null Zawiadomienie o zbyciu zarejestrowanego pojazdu

Krok po kroku

I. PRZEZ INTERNET 

Załatw sprawę za pośrednictwem miejskiego portalu e-usług Moja Warszawa, korzystając z profilu zaufanego. Znajdziesz tu również usługi realizowane przez ePUAP. 

Przycisk z logo Moja Warszawa, link przenosi do e-usług.

 

II. W URZĘDZIE 

 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij druk zawiadomienia o zbyciu pojazdu oraz zgodę1. Formularze dostępne są również w urzędzie.
 2. Do zawiadomienia dołącz wymagane dokumenty.
 3. Zabierz ze sobą dokument tożsamości.
 4. Udaj się do urzędu dzielnicy, w którym pojazd jest zarejestrowany, złóż zawiadomienie wraz z załącznikami.
 5. Możesz zarezerwować wizytę w urzędzie poprzez System rezerwacji wizyt m.st. Warszawy (kliknij w link rezerwacje.um.warszawa.pl). Pamiętaj, że zarezerwowanie jednego terminu wizyty upoważnia Cię do załatwienia tylko jednej sprawy.
 6. Jeżeli pojazd stanowi współwłasność, wymagamy obecności wszystkich współwłaścicieli lub musisz mieć udzielone przez nich pełnomocnictwa
 7. Pracownik potwierdzi w systemie Twoje zameldowanie na pobyt stały lub czasowy. Jeśli nie posiadasz meldunku musisz przedstawić inny dokument, który zweryfikujemy podczas obsługi. Każdy taki przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie. 
 8. Otrzymasz potwierdzenie przyjęcia zawiadomienia.
 9. Poinformuj ubezpieczyciela o zbyciu pojazdu.
 10. Wniosek możesz złożyć również przez platformę ePUAP.

III. ZA POŚREDNICTWEM PLACÓWKI POCZTOWEJ

 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij druk zawiadomienia o zbyciu pojazdu oraz zgodę1. Formularze dostępne są również w urzędzie.
 2. Do wniosku dołącz kserokopie wymaganych dokumentów.
 3. Wniosek wraz z załącznikami wyślij listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru przesyłki, do urzędu dzielnicy właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, a w przypadku cudzoziemców do Biura Administracji i Spraw Obywatelskich.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

..........................................
1 Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych kontaktowych.

Wymagane dokumenty

 1. Druk zawiadomienia o zbyciu pojazdu.
 2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli zostanie wyrażona.
 3. Dokument, na podstawie którego nastąpiło zbycie pojazdu (np. umowa kupna-sprzedaży, faktura).
 4. Dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik (wzór pełnomocnictwa).
 5. W przypadku gdy dotychczasowym właścicielem pojazdu jest osoba fizyczna wymagany jest dokument tożsamości: dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu).
 6. W przypadku gdy dotychczasowym właścicielem pojazdu jest osoba prawna wymagany jest aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (do wglądu). Sprawy związane z zawiadomieniem o zbyciu pojazdu w imieniu osoby prawnej mogą załatwić wyłącznie osoby do tego upoważnione.

W przypadku gdy dotychczasowym właścicielem pojazdu jest cudzoziemiec przebywający na terenie RP, firma zagraniczna lub zagraniczne: ośrodki kultury, fundacje, korespondenci prasowi wymagane są:

 1. dokument tożsamości cudzoziemca, tj.: paszport oraz jeden z wymiennych niżej dokumentów wraz z potwierdzeniem czasowego zameldowania cudzoziemca:
  1. wiza Schengen lub wiza krajowa,
  2. karta pobytu wydana w związku z udzieleniem zezwolenia na zamieszkanie na pobyt czasowy,
  3. zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej,
  4. karta pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej,
  5. dokument potwierdzający prawo stałego pobytu obywatela Unii Europejskiej,
  6. karta stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej,
  7. karta pobytu wydana w związku z udzieleniem zezwolenia na zamieszkanie na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, nadanie statusu uchodźcy, udzielenie ochrony uzupełniającej lub zgoda na pobyt tolerowany.
 2. zaświadczenie o dokonaniu wpisu do ewidencji przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych wydane przez Ministra Gospodarki lub aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego dla oddziału zagranicznego przedsiębiorcy (do wglądu) firma zagraniczna. Ośrodki kultury, fundacje, korespondenci prasowi umowy międzynarodowe, zaświadczenia z ambasad, akredytacje (do wglądu).

Opłaty

 1. 17 zł opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik).
 2. Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać w dowolnej kasie urzędu dzielnicy, przelewem lub przekazem na rachunek bankowy: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Centrum Obsługi Podatnika, nr: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070
 3. Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Miejsce złożenia i odbioru

 1. Miejski portal e-usług Moja Warszawa 
 2. Organ właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu.
 3. Dokumenty można złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty lub poprzez platformę ePUAP.

Możesz zarezerwować wizytę w urzędzie – jeżeli pojazd był zarejestrowany na terenie m.st. Warszawy.

Jednostka odpowiedzialna

Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich (dla pojazdów zarejestrowanych na terenie m.st. Warszawy).

Termin odpowiedzi

 1. Niezwłocznie sprawy nie wymagające zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień.
 2. Do 1 miesiąca sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego.
 3. Do 2 miesięcy sprawy szczególnie skomplikowane.

Tryb odwoławczy

Brak.

Uwagi

Zbyłeś pojazd koniecznie zawiadom o tym starostę właściwego ze względu na Twój adres zamieszkania lub siedzibę firmy w ciągu 30 dni.

Jeśli mieszkasz w Warszawie – zawiadomienie o zbyciu złóż w urzędzie dzielnicy, w której mieszkasz.

Jeżeli jesteś cudzoziemcem zawiadomienie złóż w Biurze Administracji i Spraw Obywatelskich przy ul. L. Kruczkowskiego 2.

Jeżeli właścicielem pojazdu jest przedsiębiorstwo wielozakładowe lub inny podmiot, w skład którego wchodzą wydzielone jednostki organizacyjne – zawiadomienie o zbyciu pojazdu złóż u starosty właściwego ze względu na miejsce rejestracji pojazdu.

Jeżeli tego nie zrobisz na czas, zapłacisz karę.

Podane informacje mają charakter ogólny i wynikają z przepisów prawa.
W jednostkowych przypadkach może być wymagane złożenie dodatkowych dokumentów i wyjaśnień.

Podstawa prawna

Nie znalazłeś informacji?