Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami

null Wymiana karty motorowerowej na prawo jazdy kategorii AM

Każdy kto ma kartę motorowerową, może ją wymienić na prawo jazdy kategorii AM, które uprawnia do kierowania motorowerem lub czterokołowcem lekkim. Kartę motorowerową możesz wymienić na prawo jazdy kategorii AM, o ile masz ukończone 14 lat. Tutaj dowiesz się jak to zrobić.

Krok po kroku

 1. Wypełnij wniosek o wydanie prawa jazdy.
  [!] Formularze dostępne są również w urzędzie.
 2. Do wniosku dołącz wymagane dokumenty.
 3. Przyjdź do delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich dzielnicy, w której mieszkasz. Złóż wypełniony wniosek z wymaganymi załącznikami. Na wizytę zabierz ze sobą dokument tożsamości oraz kartę motorowerową.
 4. Prawo jazdy powinno być gotowe do odbioru maksymalnie w ciągu 30 dni. Informację o tym czy już możesz je odebrać uzyskasz we właściwym urzędzie lub na stronie internetowej info-car.pl.
 5. Odbierz prawo jazdy. Na wizytę zabierz ze sobą dokument tożsamości oraz kartę motorowerową.

[!] Możesz zarezerwować wizytę w Systemie rezerwacji wizyt.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie prawa jazdy.
 2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (np. numer telefonu, adres e-mail), jeżeli ją wyrażasz.
 3. Karta motorowerowa.
 4. Orzeczenie lekarskie, które stwierdza brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.
 5. Kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm.
  [!] Szczegółowe wymogi, jakie musi spełniać, znajdziesz na stronie https://www.gov.pl/web/gov/zdjecie-do-prawa-jazdy.
 6. Jeżeli nie masz 18 lat – pisemna zgoda rodzica lub opiekuna sporządzona w obecności urzędnika.
 7. Jeżeli jesteś cudzoziemcem: karta pobytu, wiza lub inny dokument, który potwierdza Twój legalny pobyt w Polsce lub zaświadczenie, że studiujesz w Polsce co najmniej 6 miesięcy.
 8. Dowód opłaty za wydanie prawa jazdy.
 9. Oświadczenie o zapoznaniu z treścią art. 233 kk.
 10. Oświadczenie złożone w trybie art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy o kierujących pojazdami.
 11. Pełnomocnictwo – jeśli w sprawie reprezentuje Cię pełnomocnik. Jeśli chcesz złożyć kopię pełnomocnictwa musi być ona poświadczona przez:
  • notariusza,
  • adwokata lub radcę prawnego, który jest pełnomocnikiem w sprawie,
  • upoważnionego pracownika urzędu, który prowadzi sprawę. Musisz wtedy okazać również oryginał dokumentu.

[!] W jednostkowych przypadkach możemy wymagać od Ciebie złożenia dodatkowych dokumentów i wyjaśnień.
Jeśli chcesz sprawdzić jakie masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie, przeczytaj naszą Klauzulę informacyjną.

Opłaty

100 zł – opłata za wydanie prawa jazdy.
Opłatę możesz zrobić:

 1. w kasie urzędu dzielnicy,
 2. w opłatomacie – jeśli jest dostępny w miejscu, w którym składasz wniosek,
 3. przelewem na rachunek bankowy – wybierz rachunek przypisany do dzielnicy, w której będziesz składać wniosek.

Możliwe opłaty dodatkowe
17 zł – opłata skarbowa od złożenia dokumentu, który potwierdza udzielenie pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo, którego udzielasz małżonkowi, wstępnemu (rodzicowi, dziadkowi), zstępnemu (dziecku, wnukowi) lub rodzeństwu jest bezpłatne.
5 zł – opłata za poświadczenie kopii dokumentu za zgodność z oryginałem przez pracownika urzędu. Opłatę liczymy za poświadczenie każdej zaczętej strony. Jeśli składasz oryginały lub dokumenty już poświadczone za zgodność z oryginałem – nie będziemy pobierać tej opłaty.
Opłaty skarbowe możesz zrobić:

 • w kasie urzędu dzielnicy
 • w opłatomacie – jeśli jest dostępny w miejscu, w którym składasz wniosek
 • przelewem na rachunek bankowy

Możesz zrobić przelew na rachunek bankowy urzędu: 
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Centrum Obsługi Podatnika
21 1030 1508 0000 0005 5000 0070
W tytule przelewu napisz za co wnosisz opłatę np. opłata za pełnomocnictwo dla XXX XXXX w sprawie XXXXX.

Miejsce złożenia i odbioru

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

 • Przygotowanie prawa jazdy do wydania – do 9 dni roboczych.
 • Sprawy, które wymagają postępowania wyjaśniającego — do 1 miesiąca.
 • Sprawy szczególnie skomplikowane – do 2 miesięcy.

Termin realizacji sprawy liczymy od dnia, w którym złożysz kompletny wniosek.

Tryb odwoławczy

Jeżeli otrzymasz decyzję, możesz się od niej odwołać do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie ul. Obozowa 57. Odwołanie złóż za pośrednictwem Prezydenta m.st. Warszawy na adres delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich, w której został złożony wniosek.
Na złożenie odwołania masz 14 dni od daty otrzymania decyzji. Nie musisz płacić za jego złożenie.

Uwagi

 • Możemy poprosić Cię o ponowne wypełnienie wniosku, jeśli wniosek jest np. wypełniony nieczytelnie.
 • Karta motorowerowa wydana na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, zachowuje ważność do czasu ukończenia 18 roku życia.
 • Jeżeli należysz do osób, które ukończyły 18 lat przed 19 stycznia 2013 r. – możesz kierować motorowerem w Polsce bez posiadania dokumentu, który potwierdza takie uprawnienie.

Podstawa prawna

Wersja 1.0 z 18.06.2024 r.

Nie znalazłeś informacji?