Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami

null Wydanie międzynarodowego prawa jazdy

Jeżeli wyjeżdżasz za granicę do kraju, który nie należy do Unii Europejskiej (UE) i chcesz tam mieć możliwość kierowania pojazdami – musisz uzyskać międzynarodowe prawo jazdy. Tutaj znajdziesz informacje jak to zrobić.
[i] Istnieją dwa wzory międzynarodowego prawa jazdy: wiedeński i genewski. Przed złożeniem wniosku upewnij się, który ze wzorów obowiązuje w kraju, do którego jedziesz. W niektórych przypadkach niezbędne będzie uzyskanie dwóch odpisów. Sprawdź, jaki wzór prawa jazdy obowiązuje w kraju, do którego się wybierasz. W serwisie Rzeczypospolitej Polskiej znajdziesz wykazy tych państw.

Krok po kroku

 1. Wypełnij wniosek o wydanie prawa jazdy.
  [!] Formularze dostępne są również w urzędzie.
 2. Do wniosku dołącz wymagane dokumenty. Zabierz ze sobą dokument tożsamości oraz ważne polskie prawo jazdy.
 3. Przyjdź do delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich w dowolnej dzielnicy. Złóż wypełniony wniosek z wymaganymi załącznikami.
 4. Potwierdzimy w systemie Twoje zameldowanie na pobyt stały lub czasowy. Jeśli nie masz meldunku – przedstaw inny dokument, który potwierdza Twoje zamieszkanie we wskazanym miejscu. Zweryfikujemy to podczas Twojej wizyty w urzędzie. Każdy taki przypadek będziemy rozpatrywać indywidualnie.
 5. Prawo jazdy powinno być gotowe do odbioru w ciągu 3 dni. Informację o tym czy już możesz je odebrać uzyskasz we właściwym urzędzie.
 6. Odbierz międzynarodowe prawo jazdy – na wizytę zabierz ze sobą krajowe prawo jazdy oraz dokument tożsamości.
  [!] Możesz zarezerwować wizytę w urzędzie w Systemie rezerwacji wizyt.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie prawa jazdy.
 2. Zgoda na przetwarzanie nieobowiązkowych danych osobowych np. numeru telefonu, jeżeli ją wyrażasz.
 3. Oświadczenie o zapoznaniu z treścią art. 233 kk.
 4. Oświadczenie złożone w trybie art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy o kierujących pojazdami.
 5. Kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm.
  [!] Szczegółowe wymogi, jakie musi spełniać, znajdziesz na stronie https://www.gov.pl/web/gov/zdjecie-do-prawa-jazdy.
  [!] Jeśli występujesz o dwa dokumenty prawa jazdy – przynieś 2 zdjęcia.
 6. Kserokopia krajowego prawa jazdy wydanego przez polski organ (oryginał do wglądu).
 7. Jeżeli jesteś cudzoziemcem, który ma ważne polskie prawo jazdy: karta pobytu, wiza lub inny dokument, który potwierdza Twój legalny pobyt w Polsce lub zaświadczenie, że studiujesz w Polsce co najmniej 6 miesięcy.
 8. Dowód opłaty za wydanie międzynarodowego prawa jazdy.
 9. Pełnomocnictwo – jeśli w sprawie reprezentuje Cię pełnomocnik. Jeśli chcesz złożyć kopię pełnomocnictwa musi być ona poświadczona przez:
  • notariusza lub
  • adwokata lub radcę prawnego, który jest pełnomocnikiem w sprawie lub
  • upoważnionego pracownika urzędu, który prowadzi sprawę. Musisz wtedy okazać również oryginał dokumentu.

[!] W jednostkowych przypadkach możemy wymagać od Ciebie złożenia dodatkowych dokumentów i wyjaśnień.
Jeśli chcesz sprawdzić jakie masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie, przeczytaj naszą Klauzulę informacyjną.

Opłaty


35 zł – opłata za wydanie międzynarodowego prawa jazdy.
Opłatę za międzynarodowe prawo jazdy możesz zrobić:

 1. w kasie urzędu dzielnicy,
 2. w opłatomacie – jeśli jest dostępny w miejscu, w którym składasz wniosek,
 3. przelewem na rachunek bankowy – wybierz rachunek przypisany do dzielnicy, w której będziesz składać wniosek.

Możliwe opłaty dodatkowe:
17 zł – opłata skarbowa od złożenia dokumentu, który potwierdza udzielenie pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo, którego udzielasz małżonkowi, wstępnemu (rodzicowi, dziadkowi), zstępnemu (dziecku) lub rodzeństwu jest bezpłatne zwolnione z opłaty skarbowej.
5 zł – opłata skarbowa za poświadczenie kopii dokumentu za zgodność z oryginałem przez pracownika urzędu. Opłatę liczymy za poświadczenie każdej zaczętej strony. Jeśli składasz oryginały lub dokumenty już poświadczone za zgodność z oryginałem – nie będziemy pobierać tej opłaty.
Opłaty skarbowe możesz zrobić:

 • w kasie urzędu dzielnicy,
 • w opłatomacie – jeśli jest dostępny w miejscu, w którym składasz wniosek,
 • przelewem na rachunek bankowy.

Możesz zrobić przelew na rachunek bankowy urzędu: 
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Centrum Obsługi Podatnika
21 1030 1508 0000 0005 5000 0070
W tytule przelewu napisz za co wnosisz opłatę np. opłata za pełnomocnictwo dla XXX XXXX w sprawie XXXXX.

Miejsce złożenia i odbioru

Sprawę możesz załatwić osobiście w dowolnej delegaturze Biura Administracji i Spraw Obywatelskich.

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

 • Realizacja przygotowania dokumentu prawa jazdy – do 3 dni roboczych.
 • Sprawy, które wymagają postępowania wyjaśniającego — do 1 miesiąca.
 • Sprawy szczególnie skomplikowane – do 2 miesięcy.

Termin realizacji sprawy liczymy od dnia, w którym złożysz kompletny wniosek.

Tryb odwoławczy

Jeżeli otrzymasz decyzję, możesz się od niej odwołać do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie (ul. Obozowa 57). Odwołanie złóż za pośrednictwem Prezydenta m.st. Warszawy (na adres delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich, w której został złożony wniosek).
Na złożenie odwołania masz 14 dni od daty otrzymania decyzji. Nie musisz płacić za jego złożenie.

Uwagi

 • Możemy poprosić Cię o ponowne wypełnienie wniosku, jeśli wniosek jest np. wypełniony nieczytelnie.
 • Międzynarodowe prawo jazdy jest wydawane do aktualnego krajowego prawa jazdy.
 • Międzynarodowe prawo jazdy wydane na podstawie Konwencji genewskiej jest ważne przez 1 rok.
 • Międzynarodowe prawo jazdy wydane na podstawie Konwencji wiedeńskiej jest ważne 3 lata. 
 • Data ważności międzynarodowego prawa jazdy nie może być dłuższa niż najkrótszy okres ważności danej kategorii polskiego prawa jazdy.

Podstawa prawna

Wersja 1.0 z 26.03.2024 r.

Nie znalazłeś informacji?