Miejskie lokale mieszkalne

Wstecz

Zgoda na bezpłatne używanie lokalu

Krok po kroku

 1. Pobierz załączniki do karty, wydrukuj i wypełnij.
 2. Wypełnione wnioski wraz z wymaganymi załącznikami i oświadczeniami złożonymi w obecności pracownika, złóż osobiście w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy / Wydziale właściwym w sprawach lokalowych dla właściwej miejscowo dzielnicy. Możesz zarezerwować wizytę w urzędzie.
 3. We wniosku umieszczone są rubryki na dane nieobowiązkowe – telefon/adres e-mail – które nie są wymagane do załatwienia sprawy, ale ułatwią kontakt. Wypełnienie tych rubryk jest dobrowolne, a dokonanie tego wraz z podpisaniem stosownego oświadczenia zawartego we wniosku – oznacza Pana/Pani zgodę na przetwarzanie tych danych przez Prezydenta m.st. Warszawy.
 4. Oczekuj na otrzymanie odpowiedzi.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane dokumenty

Obowiązkowo dla każdego wnioskodawcy:

 1. Wniosek o zgodę na oddanie lokalu do bezpłatnego używania.
 2. Oświadczenie, osoby na rzecz której najemca chce oddać lokal do bezpłatnego używania – załącznik nr 1 (UWAGA: nie dotyczy obywateli Ukrainy, , którzy od dnia 24 lutego 2022 r. przybyli na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa).
 3. Do wglądu dowody osobiste wnioskodawców oraz osób składających oświadczenia.

Fakultatywnie – w zależności od indywidualnej sytuacji wnioskodawcy i/lub członków jego gospodarstwa domowego:

 1. Małżonek wnioskodawcy oraz każdy inny najemca lokalu, którzy są wnioskodawcami (jeżeli jest ich kilku współnajemców lokalu) wypełniają załącznik nr 2.
 2. Gdy lokal, w którym zamieszkuje osoba, na rzecz której najemca chce oddać lokal do bezpłatnego używania, jest lokalem spoza zasobu mieszkaniowego Miasta należy wypełnić – załącznik nr 3 (UWAGA: nie dotyczy obywateli Ukrainy, którzy od dnia 24 lutego 2022 r. przybyli na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa).
 3. Jeżeli osoba, na rzecz której najemca chce oddać lokal do bezpłatnego używania, jest zameldowana (lub której ostatnie miejsce zameldowania było poza m.st. Warszawa) – zaświadczenie z urzędu gminy  potwierdzające miejsca zameldowania tej osoby i członków jej gospodarstwa domowego wraz z wykazem wszystkich osób zameldowanych w lokalu i datą zameldowania – załącznik nr 4 (UWAGA: nie dotyczy obywateli Ukrainy, którzy od dnia 24 lutego 2022 r. przybyli na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa). 
 4. Osoby, które nie posiadają stałego miejsca zamieszkania i otrzymują (lub nie) pomoc w formie tymczasowego schronienia (np. schronisko, noclegownia itp.) wypełniają – załącznik nr 5 oraz powinny dostarczyć dokumenty potwierdzające pobyt w takich ośrodkach (UWAGA: nie dotyczy obywateli Ukrainy, , którzy od dnia 24 lutego 2022 r. przybyli na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa).
 5. W przypadku gdy przyczyną oddania lokalu do bezpłatnego używania jest zły stan zdrowia gospodarstwa najemcy lub osoby, na rzecz której najemca chce oddać lokal do bezpłatnego używania – należy dostarczyć dokumenty potwierdzające te okoliczności.

Opłaty

Brak.

Miejsce złożenia i odbioru

Wydział Obsługi Mieszkańców dla dzielnicy / Wydział właściwy w sprawach lokalowych dla właściwej miejscowo dzielnicy.

Możesz zarezerwować wizytę w urzędzie.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział właściwy w sprawach lokalowych dla właściwej miejscowo dzielnicy.

Termin odpowiedzi

Do 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy

Brak.

Uwagi

 1. Oddanie przez najemcę lokalu lub jego części do bezpłatnego używania wymaga uprzedniej pisemnej zgody przedstawiciela Miasta.
 2. O bezpłatne używanie lokalu występuje wyłącznie najemca lokalu. W przypadku gdy jest kilku najemców (np. małżonkowie lub rodzeństwo będący współnajemcami) o zgodę na oddanie lokalu do bezpłatnego używania muszą wystąpić wszyscy najemcy.
 3. Oddanie do bezpłatnego używania całego lokalu odnosi się do sytuacji, gdy najemca lokalu w związku sytuacją zdrowotną lub zawodową nie użytkuje lokalu przez określony czas i występuje z prośbą o zamieszkanie w tym okresie innego użytkownika na zasadach.
 4. Oddanie do bezpłatnego używania części lokalu odnosi się do sytuacji, gdy najemca lokalu zamierza zamieszkać wspólnie z osobą, na rzecz której chce oddać lokal do bezpłatnego używania.
 5. Zgoda nie jest wymagana w stosunku do małżonka niebędącego najemcą lokalu oraz w stosunku do osoby, względem której najemca jest obciążony obowiązkiem alimentacyjnym.
 6. Wyrażanie zgody na oddanie w bezpłatne używanie części bądź całości lokalu na inne cele niż mieszkaniowe i tym samym czerpanie korzyści materialnych z majątku Miasta nie mieści się w kategoriach zaspokajania potrzeb mieszkaniowych.
 7. Zgoda na oddanie do bezpłatnego używania lokalu lub jego części co do zasady wyrażana jest na czas oznaczony nie dłuższy niż 3 lata. Zgoda na czas nieoznaczony może nastąpić wyłącznie na rzecz dzieci najemcy, dzieci jego małżonka lub małżonków tych dzieci.
 8. Zgoda na oddanie do bezpłatnego używania lokalu na rzecz na rzecz obywateli Ukrainy, którzy od dnia 24 lutego 2022 r. przybyli na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa lub jego części, co do zasady wyrażana jest na czas oznaczony nie dłuższy niż czas legalnego pobytu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 9. Nie wyraża się zgody na oddanie lokalu lub jego części do bezpłatnego używania jeżeli:
  1. spowodowałoby to, że spełnione byłyby warunki kwalifikujące do ubiegania się o poprawę warunków mieszkaniowych; 
  2. najemca zalega z opłatami za korzystanie z lokalu, chyba że co najmniej od 3 miesięcy jest realizowana umowa dotycząca spłaty zadłużenia; 
  3. osoby na rzecz których miałaby być wyrażona zgoda posiadają tytuł prawny do lokalu lub nieruchomości mieszkalnej położonej w mieście lub pobliskiej miejscowości;
  4. zgodę wystąpi najemca lokalu wynajmowanego na czas oznaczony

(Uwaga: podane poniżej warunki nie dotyczą spraw o wyrażenie zgody na rzecz obywateli Ukrainy, którzy od dnia 24 lutego 2022 r. przybyli na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa):

 1. Nie wyraża się zgody na podnajem lokalu lub jego części.
 2. W trakcie postępowania organ może zażądać dodatkowych dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia sprawy.
 3. Umowa najmu lokalu mieszkalnego może być wypowiedziana, jeżeli najemca uzyskał tytuł prawny do innego lokalu i może używać tego lokalu.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
 2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
 3. Uchwała Nr XXIII/669/2019 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy (z późn. zm.) tekst ujednolicony

Nie znalazłeś informacji?