Gospodarka wodno - ściekowa

null Wydawanie zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze m.st. Warszawy

Krok po kroku

 1. Pobierz, wypełnij i wydrukuj wniosek.
 2. Dokonaj należnej opłaty skarbowej i dołącz do wniosku jej potwierdzenie.
 3. Udaj się do Biura Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy, mieszczącego się w Warszawie przy pl. Defilad 1, w celu złożenia wypełnionego wniosku lub wyślij wniosek pocztą.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane dokumenty

 1. wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i/lub zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze m.st. Warszawy,
 2. dowód wniesienia opłaty skarbowej.

Pisemny wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i/lub zbiorowego odprowadzania ścieków powinien zawierać:

 1. oznaczenie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego ubiegającego się o zezwolenie, jego siedzibę i adres,
 2. określenie przedmiotu i obszaru działalności,
 3. określenie środków technicznych i finansowych, jakimi dysponuje wnioskodawca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem,
 4. informacje o wynikach ekonomicznych dotychczasowej działalności gospodarczej wnioskodawcy,
 5. informacje charakteryzujące poziom świadczonych usług w zakresie ilości, jakości oraz ciągłości dostarczania wody oraz/lub odprowadzania ścieków,
 6. informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy dostarczaniu wody oraz/lub odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków,
 7. określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem,
 8. numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki numer posiada oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP),
 9. projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Kogo dotyczy:

Zezwolenie może być wydane na wniosek przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, które:

 1. ma na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedzibę i adres, oddział lub przedstawicielstwo 1,
 2. posiada środki finansowe lub udokumentuje możliwość ich uzyskania w wysokości niezbędnej do prawidłowego prowadzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
 3. posiada środki techniczne odpowiednie do zakresu działalności.

Nie mają obowiązku uzyskania zezwolenia gminne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, prowadzące na obszarze własnej gminy działalność na zasadach określonych w ustawie. Gminne jednostki organizacyjne opracowują projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

...........................................................................................................

1. W rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Opłaty

Opłata skarbowa wynosi:
 1. 616 zł – za wydanie zezwolenia na każdy rodzaj działalności w zakresie:
  1. zbiorowego zaopatrzenia w wodę,
  2. zbiorowego odprowadzania ścieków.
 2. 313 zł – za przedłużenie terminu ważności lub rozszerzenie zakresu działalności objętej zezwoleniem.
 3. Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia podlega zwrotowi, jeżeli pomimo jej zapłacenia zezwolenie nie zostało wydane. Zwrot opłaty skarbowej następuje wyłącznie na wniosek. Prawo do zwrotu opłaty wygasa po upływie pięciu lat licząc od końca roku, w którym dokonano zapłaty.
 4. Opłatę skarbową uiszcza się przelewem lub przekazem na rachunek bankowy: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Centrum Obsługi Podatnika, ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

Miejsce złożenia i odbioru

Wniosek można złożyć osobiście:

 1. Urząd m.st. Warszawy Biuro Infrastruktury, pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa, XIII p., pok. 1321
 2. pocztą na adres: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa

Sposób odbioru decyzji:

O sposobie odbioru decyzji decyduje wnioskodawca. Możliwy jest odbiór osobisty w Biurze Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy, pl. Defilad 1, XIII p., pok. 1306 lub pocztą listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Jednostka odpowiedzialna

Biuro Infrastruktury Urząd m.st. Warszawy

Termin odpowiedzi

Sprawa załatwiana jest w formie decyzji administracyjnej w ciągu 1 miesiąca od dnia wpływu wniosku do Urzędu, w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie do 2 miesięcy.
Zezwolenie wydaje się na czas nieoznaczony. Zezwolenie może być wydane na czas oznaczony na wniosek przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, za pośrednictwem Prezydenta m.st. Warszawy, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Uwagi

Brak.

Podstawa prawna

Nie znalazłeś informacji?