null Zawarcie umowy w celu prowadzenia obwoźnej działalności gastronomicznej z wózków/rowerów gastronomicznych na terenie m.st. Warszawy

Krok po kroku

 1. Wybierz miejsce wyznaczone korzystając z plików zawierających informacje na temat miejsc wyznaczonych na terenie m.st. Warszawy, znajdujących się na stronie internetowej https://biznes.um.warszawa.pl/handel-i-targowiska .
 2. Skontaktuj się z właściwym zarządcą terenu by upewnić się czy miejsce, którym jesteś zainteresowana/y jest wolne (liczy się kolejność składania kompletnych wniosków). 
 3. Wniosek, z załączoną dokumentacją projektową lub zdjęciową stoiska mobilnego złóż do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy, w celu uzyskania opinii.
 4. Udaj się z wydrukowanym i wypełnionym wnioskiem, wypełnionym oświadczeniem oraz opinią z Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy do Wydziału Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy właściwego ze względu na miejsce położenia wydzielonego obszaru do prowadzenia obwoźnej działalności gastronomicznej ze stoisk mobilnych w parkach i skwerach lub do Zarządu Zieleni m.st. Warszawy w przypadku, gdy jest zarządcą.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane Dokumenty

Pisemny wniosek o zawarcie umowy w celu prowadzenia obwoźnej działalności gastronomicznej ze stoisk mobilnych w parkach i skwerach na terenie m.st. Warszawy.

Załączniki:

 1. oświadczenie przedsiębiorcy, że nie posiada zaległości wobec m.st. Warszawy, Skarbu Państwa lub uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
 2. Dokumentację zdjęciową lub projekt stoiska mobilnego.

Opłaty

Wysokość wynagrodzenia pobieranego za udostępnienie wydzielonego obszaru na podstawie umowy ustala się w wysokości równej stawkom określonym w § 7 ust. 2 załącznika do zarządzenia nr 5848/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie zasad prowadzenia obwoźnej działalności gastronomicznej ze stoisk mobilnych w parkach i skwerach na terenie m.st. Warszawy (z późn. zm.)

Miejsce złożenia i odbioru

Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy właściwy ze względu na miejsce położenia wydzielonego obszaru do prowadzenia obwoźnej działalności gastronomicznej ze stoisk mobilnych w parkach i skwerach lub jednostki organizacyjne m.st. Warszawy zarządzające danym terenem lub pełniące funkcje administratora terenu.

Jednostka odpowiedzialna

Jednostki organizacyjne m.st. Warszawy zarządzające danym terenem lub pełniące funkcje administratora terenu.

Termin odpowiedzi

Wydzielone obszary udostępnia się zgodnie z kolejnością składania kompletnych wniosków. Za datę zgłoszenia przyjmuje się dzień złożenia kompletnego wniosku. Termin rozpatrzenia wniosku oraz ewentualnego zawarcia umowy wynosi 30 dni.

Tryb odwoławczy

Brak.

Uwagi

 1. Szczegółowe informacje dotyczące miejsc do prowadzenia obwoźnej działalności gastronomicznej ze stoisk mobilnych w parkach i skwerach na terenie m. st. Warszawy znajdują się w zbiorczym wykazie miejsc, na których dopuszcza się prowadzenie obwoźnej działalności gastronomicznej wraz z wykazem zarządców i zarządzanych terenów, dostępnym na stronie: https://biznes.um.warszawa.pl/handel-i-targowiska .
 2. Prowadzenie obwoźnej działalności gastronomicznej ze stoisk mobilnych w parkach i skwerach na terenie m. st. Warszawy możliwe jest w miejscach do tego wyznaczonych. Zarządy dzielnic m.st. Warszawy oraz Zarząd Zieleni m.st. Warszawy ustalają, w formie odpowiedniej, wykaz wydzielonych obszarów, na których dopuszcza się prowadzenie obwoźnej działalności gastronomicznej. Dyrektor Biura Rozwoju Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy publikuje wykaz na stronie internetowej m.st. Warszawy: https://biznes.um.warszawa.pl/handel-i-targowiska .
 3. Udostępnienie stanowiska następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej. Umowy zawiera się na czas oznaczony do 3 miesięcy.
 4. W przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia, iż:

a. oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne

albo

b. oświadczenie, że kupiec uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

zawierają nieprawdziwe dane, osoba rozpatrująca wniosek przeprowadza postępowanie wyjaśniające, a w szczególności może żądać od wnioskodawcy przedstawienia stosownych zaświadczeń.

 1. Niewywiązywanie się przez kupca z zobowiązań finansowych wobec Skarbu Państwa lub m.st. Warszawy stanowi podstawę do odmowy zawarcia umowy, chyba że uzyskał on przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
 2. W umowach wprowadza się zapisy dotyczące uiszczenia kaucji. Kaucję ustala się w wysokości równej dwumiesięcznej stawce czynszu określonej w ust 2 pkt 2 załącznika do zarządzenia nr 5848/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie zasad prowadzenia obwoźnej działalności gastronomicznej ze stoisk mobilnych w parkach i skwerach na terenie m.st. Warszawy.(z późn. zm.).

Podstawa prawna

Nie znalazłeś informacji?