Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami

null Rozszerzenie uprawnień (kat. B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E)

Jeśli masz prawo jazdy kategorii B, C lub D i chcesz rozszerzyć swoje uprawnienia do innej kategorii: B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, tutaj znajdziesz informacje jak to zrobić.

Krok po kroku

 1. Wypełnij wniosek o wydanie prawa jazdy.
  [!] Formularze dostępne są również w urzędzie.
 2. Do wniosku dołącz wymagane dokumenty. Zabierz ze sobą dokument tożsamości oraz prawo jazdy.
 3. Przyjdź do delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich dzielnicy, w której mieszkasz. Złóż wypełniony wniosek z wymaganymi załącznikami.
 4. Potwierdzimy w systemie Twoje zameldowanie na pobyt stały lub czasowy. Jeśli nie masz meldunku przedstaw inny dokument, który potwierdza Twoje zamieszkanie we wskazanym miejscu. Zweryfikujemy to podczas Twojej wizyty w urzędzie. Każdy taki przypadek będziemy rozpatrywać indywidualnie.
 5. Otrzymasz Profil Kandydata na Kierowcę (PKK), z którym zapiszesz się na szkolenie i egzamin państwowy na prawo jazdy.
 6. Po zdaniu egzaminu zgłoś się ponownie do urzędu dzielnicy. Dołącz potwierdzenie opłaty za wydanie prawa jazdy. Jeżeli tego nie zrobisz, pozostawimy Twój wniosek bez rozpoznania.
 7. Prawo jazdy powinno być gotowe do odbioru maksymalnie w ciągu 30 dni. Informację o tym czy już możesz je odebrać uzyskasz we właściwym urzędzie lub na stronie internetowej info-car.pl.
 8. Odbierz prawo jazdy. Na wizytę zabierz ze sobą dokument tożsamości i prawo jazdy.
  [!] Możesz zarezerwować wizytę w urzędzie w Systemie rezerwacji wizyt.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie prawa jazdy.
 2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych np. numeru telefonu, adres e-mail, jeżeli ją wyrażasz.
 3. Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.
 4. Orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami (nie dotyczy kategorii B+E).
 5. Kserokopia dotychczasowego prawa jazdy (oryginał do wglądu).
 6. Kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm.
  [!] Szczegółowe wymogi, jakie musi spełniać, znajdziesz na stronie https://www.gov.pl/web/gov/zdjecie-do-prawa-jazdy.
 7. Jeżeli jesteś cudzoziemcem – karta pobytu, wiza lub inny dokument, który potwierdza Twój legalny pobyt w Polsce lub zaświadczenie, że studiujesz co najmniej 6 miesięcy.
 8. Dowód opłaty za wydanie prawa jazdy – możesz go przynieść, kiedy już zdasz egzamin.
 9. Oświadczenie o zapoznaniu z treścią art. 233 kk.
 10. Oświadczenie złożone w trybie art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy o kierujących pojazdami.
 11. Pełnomocnictwo – jeśli w sprawie reprezentuje Cię pełnomocnik. Jeśli chcesz złożyć kopię pełnomocnictwa musi być ona poświadczona przez:
  • notariusza,
  • adwokata lub radcę prawnego, który jest pełnomocnikiem w sprawie,
  • upoważnionego pracownika urzędu, który prowadzi sprawę. Musisz wtedy okazać również oryginał dokumentu.

Jeśli chcesz sprawdzić jakie masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie, przeczytaj naszą Klauzulę informacyjną.

Opłaty

100 zł – opłata za wydanie prawa jazdy.
Opłatę za prawo jazdy możesz zrobić:

 1. w kasie urzędu dzielnicy,
 2. w opłatomacie – jeśli jest dostępny w miejscu, w którym składasz wniosek,
 3. przelewem na rachunek bankowy – wybierz rachunek przypisany do dzielnicy, w której będziesz składać wniosek.

Możliwe opłaty dodatkowe:
17 zł – opłata skarbowa od złożenia dokumentu, który potwierdza udzielenie pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo, którego udzielasz małżonkowi, wstępnemu (rodzicowi, dziadkowi), zstępnemu (dziecku) lub rodzeństwu jest bezpłatne zwolnione z opłaty skarbowej.
5 zł – opłata za poświadczenie kopii dokumentu za zgodność z oryginałem przez pracownika urzędu. Opłatę liczymy za poświadczenie każdej zaczętej strony. Jeśli składasz oryginały lub dokumenty już poświadczone za zgodność z oryginałem – nie będziemy pobierać tej opłaty.

Opłaty skarbowe możesz zrobić:

 • w kasie urzędu dzielnicy,
 • w opłatomacie – jeśli jest dostępny w miejscu, w którym składasz wniosek,
 • przelewem na rachunek bankowy.

Możesz zrobić przelew na rachunek bankowy urzędu: 
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Centrum Obsługi Podatnika
21 1030 1508 0000 0005 5000 0070
W tytule przelewu napisz za co wnosisz opłatę np. opłata za pełnomocnictwo dla XXX XXXX w sprawie XXXXX.

Miejsce złożenia i odbioru

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

 • Wygenerowanie PKK – do 2 dni roboczych.
 • Przygotowanie dokumentu prawa jazdy do wydania – do 9 dni roboczych.
 • Sprawy, które wymagają postępowania wyjaśniającego — do 1 miesiąca.
 • Sprawy szczególnie skomplikowane – do 2 miesięcy.

Termin realizacji sprawy liczymy od dnia, w którym złożysz kompletny wniosek.

Tryb odwoławczy

Jeżeli otrzymasz decyzję, możesz się od niej odwołać do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie ul. Obozowa 57. Odwołanie złóż za pośrednictwem Prezydenta m.st. Warszawy na adres delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich, w której został złożony wniosek.
Na złożenie odwołania masz 14 dni od daty otrzymania decyzji. Nie musisz płacić za jego złożenie.

Uwagi

 • Możemy poprosić Cię o ponowne wypełnienie wniosku, jeśli wniosek jest np. wypełniony nieczytelnie.
 • Każda osoba, która chce uzyskać uprawnienia do kierowania pojazdami musi wygenerować profil kandydata na kierowcę (PKK). Na podstawie PKK instytucje, które biorą udział w procesie nadawania uprawnień kierowcy, np. szkoły jazdy, urzędy, Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego (WORD) rozpoznają Cię jako kandydata na kierowcę.

Podstawa prawna

 1.  
 2. Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 4. Ustawa z 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami
 5. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.
 7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (z późn. zm.).
 8. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami
 9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (z późn. zm.)
 10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców
 11. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców
 12. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy.

Wersja 1.0 z 7.05.2024 r.

Nie znalazłeś informacji?