Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami

null Wydanie/wymiana karty kwalifikacji kierowcy

Krok po kroku

Tłumaczenie na język angielskiTłumaczenie na język rosyjskiTłumaczenie na język ukraińskiTłumaczenie na język białoruski

 

 

 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek oraz zgodę1. Formularze dostępne są również w urzędzie.
 2. Do wniosku dołącz wymagane dokumenty.
 3. Udaj się do urzędu dzielnicy i złóż wniosek wraz z załącznikami.
 4. Zabierz ze sobą dokument tożsamości.
 5. Możesz zarezerwować wizytę w urzędzie poprzez System rezerwacji wizyt m.st. Warszawy (kliknij w link rezerwacje.um.warszawa.pl).
[!] W przypadku skorzystania z wniosku załączonego do niniejszej karty informacyjnej, ze względów technicznych może nastąpić konieczność ponownego wypełnienia złożonego wniosku. Wydruk musi być wiernym odwzorowaniem wniosku dostępnego w Urzędzie.
 
..........................................
1 Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych kontaktowych.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie karty kwalifikacji kierowcy.
 2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli zostanie wyrażona.
 3. Kopia świadectwa kwalifikacji zawodowej, jeżeli jest wymagana.
 4. Kopia karty kwalifikacji kierowcy, jeżeli jest wymagana.
 5. Kopia orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań lekarskich do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.
 6. Kopia orzeczenia psychologicznego stwierdzającego brak przeciwwskazań  psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.
 7. Kserokopia posiadanego prawa jazdy.
 8. Kolorowa fotografia o wymiarach 35×45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70%-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny, w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.
 9. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie/wymianę karty kwalifikacji kierowcy.
 10. Oświadczenie o zapoznaniu z treścią art. 233 kk.

Opłaty

 1. 150 zł – opłata za wydanie karty kwalifikacji kierowcy.
 2. Opłat można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu m.st. Warszawy dla właściwej dzielnicy, bądź bezpośrednio w kasie urzędu dzielnicy, według właściwości miejscowej dla załatwianej sprawy.

Miejsce złożenia i odbioru

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

Termin odpowiedzi – 30 dni.

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi

 1. W przypadku skorzystania z wniosku załączonego do niniejszej karty informacyjnej, ze względów technicznych może nastąpić konieczność ponownego wypełnienia złożonego wniosku. Wydruk musi być wiernym odwzorowaniem wniosku dostępnego w urzędzie.
 2. Podane informacje mają charakter ogólny i wynikają z przepisów prawa

Podstawa prawna

Nie znalazłeś informacji?