Ewidencja działalności gospodarczej

null Wydanie zaświadczenia z archiwalnej ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez m.st. Warszawę

Krok po kroku

 1. Wypełnij wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez m.st. Warszawę. Pamiętaj o podaniu we wniosku interesu prawnego lub przepisu prawa, na podstawie którego chcesz uzyskać informacje o przedsiębiorcy.
 2. Dokonaj opłaty skarbowej w wysokości 17 zł za wydanie zaświadczenia (nie dotyczy podmiotów zwolnionych na podstawie załącznika do Ustawy skarbowej). 
 3. Wniosek wraz z dowodem opłaty skarbowej należy złożyć lub przesłać do Urzędu Dzielnicy m.st. Warszawy, który był właściwy miejscowo dla przedsiębiorcy przed przekazaniem do CEIDG.

Możesz zarezerwować wizytę w Urzędzie.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane dokumenty

 1. Podanie o wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane objęte archiwalną ewidencją działalności gospodarczej prowadzoną przez m.st. Warszawę.
 2. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Opłaty

 1. 17 zł za wydanie zaświadczenia.
 2. Możesz zapłacić za wydanie zaświadczenia w kasie urzędu dzielnicy, przelewem lub przekazem na rachunek bankowy: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Centrum Obsługi Podatnika, 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070.
 3. Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie dokonano czynności urzędowej. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek.
 4. Zwolnione z opłaty skarbowej są:
  1. jednostki budżetowe,
  2. jednostki samorządu terytorialnego,
  3. organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
  4. osoby, które składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej, albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

Miejsce złożenia i odbioru

Wydział/Referat właściwy do spraw działalności gospodarczej i zezwoleń dla Dzielnicy m.st. Warszawy.

Możesz zarezerwować wizytę w Urzędzie.

Jednostka odpowiedzialna

Burmistrz Dzielnicy m.st. Warszawy.

Termin odpowiedzi

Do 7 dni.

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem zarządu dzielnicy m.st. Warszawy w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia odmawiającego wydania zaświadczenia.

Uwagi

W zaświadczeniu potwierdza się dane z wpisów, które nie zostały przekazane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), to jest dane:

 1. o przedsiębiorcach, którzy zakończyli wykonywanie działalności gospodarczej przed 1 lipca 2011 r.,
 2. o przedsiębiorcach, w zakresie informacji historycznych o wpisie w czasie,  gdy organem ewidencyjnym było m.st. Warszawa (do dnia przekazania wpisu do CEIDG - nie później niż do 31 grudnia 2011 r.).

Informacje są udostępniane wyłącznie na podstawie pisemnego, odpowiednio umotywowanego wniosku, gdy ich uzyskanie jest niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

Podstawa prawna

Nie znalazłeś informacji?