Gospodarka wodno - ściekowa

Wstecz

Wydawanie zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze m.st. Warszawy

Krok po kroku

 1. Pobierz, wypełnij i wydrukuj wniosek.
 2. Dokonaj zapłaty należnej opłaty skarbowej.
 3. Dołącz dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.
 4. Udaj się do Biura Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy, mieszczącego się w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 77/79 w celu złożenia wypełnionego wniosku lub wyślij wniosek pocztą.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane dokumenty

 1. Pisemny wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i/lub zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze m. st. Warszawy, który powinien zawierać:
  1. oznaczenie przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego ubiegającego się o zezwolenie, jego siedzibę i adres,
  2. określenie przedmiotu i obszaru działalności,
  3. określenie środków technicznych i finansowych, jakimi dysponuje wnioskodawca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem,
  4. informacje o wynikach ekonomicznych dotychczasowej działalności gospodarczej wnioskodawcy,
  5. informacje charakteryzujące poziom świadczonych usług w zakresie ilości, jakości oraz ciągłości dostarczania wody oraz/lub odprowadzania ścieków,
  6. informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy dostarczaniu wody oraz/lub odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków,
  7. określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem,
  8. numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki numer posiada oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP),
  9. projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
 2. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Opłaty

 1. 616 zł - stawka opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia na każdy rodzaj działalności prowadzonej na obszarze m.st. Warszawy w zakresie:
  1. zbiorowego zaopatrzenia w wodę i/lub
  2. zbiorowego odprowadzania ścieków.
 2. 50% stawki opłaty skarbowej wskazanej w pkt 1 – za przedłużenie terminu ważności lub rozszerzenie zakresu działalności objętej zezwoleniem.
 3. Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia podlega zwrotowi, jeżeli pomimo jej zapłacenia zezwolenie nie zostało wydane. Zwrot opłaty skarbowej następuje wyłącznie na wniosek. Prawo do zwrotu opłaty wygasa po upływie pięciu lat licząc od końca roku, w którym dokonano zapłaty.
 4. Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy lub w dowolnej kasie urzędu:

  Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

  Centrum Obsługi Podatnika

  21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

Miejsce złożenia i odbioru

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

Do 1 miesiąca.

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Prezydenta m.st. Warszawy.

Uwagi

Brak.

Podstawa prawna


Nie znalazłeś informacji?