null Identyfikator C5/C10

Identyfikator C-5/C-10 uprawnia do wjazdu na teren stref pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) 5- i 10-tonowych, znajdujących na terenie Warszawy. Strefy te oznakowane są znakami B-5 „zakaz wjazdu samochodów ciężarowych” (5t) lub B-5 (10t) i obowiązują całodobowo. Zezwolenia wydawane są na 6 miesięcy dla pojazdów o DMC powyżej 16 ton i na 12 miesięcy dla pojazdów o DMC do 16 ton.

Identyfikator nie uprawnia do zatrzymania pojazdu w strefie. Zatrzymanie i postój muszą odbywać się zgodnie z obowiązującymi zasadami ruchu drogowego. Wewnątrz stref znajdują się inne ograniczenia tonażowe wyrażone np. znakiem B-5 (2,5t) z tabliczką „Nie dotyczy służb miejskich” lub inne ograniczenia tonażowe. Na podstawie posiadanego identyfikatora C-5/C-10 nie można wjeżdżać pod tego typu ograniczenia.

Wydawanie identyfikatorów C-5/C-10

 1. Dokumenty można składać osobiście, przesyłać pocztą na adres Zarząd Dróg Miejskich ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa lub na adres identyfikatory@zdm.waw.pl.

 2. Identyfikatory wydawane są na podstawie wniosku, do którego należy dołączyć dokumenty potwierdzające konieczność wjazdu na teren danej strefy. W przypadku aut o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) do 16 ton, można ubiegać się o wydanie identyfikatora uprawniającego do wjazdu na teren tzw. całej strefy. Pojazd uprawniony jest do poruszania się po ulicach znajdujących się w poszczególnych dzielnicach oraz będących w zarządzie Zarządu Dróg Miejskich tj. krajowych, wojewódzkich i powiatowych. Ważne: należy udokumentować konieczność dojazdu do poszczególnych miejsc wskazanych we wniosku.

 3. Dla pojazdu powyżej 16 ton (DMC) wymagane jest wpisanie we wniosku trasy/tras przejazdu do miejsca/miejsc docelowych na terenie strefy. Trasę należy wpisać ulica po ulicy, zaczynając od wjazdu w strefę.

 4. W przypadku konieczności wjazdu w ulicę gminną (zarządzaną przez dzielnicę), wniosek przekazywany jest przez ZDM do odpowiedniego Urzędu Dzielnicy lub zarządcy drogi, z prośbą o wydanie opinii. Na podstawie uzyskanej opinii przygotowujemy identyfikatory. Wyjątkiem jest Urząd Dzielnicy Białołęka, który sam wydaje identyfikatory C-5/C-10.

 5. Zezwolenia wydawane są na 3 miesiące dla pojazdów o DMC powyżej 16 ton i na 6 miesięcy dla pojazdów o DMC do 16 ton.

 6. Czas realizacji wniosku to maksymalnie 30 dni, a w przypadku konieczności uzyskania opinii z Urzędu Dzielnicy – czas ten uzależniony jest od terminu otrzymania opinii.

Wymagane dokumenty

 1. wypełniony wniosek o wydanie Identyfikatora C5/C10; Wniosek o wydanie identyfikatora C-5/C-10.

 2. kopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS;

 3. aktualne umowy bądź inne dokumenty potwierdzające konieczność wjazdu w strefę C5/C10;

 4. umowa na wykonanie prac remontowo-budowlanych;

 5. pozwolenie na budowę;

 6. zlecenia,

 7. oświadczenia

      Oświadczenie dotyczące odbioru identyfikatorów C-5/C-10. 

Kontakt IDENTYFIKATORY C-5/C-10

Zespół ds. wydawania identyfikatorówC-5/C-10:

Identyfikatory C5/C10

tel. 22 55 89 208

e-mail: identyfikatory@zdm.waw.pl

 

Godziny wydawania identyfikatorówC-5/C-10:

poniedziałek: 13.00 – 15.00

wtorek: 9.00 – 11.00

środa: dzień bez obsługi interesantów

czwartek: 13.00 – 15.00

piątek: 9.00 – 11.00

Odbiór identyfikatorów odbywa się w siedzibie ZDM przy Chmielnej 120 (pokój nr 10, parter).

UWAGA!!! Ze względu na pandemię SARS-CoV-2 odbiór identyfikatorów C-5 i C-10 w siedzibie został zawieszony do odwołania i odbywa się tylko drogą pocztową – wysyłka.

Nie znalazłeś informacji?