null Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorcy, którego działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę

Krok po kroku

 1. Zezwolenie wydaje się wyłącznie przedsiębiorcy, którego działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę.
 2. Wypełnij wniosek: PDF, DOC.
 3. W przypadku ustanowienia pełnomocnika dołącz stosowne pełnomocnictwo. 
 4. Udaj się do urzędu dzielnicy właściwego terytorialnie, zgodnie z siedzibą lub adresem stałego miejsca wykonywania działalności i złóż wniosek. Możesz zarezerwować wizytę w urzędzie.
  Wniosek oraz załączone dokumenty mogą być złożone do Urzędu w formie elektronicznej poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP), której funkcję pełni Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) – dokumenty załączone w formie elektronicznej wymagają poświadczenia za zgodność z oryginałem zgodnie z pkt 2.
  W celu złożenia wniosku poprzez ESP konieczne jest posiadanie:
  - bezpłatnego profilu zaufanego w ramach platformy ePUAP lub podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu,
  - bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.
  W przypadku załatwienia sprawy przez ePUAP należy uprzednio pobrać i wypełnić wniosek. Wniosek można pobrać w formacie PDF i DOC. Oba rozszerzenia dokumentu są obsługiwane przez ePUAP. Następnie wypełniony wniosek należy przesłać za pośrednictwem www.epuap.gov.pl lub www.biznes.gov.pl. Wniosek o wydanie zezwolenia można przesłać przez portal epuap.gov.pl wybierając katalog „sprawy ogólne” lub „inne sprawy urzędowe”. Natomiast przedsiębiorcy, którzy korzystają z portalu biznes.gov.pl mogą przesłać wniosek jako pismo ogólne. Wniosek po podpisaniu profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym przekazywany jest do właściwego urzędu.
 5. Uzgodnij w urzędzie dzielnicy termin ważności zezwolenia. Wpłać na wskazane konto lub w kasie urzędu dzielnicy opłatę za korzystanie w bieżącym roku z zezwolenia na alkohol (wysokość opłaty zostanie wyliczona przez pracownika Urzędu, może też być wyliczona w drodze samoobliczenia). Z dowodem wpłaty zgłoś się do urzędu po odbiór zezwolenia. Otrzymasz zezwolenie na okres do dwóch lat.
 6. Pamiętaj, aby posiadać odpowiedni dowód potwierdzający dokonanie opłaty, w celu okazania go przedsiębiorcom, u których będziesz zaopatrywać się w napoje alkoholowe (producentom i przedsiębiorcom posiadającym odpowiednie zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi).

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek: PDF, DOC o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorcy, którego działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę.
 2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej, jeżeli złożono dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa. Sprawy związane z uzyskaniem zezwolenia może załatwiać wnioskodawca lub jego pełnomocnik po przedłożeniu pełnomocnictwa.

Kalkulator opłat za zezwolenia alkoholowe.

Opłaty

Przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają działalność w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych wnoszą opłatę przed wydaniem zezwolenia w wysokości:

 1. 525 zł - za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
 2. 525 zł - za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
 3. 2100 zł - za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą sprzedaż napojów alkoholowych, przed wydaniem kolejnego zezwolenia, wnoszą opłatę w wysokości uzależnionej od wartości sprzedaży w roku poprzednim (ustaloną na podstawie pisemnego oświadczenia przedsiębiorcy o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych  w roku poprzednim, składanego do dnia 31 stycznia):

 1. 1,4% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 37 500 zł,
 2. 1,4% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów zawierających od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 37 500 zł,
 3. 2,7% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów zawierających powyżej 18% alkoholu jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 77 000 zł.

Opłata za korzystanie z zezwolenia wnoszona jest w każdym roku kalendarzowym, objętym zezwoleniem w wysokości jak powyżej.

W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

Opłata wnoszona jest w kasie lub na rachunek urzędu dzielnicy właściwego terytorialniewykaz rachunków dla dzielnic - zgodnie z siedzibą i adresem przedsiębiorcy, w trzech równych ratach, w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego lub jednorazowo w terminie do 31 stycznia danego roku kalendarzowego. W przypadku niezłożenia oświadczenia w terminie do dnia 31 stycznia, przedsiębiorca może jeszcze dopełnić tej czynności w terminie 30 kolejnych dni wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% rocznej, „podstawowej” opłaty za korzystanie z zezwoleń (w przypadku posiadania zezwoleń na sprzedaż całego asortymentu napojów alkoholowych  dodatkowa opłata to 945 zł). W przypadku niedokonania opłaty w ustawowej wysokości i we wskazanych terminach, przedsiębiorca może jeszcze dopełnić tej czynności w terminie 30 kolejnych dni wraz z jednoczesnym wniesieniem dodatkowej opłaty, w wysokości stanowiącej 30% opłaty należnej za korzystanie z zezwoleń w danym roku kalendarzowym.

W przypadku niezłożenia oświadczenia lub niedokonania opłaty w ustawowych terminach zezwolenie wygasa, a przedsiębiorca może wystąpić o nowe zezwolenie po 6 miesiącach. 

Opłata skarbowa:
17 zł - za złożenie pełnomocnictwa.
5 zł - za poświadczenie zgodności kopii zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, od każdej pełnej lub zaczętej strony.

Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać w kasie urzędu dzielnicy, przelewem lub przekazem na rachunek bankowy:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Centrum Obsługi Podatnika

21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

Miejsce złożenia i odbioru

 1. Wydział Obsługi Mieszkańców (wydział/inna komórka organizacyjna) dla dzielnicy, właściwy ds. zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych właściwy terytorialnie, zgodnie z siedzibą lub adresem stałego  miejsca wykonywania działalności.
 2. www.epuap.gov.pl lub www.biznes.gov.pl (szczegóły w sekcji "Krok po kroku").

Możesz zarezerwować wizytę w urzędzie.

Jednostka odpowiedzialna

Burmistrz Dzielnicy m.st. Warszawy.

Termin odpowiedzi

Do 1 miesiąca

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Prezydenta m.st. Warszawy, (na adres urzędu dzielnicy właściwego terytorialnie, zgodnie z siedzibą lub adresem stałego miejsca wykonywania działalności), w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi

 1. Zezwolenie wydaje się wyłącznie przedsiębiorcy, którego działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych mogą być wydawane na okres do 2 lat.
 2. Zezwolenie nie stanowi podstawy do prowadzenia ogólnodostępnej sprzedaży lub sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
 3. W przypadku utraty przez przedsiębiorcę fizycznego egzemplarza zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, można wystąpić o wydanie uwierzytelnionej kopii tego zezwolenia.                             
   

Podstawa prawna

Nie znalazłeś informacji?