Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami

null Wymiana prawa jazdy z powodu upłynięcia terminu ważności

Krok po kroku

Jeśli Twoje prawo jazdy utraciło ważność i chcesz je przedłużyć, tutaj znajdziesz informacje jak to zrobić.
[i] Jeżeli masz bezterminowe prawo jazdy to dokument ten musisz wymienić w latach 2028–2033. Do tego czasu, jeżeli nie pojawią się inne okoliczności np. zmiana danych osobowych, nie musisz wymieniać prawa jazdy.

Krok po kroku

 1. Wypełnij wniosek o wydanie prawa jazdy.
 2. Do wniosku dołącz wymagane dokumenty.
 3. Wniosek oraz wymagane dokumenty przekaż do delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich dzielnicy, w której mieszkasz. Możesz to zrobić na kilka sposobów. Szczegółowe informacje o nich znajdziesz w sekcji Miejsce złożenia i odbioru.
 4. Prawo jazdy powinno być gotowe do odbioru w ciągu 30 dni. Informację o tym czy już możesz je odebrać uzyskasz we właściwym urzędzie lub na stronie internetowej info-car.pl
 5. Odbierz prawo jazdy – na wizytę zabierz ze sobą dokument tożsamości.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie prawa jazdy.
 2. Zgoda na przetwarzanie nieobowiązkowych danych osobowych np. numeru telefonu, jeżeli ją wyrażasz.
 3. Orzeczenie lekarskie, które stwierdza brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami – dotyczy osób z ograniczeniami zdrowotnymi np. wadą wzroku lub posiadających prawo jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E.
 4. Kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm.
  [!] Szczegółowe wymogi, jakie musi spełniać, znajdziesz na stronie https://www.gov.pl/web/gov/zdjecie-do-prawa-jazdy.
 5. Kserokopia dotychczasowego prawa jazdy.
 6. Jeżeli jesteś cudzoziemcem: karta pobytu, wiza lub inny dokument, który potwierdza legalny pobyt lub zaświadczenie, że studiujesz co najmniej 6 miesięcy.
 7. Dowód opłaty za wydanie prawa jazdy.
 8. Oświadczenie o zapoznaniu z treścią art. 233 kk.
 9. Oświadczenie złożone w trybie art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy o kierujących pojazdami.
 10. Pełnomocnictwo – jeśli w sprawie reprezentuje Cię pełnomocnik. Jeśli chcesz złożyć kopię pełnomocnictwa musi być ona poświadczona przez:
  • notariusza lub
  • adwokata lub radcę prawnego, który jest pełnomocnikiem w sprawie lub
  • upoważnionego pracownika urzędu, który prowadzi sprawę. Musisz wtedy okazać również oryginał dokumentu.

[!] W jednostkowych przypadkach możemy wymagać od Ciebie złożenia dodatkowych dokumentów i wyjaśnień.
Jeśli chcesz sprawdzić jakie masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie, przeczytaj naszą Klauzulę informacyjną.

Opłaty

100 zł – opłata za wydanie prawa jazdy.
Opłatę za prawo jazdy możesz zrobić:

 1. w kasie urzędu dzielnicy,
 2. w opłatomacie – jeśli jest dostępny w miejscu, w którym składasz wniosek,
 3. przelewem na rachunek bankowy – wybierz rachunek przypisany do dzielnicy, w której będziesz składać wniosek.

Możliwe opłaty dodatkowe:
17 zł – opłata skarbowa od złożenia dokumentu, który potwierdza udzielenie pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo, którego udzielasz małżonkowi, wstępnemu (rodzicowi, dziadkowi), zstępnemu (dziecku) lub rodzeństwu jest bezpłatne zwolnione z opłaty skarbowej.
5 zł – opłata skarbowa za poświadczenie kopii dokumentu za zgodność z oryginałem przez pracownika urzędu. Opłatę liczymy za poświadczenie każdej zaczętej strony. Jeśli składasz oryginały lub dokumenty już poświadczone za zgodność z oryginałem – nie będziemy pobierać tej opłaty.
Opłaty skarbowe możesz zrobić:

 • w kasie urzędu dzielnicy,
 • w opłatomacie – jeśli jest dostępny w miejscu, w którym składasz wniosek,
 • przelewem na rachunek bankowy.

Możesz zrobić przelew na rachunek bankowy urzędu: 
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Centrum Obsługi Podatnika
21 1030 1508 0000 0005 5000 0070
W tytule przelewu napisz za co wnosisz opłatę np. opłata za pełnomocnictwo dla XXX XXXX w sprawie XXXXX.

Miejsce złożenia i odbioru

Sprawę możesz załatwić osobiście w urzędzie lub przez internet.
Załatwiam sprawę osobiście:
[!] Do urzędu zabierz ze sobą dokument tożsamości np. dowód osobisty, paszport.

 1. Przyjdź do delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich dzielnicy, w której mieszkasz. Złóż wypełniony wniosek z wymaganymi załącznikami.
  [!] Formularze dostępne są również w urzędzie.
 2. Potwierdzimy w systemie Twoje zameldowanie na pobyt stały lub czasowy. Jeśli nie masz meldunku, przedstaw inny dokument, który potwierdzi Twój adres zamieszkania – zweryfikujemy go podczas obsługi. Każdy taki przypadek będziemy rozpatrywać indywidualnie.
 3. Przyjdź do swojego urzędu i odbierz prawo jazdy.

[!] Jeśli chcesz osobiście złożyć wniosek w urzędzie, możesz zarezerwować wizytę w Systemie rezerwacji wizyt.
Załatwiam sprawę przez internet:

Wniosek możesz złożyć drogą elektroniczną przez skrzynkę PWPW S.A. na stronie https://www.esp.pwpw.pl/. Aby to zrobić musisz mieć założone tam konto.

 1. Zaloguj się do skrzynki PWPW.
 2. Wypełnij wniosek o wydanie prawa jazdy.
 3. Dołącz dokumenty wymienione w sekcji Wymagane dokumenty. Muszą być w formie skanu lub zdjęcia.
 4. Wniosek podpisz:
  • profilem zaufanym ePUAP albo
  • bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
 5. Przed wydaniem prawa jazdy zgłoś się do delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich dzielnicy, w której mieszkasz i przedstaw:
 6. Prawo jazdy wyślemy Ci pocztą na adres wskazany we wniosku – musisz pokwitować odbiór.

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

 • Przygotowanie dokumentu prawa jazdy do wydania – do 9 dni roboczych.
 • Sprawy, które wymagają postępowania wyjaśniającego — do 1 miesiąca.
 • Sprawy szczególnie skomplikowane – do 2 miesięcy.

Termin realizacji sprawy liczymy od dnia, w którym złożysz kompletny wniosek.

Tryb odwoławczy

Jeżeli otrzymasz decyzję, możesz się od niej odwołać do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie (ul. Obozowa 57). Odwołanie złóż za pośrednictwem Prezydenta m.st. Warszawy (na adres delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich, w której został złożony wniosek).
Na złożenie odwołania masz 14 dni od daty otrzymania decyzji. Nie musisz płacić za jego złożenie.

Uwagi

 • Możemy poprosić Cię o ponowne wypełnienie wniosku, jeśli wniosek jest np. wypełniony nieczytelnie.
 • Od 19 stycznia 2013 r. prawa jazdy wydawane są maksymalnie na 15 lat – po upływie tego czasu, musisz wyrobić nowy dokument. 

Podstawa prawna

Wersja 1.0 z 26.03.2024 r.

Nie znalazłeś informacji?