null Wzniesienie pomnika lub realizacja upamiętnienia na nieruchomościach, którymi gospodaruje Prezydent m.st. Warszawy

Krok po kroku

  1. Pobierz, wypełnij i wydrukuj formularz petycji w sprawie wzniesienia pomnika lub realizacji upamiętnienia na nieruchomościach, którymi gospodaruje Prezydent m.st. Warszawy. Wzór formularza nie jest obowiązkowy.
  2. Do wniosku załącz wymagane dokumenty, które ułatwią rozpoznanie sprawy: koncepcję formy pomnika, bądź upamiętnienia wraz z jego opisem, szkic ze wstępną propozycją lokalizacji obiektu, oświadczenie o organizacji konkursu wraz z opisem założeń konkursowych, ewentualnie inne dokumenty.
  3. Udaj się do Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków i złóż petycję lub wyślij pocztą.
  4. Po spełnieniu wymogów formalnych i uzyskaniu opinii Zespołu do spraw wznoszenia pomników i realizacji upamiętnień na terenie m.st. Warszawy Prezydent m.st. Warszawy zawiadamia wnioskodawcę o decyzji o nadaniu petycji dalszego biegu lub o negatywnym załatwieniu petycji wraz z uzasadnieniem.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie (otwiera nowe okno).

Wymagane dokumenty

Wypełniony formularz petycji z załącznikami.

Opłaty

Brak.

Miejsce złożenia i odbioru

Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków Urzędu m.st. Warszawy

ul. Nowy Świat 18/20, 00-373 Warszawa

e-mail: Sekretariat.BSKZ@um.warszawa.pl

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

Uzależniony od terminów posiedzeń Zespołu do spraw wznoszenia pomników i realizacji upamiętnień na terenie m.st. Warszawy.

Tryb odwoławczy

Brak.

Uwagi

Petycję może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna.

Podstawa prawna

  1. Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy z 12 kwietnia 2021 r. nr 531/2021 w sprawie określenia sposobu postępowania z petycjami kierowanymi do Prezydenta m.st. Warszawy dotyczącymi wzniesienia pomnika lub realizacji upamiętnienia na nieruchomościach, którymi gospodaruje Prezydent m.st. Warszawy.
  2. Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy z 12 kwietnia 2021 r. nr 532/2021 w sprawie powołania i określenia organizacji Zespołu do spraw wznoszenia pomników i realizacji upamiętnień na terenie m.st. Warszawy.

Nie znalazłeś informacji?