null Zezwolenia na alkohol - pytania

Czy na piwo bezalkoholowe również potrzebne jest zezwolenie?

Zgodnie z art.46 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119), napojem alkoholowym jest produkt przeznaczony do spożycia zawierający alkohol etylowy pochodzenia rolniczego w stężeniu przekraczającym 0,5% objętościowych alkoholu. Oznacza to, że sprzedaż napojów zawierających poniżej 0,5% alkoholu nie wymaga zezwolenia.

Nie można. Wydanie alkoholu może odbywać się wyłącznie w sklepie, którego właściciel ma zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. Sprzedaż przez internet to sprzedaż napojów alkoholowych poza punktem wskazanym w zezwoleniu.

W jaki sposób przedsiębiorca może zapewnić płynność sprzedaży alkoholu w sytuacji, gdy kończy mu się zezwolenie? Czy w trakcie trwania ważności wydanego zezwolenia może wystąpić o kolejne? Z jakim wyprzedzeniem? Czy procedura wygląda tak samo (dokumenty, oględziny punktu sprzedaży)? Pytanie dotyczy wszystkich rodzajów zezwoleń (sklep, gastronomia itp.).

Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych, może wystąpić z wnioskiem o wydanie kolejnego zezwolenia w tym samym punkcie jeszcze przed upływem ważności posiadanego zezwolenia.

Wydanie nowej decyzji następuje średnio w ciągu 30 dni od złożenia kompletnego wniosku. W wyjątkowych sytuacjach, gdy konieczne jest postępowanie wyjaśniające, termin rozpatrzenia wniosku może być dłuższy.

Aby zapewnić ciągłość sprzedaży napojów alkoholowych w placówce, przedsiębiorca powinien wystąpić o kolejne zezwolenie, co najmniej 30 dni przed upływem ważności posiadanego zezwolenia.

Zarówno przy pierwszym zezwoleniu jak i kolejnym, do wniosku należy dołączyć (sklepy i gastronomia):

  • tytuł prawny do lokalu

  • decyzję sanitarną zatwierdzającą zakład do prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych

  • zgodę właściciela, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli lokal usytuowany jest w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

Zezwolenie jest udzielane na określony czas i po terminie wskazanym w treści decyzji wygasa. Aby mogło być wydane kolejne zezwolenie obowiązujące w tym samym punkcie, nawet dla tego samego przedsiębiorcy, procedura administracyjna rozpoczyna się od nowa.

Czy przy zmianie tylko nazwy firmy (sklep) trzeba ponownie występować o zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i ponownie dokonywać opłat, czy wystarczy zgłosić tylko zmianę nazwy firmy ?

Sama zmiana nazwy punktu sprzedaży wymaga jedynie pisma informującego o tej zmianie. Wystąpienie o ponowne zezwolenie niezbędne jest wówczas, gdy zmiana pociąga za sobą wygaśnięcie zezwolenia, np. w przypadku, gdy łączy się ona ze zmianą rodzaju działalności punktu sprzedaży lub zmianą składu osobowego wspólników spółki cywilnej.

W jakiej odległości można otworzyć sklep monopolowy od żłobka, przedszkola, szkoły?

W Uchwale LXX/1924/2018 (otwarcie w nowym oknie) Rady m.st. Warszawy z dnia z dnia 5 lipca 2018 r.w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie m.st. Warszawy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, określone są placówki i odległość w § 1. 

Rada m.st. Warszawy nie wskazała w swojej uchwale żłobków i przedszkoli jako "obiekty chronione", to znaczy, że na terenie Warszawy  nie obowiązuje kryterium odległości punktów sprzedaży napojów alkoholowych od tych placówek. Natomiast szkoła, zgodnie z zapisem uchwały, nie może znajdować się w odległości mniejszej niż 50 m od sklepu, w którym sprzedawane są napoje alkoholowe.

Zgodnie z art.12 ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jedynie Rada gminy/miasta jest właściwa do ustalania, w drodze uchwały, zasad usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie danej gminy/miasta.

Czy do pubu, restauracji, baru można przyjść ze swoim alkoholem jeśli właściciel lokalu nie ma zezwolenia na sprzedaż alkoholu?

Zgodnie z art. 14 ust. 2a  ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119) „Zabrania się spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych do ich spożycia na miejscu, w punktach sprzedaży tych napojów”.

Każdy lokal gastronomiczny, jako miejsce powszechnie dostępne, jest miejscem publicznym. Zatem spożywanie napojów alkoholowych jest możliwe jeżeli prowadzący punkt sprzedaży posiada zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.

Nie jest prawnie uregulowane natomiast, spożywanie napojów alkoholowych za zgodą właściciela lokalu jeżeli nie posiada on zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w tej lokalizacji.

Nie znalazłeś informacji?