Udostępnianie informacji publicznej na wniosek

null Udostępnianie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania na wniosek

Krok po kroku

 1. Przygotuj wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego. 
 2. Wniosek możesz złożyć w najbliższej siedzibie Urzędu m.st. Warszawy, wysłać pocztą lub za pomocą ePUAP (ewentualnie pocztą elektroniczną).
 3. Wniosek rozpatrzymy niezwłocznie, nie później jednak, niż w terminie 14 dni od dnia złożenia w Urzędzie m.st. Warszawy. Jeżeli wniosek nie będzie mógł zostać rozpatrzony w tym terminie, to powiadomimy Cię o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim wniosek zostanie rozpatrzony, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia jego złożenia.
 4. Po rozpatrzenia wniosku otrzymasz:
  1. Jeżeli nie zamierzasz wykorzystywać informacji w sposób stały:
   1. wnioskowaną informację w celu ponownego wykorzystywania bez ograniczenia warunkami albo
   2. informację o braku warunków ponownego wykorzystywania, o ile posiadasz już informację sektora publicznego albo
   3. ofertę zawierającą:
    • warunki ponownego wykorzystywania (o tym jakie to mogą być warunki przeczytasz w dalszej części tej karty informacyjnej) lub
    • informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie (o opłatach przeczytasz w dalszej części tej karty informacyjnej), lub
    • w przypadku, gdy przygotowanie wnioskowanej informacji spowodowałoby konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności, informację o przyczynach braku możliwości przekazania informacji sektora publicznego i wskazanie, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja ta może zostać Ci przekazana albo
   4. informację o braku w Urzędzie m.st. Warszawy informacji wskazanej we wniosku albo
   5. decyzję administracyjną odmawiającą zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.
  2. Jeżeli zamierzasz wykorzystywać informację w sposób stały:
   1. ofertę zawierającą:
    • warunki ponownego wykorzystywania (o tym jakie to mogą być warunki przeczytasz w dalszej części tej karty informacyjnej) lub
    • informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie (o opłatach przeczytasz w dalszej części tej karty informacyjnej), oraz
    • informacje dotyczące dostępności informacji sektora publicznego, przy czym od oferty nie przysługuje sprzeciw; albo
   2. informację o braku możliwości ponownego wykorzystywania w sposób wskazany we wniosku lub ze względu na format, w jakim informacje sektora publicznego miałyby być udostępniane albo
   3. decyzję administracyjną odmawiającą zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Możesz zarezerwować wizytę w urzędzie.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane dokumenty

Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego. Napisz w nim w szczególności:

 1. nazwę podmiotu zobowiązanego (czyli Prezydenta m.st. Warszawy),
 2. swoje imię i nazwisko (albo nazwę) oraz adres, który umożliwi dostarczenie odpowiedzi w sposób lub w formie wskazanej przez Ciebie we wniosku (jeżeli działasz przez pełnomocnika podaj jego dane),
 3. informację sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniana (np. publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy) lub została Ci już przekazana, to warunki ponownego wykorzystywania, na jakich ma być ponownie przez Ciebie wykorzystywana oraz źródło jej udostępniania lub przekazania,
 4. cel w jakim będziesz ponownie wykorzystywał informację, w tym rodzaj działalności, w której informacja będzie ponownie wykorzystywana (w szczególności wskaż dobra, produkty lub usługi, do których wytworzenia lub świadczenia, wykorzystasz informację),
 5. formę, w jakiej Urząd m.st. Warszawy ma przygotować informację, a w przypadku postaci elektronicznej - także format danych,
 6. sposób przekazania Ci informacji, o ile nie jest udostępniana (np. publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy) lub nie została Ci już przekazana w inny sposób, albo
 7. sposób i okres dostępu do informacji zgromadzonej i przechowywanej w systemie teleinformatycznym Urzędu m.st. Warszawy, jeżeli zamierzasz ją wykorzystywać w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym.

Opłaty

 1. Informacje sektora publicznego udostępniamy lub przekazujemy w celu ponownego wykorzystywania bezpłatnie, z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie.
 2. Możemy nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych przez Ciebie we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.
 3. Ustalając wysokość opłaty uwzględnimy koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony przez Ciebie sposób lub w określonej formie oraz inne czynniki mogące mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji. Mogą one obejmować koszty czynności związanych z anonimizacją lub ze środkami zastosowanymi w celu ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa.
 4. Wysokość opłaty nie przekroczy jednakże sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób lub w określonej formie.
 5. Ustalając wysokość opłaty za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym Urzędu m.st. Warszawy, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, uwzględnimy koszty wynikające z dostosowania systemu teleinformatycznego lub warunków technicznych i organizacyjnych do realizacji złożonego przez Ciebie wniosku o ponowne wykorzystywanie.

Miejsce złożenia i odbioru

 1. Sekretariat lub kancelaria w najbliższej siedzibie urzędu, w tym w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla dzielnicy
 2. za pośrednictwem poczty lub przez ePUAP.

Możesz zarezerwować wizytę w urzędzie.

Jednostka odpowiedzialna

Właściwa merytorycznie komórka organizacyjna Urzędu m.st. Warszawy (biuro Urzędu m.st. Warszawy, Urząd Stanu Cywilnego, wydział dla dzielnicy m.st. Warszawy).

Termin odpowiedzi

 1. Niezwłocznie, nie później jednak, niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez nas wniosku.
 2. Jeżeli wniosek nie będzie mógł zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, to w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy

Od decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub decyzji o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, możesz odwołać się do ministra właściwego do spraw informatyzacji, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, za pośrednictwem Prezydenta m.st. Warszawy.

Uwagi

 1. W ofercie, o której mowa w punkcie 4 (patrz sekcja Krok po kroku), mogą zostać określone następujące warunki ponownego wykorzystywania:
  1. dotyczące obowiązku poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji od Prezydenta m.st. Warszawy lub
  2. dotyczące obowiązku poinformowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej lub
  3. dotyczące zakresu odpowiedzialności podmiotu zobowiązanego za udostępniane lub przekazywane w celu ponownego wykorzystywania informacje sektora publicznego, w szczególności za dostępność, poprawność, aktualność, kompletność lub jakość udostępnianych lub przekazywanych informacji, lub
  4. informacji sektora publicznego stanowiących lub zawierających dane osobowe.
 2. W terminie 14 dni od otrzymania oferty możesz złożyć do Prezydenta m.st. Warszawy:
  1. sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy (sprzeciw nie przysługuje Ci jednak jeżeli wystąpiłeś we wniosku o wykorzystywanie informacji w sposób stały);
  2. zawiadomienie o przyjęciu oferty (brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku).
 3. W przypadku otrzymania sprzeciwu Prezydent m.st. Warszawy wyda decyzję administracyjną, w której rozstrzygnie o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie lub odmówi wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w sytuacji, gdy przygotowanie wnioskowanej informacji spowodowałoby konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności.

Podstawa prawna

Nie znalazłeś informacji?