Gospodarka wodno - ściekowa

Wydawanie zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze m.st. Warszawy

Krok po kroku

1.Pobierz, wypełnij i wydrukuj wniosek.
2.Dokonaj zapłaty należnej opłaty skarbowej na konto m.st. Warszawy.
3.Dołącz dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.
4.Udaj się do Biura Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy, mieszczącego się w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 77/79 w celu złożenia wypełnionego wniosku lub wyślij wniosek pocztą.

Wymagane Dokumenty

1. Pisemny wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i/lub zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze m. st. Warszawy, który powinien zawierać:

 

a. oznaczenie przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjnego ubiegającego się o zezwolenie, jego siedzibę i adres,

b. określenie przedmiotu i obszaru działalności,

c. określenie środków technicznych i finansowych, jakimi dysponuje wnioskodawca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem,

d. informacje o wynikach ekonomicznych dotychczasowej działalności gospodarczej wnioskodawcy,

e. informacje charakteryzujące poziom świadczonych usług w zakresie ilości, jakości oraz ciągłości dostarczania wody oraz/lub odprowadzania ścieków,

f.  informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy dostarczaniu wody oraz/lub odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków,

g. określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem,

h. numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP),

i. projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

2. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej wniesionej na konto m.st. Warszawy.

Opłaty

1. 616 zł - stawka opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia na każdy rodzaj działalności prowadzonej na obszarze m.st. Warszawy w zakresie:

 

a. a. zbiorowego zaopatrzenia w wodę,

b. b. zbiorowego odprowadzania ścieków.

2. 50% stawki opłaty skarbowej wskazanej w pkt 1 - za przedłużenie terminu ważności lub rozszerzenie obszaru działalności każdego rodzaju działalności objętego zezwoleniem.

3. Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia podlega zwrotowi, jeżeli pomimo jej zapłacenia zezwolenie nie zostało wydane; zwrot opłaty skarbowej następuje wyłącznie na wniosek; prawo do zwrotu opłaty wygasa po upływie pięciu lat licząc od końca roku, w którym dokonano zapłaty.

Miejsce złożenia i odbioru

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

Do 1 miesiąca.

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi

Brak.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),

2. Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 101, poz.1178 ze zm.).

3. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.)

4. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.).

5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635).

6. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.)

7. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. Nr 187, poz. 1330)

8. Uchwała Nr XXXVII/1130/2008 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie m.st. Warszawy, gmin Michałowice, Nieporęt, Raszyn, Serock, Wieliszew oraz miast Piastów i Pruszków. (Dz.Urz.Woj.Maz. z 2008 r. Nr 141, poz. 4984).

Wymagane załączniki

1. Pisemny wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i/lub zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze m. st. Warszawy


Nie znalazłeś informacji?
Jeśli chcesz zgłosić awarię bądź interwencję skorzystaj z formularza dostępnego na stronie głównej - " Chcesz zgłosić problem ? "