Odbieranie odpadów komunalnych

null BDO - Baza danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami

Co to jest BDO

Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami jest systemem informatycznym, który pozwala na kompleksowe gromadzenie i zarządzanie informacjami dotyczącymi gospodarki odpadami. Ponadto zapewnia jej użytkownikom w pełni elektroniczną realizację obowiązków związanych z posiadaniem i pozbywaniem się odpadów.

Integralną częścią BDO jest Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach oraz gospodarujących odpadami, który został uruchomiony 24 stycznia 2018 r.

Od 1 stycznia 2020 r. zostały uruchomione nowe funkcjonalności BDO:

  • umożliwiające kompleksowe gromadzenie i zarządzanie informacjami dotyczącymi gospodarki odpadami;

  • zapewniające podmiotom w pełni elektroniczną realizację obowiązków rejestrowych, ewidencyjnych i sprawozdawczych.

Wytwórcy odpadów obowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów, muszą posiadać wpis w Rejestrze BDO w zakresie swojej działalności.Brak wpisu uniemożliwia im wypełnianie obowiązków ewidencyjnych i sprawozdawczych.

Konieczność posiadania dostępu do indywidualnego konta w systemie BDO wynika z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów przez wszystkie podmioty, które w ramach swojej działalności wytwarzają odpady w ilościach większych niż wymienione w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów

Ministerstwo Klimatu opublikowało objaśnienie prawne dotyczące obowiązku uzyskania wpisuw Rejestrze BDO przez wytwórców odpadów będących mikro-, małymi lub średnimi przedsiębiorcami. W ww. objaśnieniu wskazano również podmioty, które z uwagi na zwolnienie
z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, nie podlegają obowiązkowi uzyskania wpisu
do Rejestru BDO.

Na stronie Urzędu Marszałkowskiego możesz sprawdzić informacje o Rejestrze BDO (informacje, opłaty, wniosek o wpis do rejestru).

Rejestr BDO

Rejestr BDO, czyli lista wszystkich podmiotów, na które ustawa o odpadach nakłada obowiązek rejestracji.

Rejestr BDO na terenie województw prowadzą marszałkowie, którzy umieszczają w nim podmioty z urzędu lub na wniosek.

Od 1 stycznia 2020 r. zmieniły się zasady rejestracji w Rejestrze BDO – papierowe wnioski składane do urzędów marszałkowskich zastąpiła rejestracja elektroniczna, przy użyciu formularza elektronicznego, za pośrednictwem strony internetowej www.bdo.mos.gov.pl.

 

Wpis do rejestru BDO (podmioty wprowadzające produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujące odpadami)

Wpis do rejestru BDO (sklepy i hurtownie, które podlegają opłacie recyklingowej za torebki foliowe)

Karty ewidencji odpadów

Od 1 stycznia 2020 r. prowadzenie ewidencji odpadów, (w tym wystawianie kart przekazania odpadów) odbywa się wyłącznie elektronicznie, za pośrednictwem indywidualnego konta w BDO. Kartę przekazania odpadów sporządza w BDO posiadacz lub wytwórca odpadów, który przekazuje odpady do następnego posiadacza odpadów, przed rozpoczęciem ich transportu. Dlatego też uzyskanie dostępu do systemu BDO stanowi niezbędny element w realizacji obowiązków nałożonych na podmioty (będące wytwórcami odpadów), zobowiązane do prowadzenia ewidencji odpadów.

Dokumentacja elektroniczna zastąpiła papierowe dokumenty:

  • kart przekazania odpadów:

  •  kart ewidencji odpadów:

  • kart ewidencji komunalnych osadów ściekowych;

  •  kart ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Firmy, które nie są wpisane do Rejestru BDO, nie mogą po 1 stycznia 2020 r. przekazywać wytworzonych przez siebie odpadów firmom je zbierającym, ponieważ nie mają możliwości wystawienia niezbędnych dokumentów.

Przedsiębiorcy muszą na bieżąco wpisywać informacje o wytworzonych i przekazywanych odpadach. 

Sankcje

Ustawa o odpadach określa szereg sankcji karnych grożących podmiotom zobowiązanym do uzyskania wpisu do Rejestru BDO, w szczególności w przypadku:

  • prowadzenia działalności gospodarczej bez wymaganego wpisu do rejestru – administracyjna kara pieniężna wynosi od 5 000 zł do 1 000 000 zł;

  • transportowania odpadów bez wpisu do Rejestru BDO – administracyjna kara pieniężna wynosi od 2 000 do 10 000 zł;

  • braku złożenia wniosku o wpis do rejestru, zmianę wpisu do rejestru, wykreślenie z rejestru lub złożenia wniosku niezgodnego ze stanem faktycznym – kara aresztu albo grzywny.

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
ul. Skoczylasa 4
03-469 Warszawa
telefon: 22 597-91-00

Infolinia BDO czynna w dni robocze, w godz. 6:00-22:00
tel. 22 34 04 050
e-mail: pomoc.bdo@mos.gov.pl

Podstawa prawna

Nie znalazłeś informacji?