Dodatki mieszkaniowe, obniżki i pomoc w spłacie zadłużenia

null Obniżka naliczonego czynszu dla najemców o niskich dochodach

Krok po kroku

 1. Pobierz i wydrukuj wniosek wraz z deklaracją o dochodach.
 2. Przygotuj dokumenty potwierdzające dochody wszystkich osób z którymi mieszkasz.
 3. Wypełnij wniosek i deklarację (wraz z dokumentami o dochodach).
 4. Złóż wniosek i deklarację (wraz z dokumentami o dochodach). Na stronie znajdziesz nr telefonów do poszczególnych dzielnic, gdzie możesz uzyskać nie tylko szczegółowe informacje dot. obniżki, ale także gdzie możesz złożyć wniosek. 
 5. We wniosku umieszczone są rubryki na dane nieobowiązkowe – telefon/adres e-mail – które nie są wymagane do załatwienia sprawy, ale ułatwią kontakt. Wypełnienie tych rubryk jest dobrowolne, a dokonanie tego wraz z podpisaniem stosownego oświadczenia zawartego we wniosku – oznacza Pana/Pani zgodę na przetwarzanie tych danych przez Prezydenta m.st. Warszawy.
 6. Wydanie oświadczenia o przyznaniu obniżki może być poprzedzone wywiadem środowiskowym lub być uzależnione od dostarczenia zaświadczenia naczelnika właściwego miejscowo urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez najemcę oraz innych członków gospodarstwa domowego.

Możesz zarezerwować wizytę w urzędzie.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o przyznanie obniżki naliczonego czynszu dla najemców o niskich dochodach (załącznik nr 1).
 2. Deklaracja o wysokości dochodu gospodarstwa domowego wnioskodawcy za okres pełnych trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku. 
 3. Zaświadczenie o dochodach (zgodnie z pkt 1 – uwagi) dla każdej pracującej osoby w gospodarstwie domowym (oryginał – wg załącznika nr 1), a w przypadku osób bezrobotnych – zaświadczenie z rejonowego Urzędu Pracy lub Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o nieodprowadzaniu składek. W przypadku innych źródeł dochodu oświadczenia o dochodach w zależności od rodzaju uzyskiwanych dochodów, oryginał wg załącznika nr:
  • 4 – Oświadczenie o uzyskiwaniu przychodu z działalności gospodarczej;
  • 5 – Oświadczenie o uzyskiwaniu przychodu z działalności gospodarczej opodatkowanej w formie ryczałtu lub karty podatkowej;
  • 6 – Oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do gospodarstwa rolnego. W przypadku dochodów z gospodarstwa rolnego należy dołączyć decyzję w sprawie wymiaru podatku rolnego.

Opłaty

Brak.

Miejsce złożenia i odbioru

Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy / Wydział właściwy w sprawach lokalowych dla właściwej miejscowo dzielnicy.

Możesz zarezerwować wizytę w Urzędzie.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział właściwy do spraw obniżki czynszu / Zakład Gospodarowania Nieruchomościami dla Dzielnicy / Administracja.

Termin odpowiedzi

Do miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku. Przez kompletny wniosek rozumie się wniosek zawierający wszystkie dokumenty potwierdzające wszelkie dochody wykazane w deklaracji o wysokości dochodu niezbędne do merytorycznego i ostatecznego rozstrzygnięcia w sprawie oraz zaświadczenie od naczelnika właściwego miejscowo urzędu skarbowego o wysokości uzyskanych dochodów wszystkich członków gospodarstwa domowego – jeśli takiego zaświadczenia zażąda organ rozpatrujący wniosek.

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

Uwagi

 1. Obniżkę naliczonego czynszu dla najemców o niskich dochodach otrzymują osoby, które nie przekraczają kryteriów określonych w § 6 uchwały Nr XXIII/669/2019 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. Aktualne kryteria dostępne na stronie: Obniżka czynszu - Mieszkania (um.warszawa.pl).
 2. Wysokość dochodu gospodarstwa domowego wnioskodawcy poświadcza zakład pracy, Urząd Pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Ośrodek Pomocy Społecznej.
 3. Za dochód uważa się:
  1. dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, czyli dochody (po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób):
   1. przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,
   2. dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
   3. inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych:
    • renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
    • renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
    • świadczenie pieniężne, dodatek kompensacyjny oraz ryczałt energetyczny określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych,
    • dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny określone w przepisach o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
    • świadczenie pieniężne określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę Niemiecką lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich,
    • ryczałt energetyczny, emerytury i renty otrzymywane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań wojennych w latach 1939-1945 lub eksplozji pozostałych po tej wojnie niewypałów i niewybuchów,
    • renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez ofiary wojny oraz członków ich rodzin, renty wypadkowe osób, których inwalidztwo powstało w związku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach 1939-1945, otrzymywane z zagranicy,
    • zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych,
    • środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc,
    • należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przebywających czasowo za granicą – w wysokości odpowiadającej równowartości diet z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju ustalonych dla pracowników zatrudnionych w państwowych lub samorządowych jednostkach sfery budżetowej na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy,
    • należności pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom, celnikom i pracownikom jednostek wojskowych i jednostek policyjnych użytych poza granicami państwa w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a także należności pieniężne wypłacone żołnierzom, policjantom, celnikom i pracownikom pełniącym funkcje obserwatorów w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych,
    • należności pieniężne ze stosunku służbowego otrzymywane w czasie służby kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Służby Więziennej, obliczone za okres, w którym osoby te uzyskały dochód,
    • dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne,
    • alimenty na rzecz dzieci,
    • stypendia doktoranckie przyznane na podstawie art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, stypendia sportowe przyznane na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz inne stypendia o charakterze socjalnym przyznane uczniom lub studentom,
    • kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich,
    • należności pieniężne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom przebywającym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób,
    • dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela,
    • dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej określonej w przepisach o specjalnych strefach ekonomicznych,
    • ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe określone w przepisach o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe",
    • ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego węgla określone w przepisach o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006,
    • świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora,
    • dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego,
    • dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o zapłacone za granicą Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne,
    • renty określone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,
    • zaliczkę alimentacyjną określoną w przepisach o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej,
    • świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów,
    • pomoc materialną o charakterze socjalnym określoną w art. 90c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1-3 i 5 oraz art. 212 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
    • kwoty otrzymane na podstawie art. 27f ust. 8-10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
    • świadczenie pieniężne określone w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych,
    • świadczenie rodzicielskie,
    • zasiłek macierzyński, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
    • stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków Unii Europejskiej;
    • przychody wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne,
  2. W przypadku posiadania tytułu prawnego do gospodarstwa rolnego dochód z tego gospodarstwa ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ostatnio ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.
  3. Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustala się na podstawie oświadczenia wnioskodawcy lub zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego.
  4. W przypadku ustalania dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne przyjmuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia ministra właściwego do spraw rodziny, o którym mowa w art. 5 ust. 7a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
 4. Obniżki czynszu nie udziela się:
  1. najemcy, który nie złożył deklaracji o dochodach lub złożył deklarację niezgodną z prawdą,
  2. najemcy, który nie dostarczył na żądanie zaświadczenia naczelnika właściwego miejscowo urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez tę osobę oraz innych członków gospodarstwa domowego,
  3. najemcy lokalu socjalnego bądź w przypadku najmu socjalnego lokalu,
  4. najemcy, który zajmuje lokal o powierzchni większej niż uprawniająca do otrzymania dodatku mieszkaniowego i nie wyraził zgody na zamianę lokalu z inicjatywy wynajmującego na lokal spełniający warunki lokalu zamiennego o niższych kosztach utrzymania lub po wyrażeniu tej zgody nie przyjął drugiej propozycji wskazanego przez wynajmującego lokalu,
  5. najemcy, który zalega z zapłatą należności za zajmowany lokal mieszkalny za okres co najmniej 3 miesięcy, chyba że zostanie z nim zawarta umowa określająca spłatę zaległości,
  6. najemcy lokalu będącego pracownią służącą twórcy do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki,
  7. jeżeli kwota obniżki byłaby niższa niż 0,2% kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w województwie mazowieckim w dniu przyznania tej obniżki.
 5. Odstępuje się od obniżenia czynszu, jeżeli:
  1. w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego zostanie ustalone, że występuje rażąca dysproporcja między niskimi dochodami wykazanymi w złożonej deklaracji a faktycznym stanem majątkowym najemcy, wskazującym, że jest on w stanie uiszczać czynsz nieobniżony, wykorzystując własne środki i posiadane zasoby finansowe, a także w przypadkach odmowy przez wnioskodawcę przeprowadzenia wywiadu środowiskowego lub odmowy złożenia oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy,
  2. najemca utracił tytuł do zajmowanego lokalu,
  3. najemca nie wywiązuje się z warunków umowy określającej spłatę zaległości.
 6. Obniżka udzielana jest na okres 12 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia kompletnego wniosku.
 7. W razie wątpliwości, co do wiarygodności danych zawartych we wniosku lub dochodów wykazanych w deklaracji dochodowej, wynajmujący może:
  1. żądać od najemcy dostarczenia zaświadczenia naczelnika właściwego miejscowo urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez tę osobę oraz innych członków jej gospodarstwa domowego,
  2. żądać, zgodnie z art. 7 ust. 13 ustawy o dodatkach mieszkaniowych, udostępnienia dokumentów potwierdzają wysokość dochodów wykazanych w deklaracji o wysokości dochodów stanowiącej załącznik Nr 2,
  3. przeprowadzić wywiad środowiskowy. Do deklaracji dochodowej i sposobu przeprowadzenia wywiadu środowiskowego stosuje się przepisy ustawy o dodatkach mieszkaniowych.
 8. W przypadku złożenia deklaracji niezgodnej z prawdą, najemca obowiązany jest zwrócić wynajmującemu 200% kwoty nienależnie otrzymanego obniżenia czynszu.

Podstawa prawna

Nie znalazłeś informacji?