Udostępnianie informacji publicznej na wniosek

null Udostępnianie informacji publicznej na wniosek

Krok po kroku

  1. Sporządź wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Dla ułatwienia możesz skorzystać z zamieszczonego poniżej formularza wniosku.
  2. Złóż wniosek w najbliższej siedzibie Urzędu m.st. Warszawy lub wyślij pocztą, pocztą elektroniczną, faksem lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.
  3. W ciągu 14 dni lub w uzasadnionych przypadkach w ciągu 2 miesięcy otrzymasz odpowiedź.

Możesz zarezerwować wizytę w urzędzie.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane dokumenty

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - w przypadku gdy niezwłoczne uzyskanie informacji publicznej nie jest możliwe.

Opłaty

Bezpłatnie, z wyjątkiem sytuacji, gdy z udostępnieniem informacji publicznej wiążą się dodatkowe koszty (wysokość opłaty odpowiada tym kosztom).
Wnioskodawca zostaje powiadomiony o wysokości ewentualnej opłaty w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Miejsce złożenia i odbioru

  1. w punkcie kancelaryjnym w najbliższej siedzibie urzędu, w tym w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla dzielnicy
  2. za pośrednictwem poczty lub przez ePUAP.

Możesz zarezerwować wizytę w urzędzie.

Jednostka odpowiedzialna

Właściwa merytorycznie komórka organizacyjna Urzędu m.st. Warszawy (biuro Urzędu m.st. Warszawy, Urząd Stanu Cywilnego, wydział dla dzielnicy m.st. Warszawy).

Termin odpowiedzi

  1. Bez zbędnej zwłoki, jednak nie dłużej niż 14 dni od dnia złożenia wniosku.
  2. W uzasadnionych przypadkach nie dłużej niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy

W przypadku decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej, decyzji o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji lub decyzji administracyjnej ustalającej opłatę odwołanie składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi

  1. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.
  2. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.
  3. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonym we wniosku, wnioskodawca zostaje powiadomiony na piśmie o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i poinformowany o sposobie lub formie niezwłocznego udostępnienia informacji. W takim przypadku, jeżeli w przeciągu 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawca nie złoży ponownie wniosku o udostępnienie informacji publicznej w sposób lub formie wskazanej w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji publicznej umarza się.

Podstawa prawna

Nie znalazłeś informacji?