Wyrejestrowanie

Zawiadomienie o zbyciu zarejestrowanego pojazdu

Krok po kroku

 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij druk zawiadomienia o zbyciu pojazdu (formularze dostępne są również w Urzędzie).
 2. Do zawiadomienia dołącz wymagane dokumenty.
 3. Udaj się do Urzędu Dzielnicy, w którym pojazd jest zarejestrowany, złóż zawiadomienie wraz z załącznikami. Zabierz ze sobą dokument tożsamości. Jeżeli pojazd stanowi współwłasność - wymagana jest obecność wszystkich dotychczasowych współwłaścicieli lub udzielone przez nich pełnomocnictwa. UWAGA! Zamieszkanie należy potwierdzić zameldowaniem na pobyt stały lub czasowy. Inny sposób potwierdzenia zamieszkania ma charakter indywidualny i będzie rozpatrywany w trakcie złożenia wniosku.
 4. Otrzymasz potwierdzenie przyjęcia zawiadomienia.
 5. Poinformuj ubezpieczyciela o zbyciu pojazdu.

Wymagane Dokumenty

 1. Druk zawiadomienia o zbyciu pojazdu.
 2. Dokument, na podstawie którego nastąpiło zbycie pojazdu (np. umowa kupna-sprzedaży, faktura).
 3. Dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik (wzór przykładowego pełnomocnictwa).


W przypadku gdy dotychczasowym właścicielem pojazdu jest osoba fizyczna wymagany jest dokument tożsamości: dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu).
W przypadku gdy dotychczasowym właścicielem pojazdu jest osoba prawna wymagany jest aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (do wglądu).
Sprawy związane z zawiadomieniem o zbyciu pojazdu w imieniu osoby prawnej mogą załatwić wyłącznie osoby do tego upoważnione.

W przypadku gdy dotychczasowym właścicielem pojazdu jest cudzoziemiec przebywający na terenie RP, firma zagraniczna lub zagraniczne: ośrodki kultury, fundacje, korespondenci prasowi wymagane są:

 1. dokument tożsamości cudzoziemca: paszport oraz jeden z wymiennych niżej dokumentów wraz z potwierdzeniem czasowego zameldowania cudzoziemca:
  -wiza Schengen lub wiza krajowa,
  -karta pobytu wydana w związku z udzieleniem zezwolenia na zamieszkanie na pobyt czasowy,
  -zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej,
  -karta pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej,
  -dokument potwierdzający prawo stałego pobytu obywatela Unii Europejskiej,
  -karta stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej,
  -karta pobytu wydana w związku z udzieleniem zezwolenia na zamieszkanie na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, nadanie statusu uchodźcy, udzielenie ochrony uzupełniającej lub zgoda na pobyt tolerowany.
 2. zaświadczenie o dokonaniu wpisu do ewidencji przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych wydane przez Ministra Gospodarki lub aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego dla oddziału zagranicznego przedsiębiorcy (do wglądu) - firma zagraniczna. Ośrodki kultury, fundacje, korespondenci prasowi - umowy międzynarodowe, zaświadczenia z ambasad, akredytacje (do wglądu).

Opłaty

Brak opłat.

17,00 zł - opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik)

Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu m.st. Warszawy dla właściwej Dzielnicy, bądź bezpośrednio w kasie Dzielnicy, według właściwości miejscowej dla załatwianej sprawy.

Miejsce złożenia i odbioru

 • Organ właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu.
 • Dokumenty można złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty lub poprzez e-urząd http://eurzad.um.warszawa.pl/

Jednostka odpowiedzialna

Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich (dla pojazdów zarejestrowanych na terenie m.st. Warszawy).

Termin odpowiedzi

 1. Niezwłocznie - sprawy nie wymagające zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień.
 2. Do 1 miesiąca - sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego.
 3. Do 2 miesięcy - sprawy szczególnie skomplikowane.

Tryb odwoławczy

Brak.

Uwagi

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu składa dotychczasowy właściciel (figurujący w dowodzie rejestracyjnym) w Urzędzie, w którym pojazd był zarejestrowany.

Zgodnie z art. 78 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.- Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz.1137,z późn. zm.) właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę o:

 1. nabycia lub zbycia pojazdu;
 2. zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym.

Podane informacje mają charakter ogólny i wynikają z przepisów prawa.
W jednostkowych przypadkach może być wymagane złożenie dodatkowych dokumentów i wyjaśnień.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)
 2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1260).
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1827).
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1038)
 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. t.j. z 2016, poz. 1088)
 6. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 657)

Wymagane załączniki

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu.


Nie znalazłeś informacji?
Jeśli chcesz zgłosić awarię bądź interwencję skorzystaj z formularza dostępnego na stronie głównej - " Chcesz zgłosić problem ? "