null Zasady udzielania dotacji na prace przy zabytkach

Krok po kroku

I. PRZEZ INTERNET 

Załatw sprawę za pośrednictwem miejskiego portalu e-usług Moja Warszawa, korzystając z profilu zaufanego. Znajdziesz tu również usługi realizowane przez ePUAP.

 - Dotacja na planowane prace przy zabytku

 - Dotacja w formie refundacji na prace przy zabytku

II. W URZĘDZIE 

 1. Pobierz i zapoznaj się z uchwałą nr LIV/1679/2021 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 9 września 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze m.st. Warszawy.
 2. Pobierz, wypełnij i wydrukuj wniosek. Wniosek stanowi załącznik do uchwały nr LIV/1679/2021 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 9 września 2021 r. Załącznik nr 1 to wniosek o udzielenie dotacji na planowane prace, a załącznik nr 2 to wniosek o udzielenie dotacji w formie refundacji.
 3. Wniosek może złożyć osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna posiadająca tytuł prawny do zabytku indywidualnie wpisanego do rejestru zabytków, lub indywidualnie ujętego w gminnej ewidencji zabytków, położonego na obszarze m.st. Warszawy, finansująca prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy tym zabytku. Tytuł prawny do zabytku musi wynikać z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.
 4. Dołącz wymagane dokumenty wymienione w uchwale. Pamiętaj, że podpisy na dokumentach muszą być oryginalne a dołączone kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę składającą wniosek (tj. osobę/osoby uprawnione do podpisania wniosku).

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony wniosek o udzielenie dotacji na formularzu, stanowiący załącznik do uchwały nr LIV/1679/2021 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 9 września 2021 r.
 2. Załączniki do wniosku na prace planowane przy zabytku indywidualnie wpisanym do rejestru zabytków:
  1. dokument potwierdzający tytuł prawny do zabytku;
  2. dokumenty potwierdzające status prawny wnioskodawcy będącego jednostką organizacyjną;
  3. kopię decyzji o wpisie do rejestru zabytków zabytku, którego dotyczą prace lub roboty, lub zaświadczenie wydane przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w tym przedmiocie;
  4. kopię ważnej decyzji organu ochrony zabytków pozwalającej na przeprowadzenie prac lub robót;
  5. kopię ważnego pozwolenia na budowę, w przypadku ubiegania się o dotację na roboty budowlane;
  6. kopię projektu budowlanego lub szczegółowego programu prac, w oparciu o który zostało wydane pozwolenie organu ochrony zabytków i pozwolenie na budowę;
  7. szczegółowy kosztorys planowanych prac lub robót sporządzony na podstawie powszechnie stosowanych Katalogów Nakładów Rzeczowych. W przypadku braku odpowiedniej normy dla specjalistycznych prac konserwatorskich i restauratorskich dopuszczalna jest wycena indywidualna lub wycena na podstawie Zasad Wynagradzania Artystów Plastyków Konserwatorów Restauratorów Dóbr Kultury;
  8. dokumentację fotograficzną w formie elektronicznej obrazującą jego aktualny stan.
 3. Załączniki do wniosku dotyczącego prac planowanych przy zabytku indywidualnie ujętym w gminnej ewidencji zabytków:
  1. dokument potwierdzający tytuł prawny do zabytku;
  2. dokumenty potwierdzające status prawny wnioskodawcy będącego jednostką organizacyjną;
  3. kopię ważnej decyzji organu ochrony zabytków pozwalającej na przeprowadzenie prac lub robót, o ile jest wymagana przepisami prawa;
  4. kopię ważnego pozwolenia na budowę, o ile jest wymagane przepisami prawa lub dokumentu potwierdzającego dokonanie zgłoszenia do organu administracji architektoniczno-budowlanej wraz z informacją, czy zostało ono przyjęte;
  5. kopię projektu budowlanego lub szczegółowego programu prac, na podstawie którego zostało wydane pozwolenie organu ochrony zabytków i pozwolenie na budowę, o ile są wymagane przepisami prawa (do wniosku składanego w formie elektronicznej należy załączyć skan opieczętowanej strony tytułowej oraz części tekstowej i rysunkowej dotyczącej zakresu prac objętego wnioskiem o dotację);
  6. kopię opinii Dyrektora Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków, co do zgodności prac objętych projektem lub programem prac, z katalogiem nakładów koniecznych wymienionych w § 2 ust. 1 uchwały;
  7. szczegółowy kosztorys planowanych prac lub robót sporządzony na podstawie powszechnie stosowanych Katalogów Nakładów Rzeczowych. W przypadku braku odpowiedniej normy dla specjalistycznych prac konserwatorskich i restauratorskich dopuszczalna jest wycena indywidualna lub wycena na podstawie Zasad Wynagradzania Artystów Plastyków Konserwatorów-Restauratorów Dóbr Kultury;
  8. dokumentację fotograficzną w formie elektronicznej obrazującą jego aktualny stan.
 4. Załączniki do wniosku o udzielenie dotacji w formie refundacji, dotyczącego zabytku wpisanego do rejestru zabytków:
  1. dokument potwierdzający tytuł prawny do zabytku;
  2. dokumenty potwierdzające status prawny wnioskodawcy będącego jednostką organizacyjną;
  3. kopię decyzji o wpisie do rejestru zabytków zabytku, którego dotyczą prace lub roboty, lub zaświadczenie wydane przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w tym przedmiocie;
  4. kopię ważnej decyzji organu ochrony zabytków pozwalającej na przeprowadzenie prac lub robót;
  5. kopię ważnego pozwolenia na budowę, w przypadku ubiegania się o dotację na roboty budowlane;
  6. kopię projektu budowlanego lub szczegółowego programu prac, w oparciu o który zostało wydane pozwolenie organu ochrony zabytków i pozwolenie na budowę (do wniosku składanego w formie elektronicznej należy załączyć skan opieczętowanej strony tytułowej oraz części tekstowej i rysunkowej dotyczącej zakresu prac objętego wnioskiem o dotację);
  7. w przypadku prac przy zabytkach ruchomych dokumentację powykonawczą w wersji papierowej sporządzoną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz.U. z 2021 r. poz. 81);
  8. w przypadku prac przy zabytkach nieruchomych dokumentację powykonawczą w wersji papierowej, zawierającą opis wykonanych prac z uwzględnieniem zastosowanych metod i materiałów;
  9. szczegółową dokumentację fotograficzną w formie elektronicznej obrazującą stan zabytku przed podjęciem prac, w trakcie realizacji i po ich zakończeniu;
  10. szczegółowy kosztorys powykonawczy wraz z obmiarem wykonanych prac, sporządzony na podstawie powszechnie stosowanych Katalogów Nakładów Rzeczowych. W przypadku braku odpowiedniej normy dla specjalistycznych prac konserwatorskich i restauratorskich dopuszczalna jest wycena indywidualna lub wycena na podstawie Zasad Wynagradzania Artystów Plastyków Konserwatorów Restauratorów Dóbr Kultury. Kosztorys powinien być sporządzony przez wykonawcę prac i zatwierdzony przez wnioskodawcę, a w przypadku robót budowlanych podpisany także przez kierownika budowy, zweryfikowany i podpisany przez inspektora nadzoru. Adnotacja inspektora nadzoru winna mieć brzmienie: "Kosztorys zweryfikowano w zakresie zastosowanych cen, norm kosztorysowania i obmiarów";
  11. kopię protokołu odbioru prac pomiędzy wnioskodawcą i wykonawcą prac;
  12. w przypadku robót budowlanych kopię dziennika budowy;
  13. kopie rachunków bądź faktur oraz kopie przelewów dotyczących realizacji finansowej zadania;
 5. Załączniki do wniosku o udzielenie dotacji w formie refundacji, dotyczącego zabytku znajdującego się w gminnej ewidencji zabytków:
  1. dokument potwierdzający tytuł prawny do zabytku;
  2. dokumenty potwierdzające status prawny wnioskodawcy będącego jednostką organizacyjną;
  3. kopię ważnej decyzji właściwego organu ochrony zabytków pozwalającej na przeprowadzenie prac lub robót, o ile jest wymagane przepisami prawa;
  4. kopię postanowienia organu ochrony zabytków o uzgodnieniu pozwolenia na budowę, o ile jest wymagane przepisami prawa;
  5. w przypadku ubiegania się o dotacje na roboty budowalne – kopię ważnego pozwolenia na budowę, o ile jest wymagane przepisami prawa lub dokumentu potwierdzającego dokonanie zgłoszenia do organu administracji architektoniczno-budowlanej wraz z informacją czy zostało przyjęte;
  6. kopię projektu budowlanego lub szczegółowego programu prac, na podstawie którego zostało wydane pozwolenie organu ochrony zabytków i pozwolenie na budowę, o ile są wymagane przepisami prawa;
  7. kopię opinii Dyrektora Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków, co do zgodności prac objętych projektem lub programem prac, z katalogiem nakładów koniecznych wymienionych w § 2 ust. 1 uchwały;
  8. w przypadku prac przy zabytkach ruchomych dokumentację powykonawczą w wersji papierowej zawierającą opis wykonywanych prac z uwzględnieniem zastosowanych metod i materiałów;
  9. w przypadku prac przy zabytkach nieruchomych dokumentację powykonawczą w wersji papierowej, zawierającą opis wykonywanych prac z uwzględnieniem zastosowanych metod i materiałów;
  10. szczegółową dokumentację fotograficzną w formie elektronicznej obrazującą stan zabytku przed podjęciem prac, w trakcie realizacji i po ich zakończeniu;
  11. szczegółowy kosztorys powykonawczy wraz z obmiarem wykonanych prac, sporządzony na podstawie powszechnie stosowanych Katalogów Nakładów Rzeczowych; w przypadku braku odpowiedniej normy dla specjalistycznych prac konserwatorskich i restauratorskich dopuszczalna jest wycena indywidualna lub wycena na podstawie Zasad Wynagradzania Artystów Plastyków Konserwatorów Restauratorów Dóbr Kultury. Kosztorys powinien być sporządzony przez wykonawcę prac i zatwierdzony przez wnioskodawcę, a w przypadku robót budowlanych podpisany także przez kierownika budowy, zweryfikowany i podpisany przez inspektora nadzoru. Adnotacja inspektora nadzoru winna mieć brzmienie: "Kosztorys zweryfikowano w zakresie zastosowanych cen, norm kosztorysowania i obmiarów";
  12. kopię protokołu odbioru prac pomiędzy wnioskodawcą i wykonawcą prac;
  13. w przypadku robót budowlanych kopię dziennika budowy;
  14. kopie rachunków bądź faktur oraz kopie przelewów dotyczących realizacji finansowej zadania.
 6. Do wniosku o refundację nakładów poniesionych na wykonanie dokumentacji, o której mowa w § 3 ust. 2 pkt 1-6 należy dołączyć następujące dokumenty:
  1. dokument potwierdzający tytuł prawny do zabytku;
  2. dokumenty potwierdzające status prawny wnioskodawcy będącego jednostką organizacyjną;
  3. w przypadku zabytku wpisanego do rejestru zabytków – kopię decyzji o wpisie do rejestru zabytków zabytku, którego dotyczą prace lub roboty, lub zaświadczenie wydane przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w tym przedmiocie;
  4. w przypadku zabytku wpisanego do rejestru zabytków – kopię pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, wydanego w oparciu o tę dokumentację przez organ ochrony zabytków;
  5. w przypadku zabytku indywidualnie ujętego w gminnej ewidencji zabytków – w odniesieniu do wykonania projektu budowlanego lub opracowania programu prac konserwatorskich i restauratorskich – kopię opinii Dyrektora Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków, co do zgodności prac objętych projektem lub programem prac, z katalogiem nakładów koniecznych wymienionych w § 2 ust. 1. W przypadku wniosku o refundację nakładów poniesionych na wykonanie dokumentacji innej niż projekt budowlany lub program prac, opinia Dyrektora Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków nie jest wymagana;
  6. dokumentację będącą przedmiotem wniosku o refundację;
  7. dokumentację fotograficzną w formie elektronicznej obrazującą aktualny stan zabytku;
  8. kopię umowy zawartej pomiędzy wnioskodawcą i wykonawcą;
  9. kopię rachunków bądź faktur oraz kopie przelewów dotyczących realizacji finansowej wnioskowanego zadania.
 7. Wnioskodawca, który jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą, do wniosku o udzielenie dotacji dołącza na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniach w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U.2021 r. poz. 743);
  1. wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie oraz informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, dotyczące w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz
  2. wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis.

Opłaty

Złożenie wniosku nie wymaga opłat.

Miejsce złożenia i odbioru

 1. Miejski portal e-usług Moja Warszawa
 2. Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków Urzędu m.st. Warszawy, ul. Nowy Świat 18/20, 00-373 Warszawa, email: Sekretariat.BSKZ@um.warszawa.pl

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

Po przyjęciu uchwały przez Radę m.st. Warszawy w sprawie przyznania dotacji. W przypadku dotacji na prace planowane uchwała może być podjęta najwcześniej w lutym. Uchwała w sprawie refundacji zazwyczaj jest podejmowana na sesji Rady w sierpniu lub wrześniu.

Tryb odwoławczy

Uchwała nie przewiduje trybu odwoławczego.

Uwagi

 1. Termin składania wniosków:
  1. w przypadku prac planowanych – w okresie od 1 do 31 października roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji;
  2. w przypadku refundacji – w okresie od 1 do 30 kwietnia roku, w którym dotacja ma być udzielona.
 2. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

Podstawa prawna

Uchwała nr LIV/1679/2021 z 9 września 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze m.st. Warszawy.

Nie znalazłeś informacji?