub wiza krajowa,
-karta pobytu wydana w związku z udzieleniem zezwolenia na zamieszkanie na pobyt czasowy,
-zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej,
-karta pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej,
-dokument potwierdzający prawo stałego pobytu obywatela Unii Europejskiej,
-karta stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej,
-karta pobytu wydana w związku z udzieleniem zezwolenia na zamieszkanie na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, nadanie statusu uchodźcy, udzielenie ochrony uzupełniającej lub zgoda na pobyt tolerowany.

 1. zaświadczenie o dokonaniu wpisu do ewidencji przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych wydane przez Ministra Gospodarki lub aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego dla oddziału zagranicznego przedsiębiorcy (do wglądu) - firma zagraniczna. Ośrodki kultury, fundacje, korespondenci prasowi - umowy międzynarodowe, zaświadczenia z ambasad, akredytacje (do wglądu).

Opłaty

 1. 40,50 zł - opłata komunikacyjna za wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej wraz z opłatą ewidencyjną.
 2. 12,50 zł - opłata komunikacyjna za wydanie znaków legalizacyjnych.
 • Opłat komunikacyjnych można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy (kliknij w link ”rachunek bankowy”Urzędu m.st. Warszawy dla właściwego urzędu dzielnicy, bądź bezpośrednio w kasie urzędu dzielnicy, według właściwości miejscowej dla załatwianej sprawy.
 1. 17 zł - opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.
 • Opłaty skarbowej można dokonać w dowolnej kasie urzędu dzielnicy, przelewem lub przekazem na rachunek bankowy (kliknij w link "rachunek bankowy”). 
 • Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Miejsce złożenia i odbioru

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

 1. Niezwłocznie - sprawy nie wymagające zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień.
 2. Do 1 miesiąca - sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego.
 3. Do 2 miesięcy - sprawy szczególnie skomplikowane.

Tryb odwoławczy

Brak.

Uwagi

 • Organ rejestrujący, właściwy dla miejsca rejestracji pojazdu, na wniosek właściciela pojazdu, wydaje do oznaczenia bagażnika zakrywającego tylną tablicę rejestracyjną, dodatkową tablicę rejestracyjną, o tym samym numerze rejestracyjnym co numer rejestracyjny tego pojazdu. Dodatkową zalegalizowaną tablicę rejestracyjną wydaje się dla pojazdu samochodowego, z wyłączeniem motocykla.
 • Pojazd samochodowy, dla którego właściciel pojazdu wnioskuje o dodatkową tablicę rejestracyjną do oznaczenia bagażnika zakrywającego tylną tablicę rejestracyjną, powinien posiadać tablice rejestracyjne zgodne ze wzorem określonym rozporządzeniem i wyróżnikiem powiatu właściwym dla organu, który zarejestrował pojazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Dodatkową tablicę rejestracyjną, na wniosek właściciela pojazdu, organ rejestrujący wydaje:  po dokonaniu czasowej rejestracji pojazdu, o której mowa w art. 74 ust. 2 pkt 1 ustawy, lub przy wydaniu dowodu rejestracyjnego, jeżeli pojazd samochodowy jest rejestrowany przez ten organ, albo po zarejestrowaniu pojazdu przez ten organ.
 • Właściciel pojazdu po przedstawieniu dowodu rejestracyjnego może dokonać zwrotu dodatkowej tablicy rejestracyjnej do organu rejestrującego, który wydał tę tablicę.
 • Właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę o: 1) nabyciu lub zbyciu pojazdu; 2)   zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym.
  Jeżeli pojazd był rejestrowany poza Warszawą, można złożyć w/w wniosek w Warszawie z prośbą o pośredniczenie w załatwieniu sprawy.

Podane informacje mają charakter ogólny i wynikają z przepisów prawa.
W jednostkowych przypadkach może być wymagane złożenie dodatkowych dokumentów i wyjaśnień.

Podstawa prawna


Nie znalazłeś informacji?