null Zezwolenie na uprawę konopi włóknistych

Czy można legalnie uprawiać konopie?

W Polsce można uprawiać konopie włókniste wyłącznie na potrzeby przemysłu włókienniczego, chemicznego, celulozowo-papierniczego, spożywczego, kosmetycznego, farmaceutycznego, materiałów budowlanych oraz nasiennictwa. Uprawa innych konopi jest zabroniona!

 

Biznes.gov.pl

Wymagane dokumenty

  • wniosek o wydanie zezwolenia

  • potwierdzenie uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia

  • umowę kontraktacji zawartej z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu konopi włóknistych (oryginał lub uwierzytelniona kopia)  

  • zobowiązanie prowadzącego uprawę do przetworzenia konopi włóknistych we własnym zakresie, o którym mowa w art. 47 ust 3a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

Opłaty

30 zł – opłata skarbowa za złożenie wniosku

17 zł - opłata skarbowa za pełnomocnictwo

Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać w kasie urzędu dzielnicy, przelewem lub przekazem na rachunek bankowy 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Dzielnicy właściwy dla miejsca położenia upraw

Jednostka odpowiedzialna

Podstawa prawna

Nie znalazłeś informacji?