Wstecz

Zawarcie umowy w celu prowadzenia obwoźnej działalności gastronomicznej z wózków/rowerów gastronomicznych na terenie m.st. Warszawy.

Krok po kroku

 1. Wybierz miejsce wyznaczone korzystając z plików zawierających informacje na temat miejsc wyznaczonych na terenie m.st. Warszawy, znajdujących się na stronie internetowej http://www.targowiska.um.warszawa.pl/

 2. Skontaktuj się z właściwym zarządcą terenu by upewnić się czy miejsce, którym jesteś zainteresowana/y jest wolne (liczy się kolejność składania wniosków).
 3. Wniosek, z załączoną dokumentacją projektową lub zdjęciową stoiska mobilnego złóż do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy, w celu uzyskania opinii.
 4. Udaj się z wydrukowanym i wypełnionym wnioskiem, wypełnionym oświadczeniem oraz opinią z Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy do Wydziału Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy właściwego ze względu na miejsce położenia wydzielonego obszaru do prowadzenia obwoźnej działalności gastronomicznej ze stoisk mobilnych w parkach i skwerach.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane Dokumenty

Pisemny wniosek o zawarcie umowy w celu prowadzenia obwoźnej działalności gastronomicznej ze stoisk mobilnych w parkach i skwerach na terenie m.st. Warszawy.

Załączniki:

 1. Oświadczenie o figurowaniu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z podaniem informacji umożliwiającej jednoznaczną identyfikację przedsiębiorcy (np. NIP, nr REGON) lub w Krajowym Rejestrze Sądowym  z podaniem nr KRS
 2. oświadczenie przedsiębiorcy, że nie posiada zaległości wobec m.st. Warszawy, Skarbu Państwa lub uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
 3. Dokumentację zdjęciową lub projekt stoiska mobilnego.

Opłaty

Wysokość wynagrodzenia pobieranego za udostępnienie wydzielonego obszaru na podstawie umowy ustala się w wysokości równej stawkom określonym w § 7 ust. 2 załącznika do zarządzenia nr 5848/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie zasad prowadzenia obwoźnej działalności gastronomicznej ze stoisk mobilnych w parkach i skwerach na terenie m.st. Warszawy.

Miejsce złożenia i odbioru

Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy właściwy ze względu na miejsce położenia wydzielonego obszaru do prowadzenia obwoźnej działalności gastronomicznej ze stoisk mobilnych w parkach i skwerach lub jednostki organizacyjne m.st. Warszawy zarządzające danym terenem lub pełniące funkcje administratora terenu.

Jednostka odpowiedzialna

Jednostki organizacyjne m.st. Warszawy zarządzające danym terenem lub pełniące funkcje administratora terenu.

Termin odpowiedzi

Wydzielone obszary udostępnia się zgodnie z kolejnością składania wniosków. Za datę zgłoszenia przyjmuje się dzień złożenia kompletnego wniosku.

Tryb odwoławczy

Brak.

Uwagi

 1. Szczegółowe informacje dotyczące miejsc do prowadzenia obwoźnej działalności gastronomicznej ze stoisk mobilnych w parkach i skwerach na terenie m. st. Warszawy znajdują się w zbiorczym wykazie miejsc, na których dopuszcza się prowadzenie obwoźnej działalności gastronomicznej wraz z wykazem zarządców i zarządzanych terenów, dostępnym na stronie: www.targowiska.um.warszawa.pl
 2. Prowadzenie obwoźnej działalności gastronomicznej ze stoisk mobilnych w parkach i skwerach na terenie m. st. Warszawy możliwe jest w miejscach do tego wyznaczonych. Zarządy dzielnic m.st. Warszawy ustalają, w formie uchwały, wykaz wydzielonych obszarów, na których dopuszcza się prowadzenie obwoźnej działalności gastronomicznej. Dyrektor Biura Rozwoju Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy publikuje wykaz na stronie internetowej m.st. Warszawy: www.targowiska.um.warszawa.pl.
 3. Udostępnienie stanowiska następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej. Umowy zawiera się na czas oznaczony.
 4. Pierwszeństwo w udostępnieniu wydzielonego obszaru należy zapewnić przedsiębiorcom, którzy:
  -złożą wniosek do właściwej jednostki zarządzającej danym terenem lub pełniącej funkcję administratora o przedłużenie umowy albo zawarcie nowej umowy, w ramach tej samej działalności, przed upływem 15 dni od daty wygaśnięcia dotychczasowej umowy,
  -nie zalegają z zapłatą wynagrodzenia z tego tytułu na rzecz m.st. Warszawy,
  -przestrzegają zasad prowadzenia obwoźnej działalności gastronomicznej określonych w zarządzeniu oraz w umowach o udostępnienie wydzielonego obszaru.
 5. W przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia, iż:
  −oświadczenie o nie zaleganiu z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne
  albo
  −oświadczenie, że kupiec uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
  zawierają nieprawdziwe dane, osoba rozpatrująca wniosek przeprowadza postępowanie wyjaśniające, a w szczególności może żądać od wnioskodawcy przedstawienia stosownych zaświadczeń.
 6. Niewywiązywanie się przez kupca z zobowiązań finansowych wobec Skarbu Państwa lub m.st. Warszawy stanowi podstawę do odmowy zawarcia umowy, chyba że uzyskał on przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
 7. W umowach wprowadza się zapisy dotyczące uiszczenia kaucji. Kaucję ustala się w wysokości równej miesięcznej stawce czynszu określonej w ust 2 pkt 2 załącznika do zarządzenia nr 5848/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie zasad prowadzenia obwoźnej działalności gastronomicznej ze stoisk mobilnych w parkach i skwerach na terenie m.st. Warszawy.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232, Dz. U. z 2018 poz. 130).
 2. Ustawa o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 50, 121, 650).
 3. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 poz. 459, poz. 933 i poz. 1132, Dz. U. z 2018 r. poz. 398 i poz. 650).
 4. Zarządzenie nr 5848/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie zasad prowadzenia obwoźnej działalności gastronomicznej ze stoisk mobilnych w parkach i skwerach na terenie m.st. Warszawy, zmienione Zarządzeniami:
  1. nr 1308/2015 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 15 września 2015 r.;
  2. nr 1723/2015 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 23 grudnia 2015 r.;
  3. nr 1582/2016 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 25 października 2016 r.;
  4. nr 1673/2017  Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 23 października 2017 r.

Nie znalazłeś informacji?