Odbieranie odpadów komunalnych

null BDO - Baza danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami

Co to jest BDO?

Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami jest systemem informatycznym, który pozwala na kompleksowe gromadzenie i zarządzanie informacjami o gospodarce odpadami. Ponadto, zapewnia jej użytkownikom w pełni elektroniczną realizację obowiązków związanych z posiadaniem i pozbywaniem się odpadów.

Nieodłączną częścią BDO jest Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach oraz gospodarujących odpadami, który został uruchomiony 24 stycznia 2018 r.

Od 1 stycznia 2020 r. zostały uruchomione nowe funkcjonalności BDO, które:

 • umożliwiają kompleksowe gromadzenie i zarządzanie informacjami dotyczącymi gospodarki odpadami;

 • zapewniają podmiotom w pełni elektroniczną realizację obowiązków rejestrowych, ewidencyjnych i sprawozdawczych.

Wytwórcy odpadów:

 • muszą prowadzić ewidencję odpadów,
 • muszą się wpisać w Rejestru BDO w zakresie swojej działalności.Brak wpisu uniemożliwia im wypełnianie obowiązków ewidencyjnych i sprawozdawczych.

Podstawa prawna: 
•    art. 66 ustawy z dnia 14 grudnia 2014 r. o odpadach

•    dostęp do indywidualnego konta w systemie BDO i prowadzenie ewidencji odpadów jest obowiązkowe dla wszystkich podmiotów w ramach swojej działalności wytwarzają odpady w ilościach większych niż wymienione w  rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów.

Ministerstwo Klimatu opublikowało objaśnienie prawne dotyczące obowiązku uzyskania wpisuw Rejestrze BDO przez wytwórców odpadów będących mikro-, małymi lub średnimi przedsiębiorcami. W ww. objaśnieniu wskazano również podmioty, które z uwagi na zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, nie podlegają obowiązkowi uzyskania wpisu
do Rejestru BDO.

Na stronie Urzędu Marszałkowskiego możesz sprawdzić informacje o Rejestrze BDO (informacje, opłaty, wniosek o wpis do rejestru).

Rejestr BDO

Rejestr BDO to lista wszystkich podmiotów, na które ustawa o odpadach nakłada obowiązek rejestracji.

Rejestr BDO na terenie województw prowadzą marszałkowie, którzy umieszczają w nim podmioty z urzędu lub na wniosek.

Od 1 stycznia 2020 r. zmieniły się zasady rejestracji w Rejestrze BDO – papierowe wnioski zastąpił formularz elektroniczny, dostępny na stronie internetowej www.bdo.mos.gov.pl. Wnioski składamy do urzedu marszałkowskiego.

Wpis do rejestru BDO (podmioty wprowadzające produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujące odpadami)

Wpis do rejestru BDO (sklepy i hurtownie, które podlegają opłacie recyklingowej za torebki foliowe)

Karty ewidencji odpadów

Od 1 stycznia 2020 r. prowadzenie ewidencji odpadów, (w tym wystawianie kart przekazania odpadów) odbywa się wyłącznie elektronicznie, za pośrednictwem indywidualnego konta w BDO.

Kartę przekazania odpadów w BDO przygotowuje posiadacz lub wytwórca odpadów, który przekazuje odpady do następnego posiadacza odpadów, przed rozpoczęciem ich transportu. Dokumentacja elektroniczna zastąpiła papierowe dokumenty:

Dokumentacja elektroniczna zastąpiła papierowe dokumenty:

 • kart przekazania odpadów;

 •  kart ewidencji odpadów;

 • kart ewidencji komunalnych osadów ściekowych;

 •  kart ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Firmy, które nie są wpisane do Rejestru BDO, nie mogą po 1 stycznia 2020 r. przekazywać wytworzonych przez siebie odpadów firmom je zbierającym, ponieważ nie mają możliwości wystawienia niezbędnych dokumentów.

Przedsiębiorcy muszą na bieżąco wpisywać informacje o wytworzonych i przekazywanych odpadach. 

Sankcje

Ustawa o odpadach określa szereg sankcji karnych grożących podmiotom zobowiązanym do uzyskania wpisu do Rejestru BDO, w szczególności w przypadku:

 • prowadzenia działalności gospodarczej bez wymaganego wpisu do rejestru – administracyjna kara pieniężna wynosi od 5 000 zł do 1 000 000 zł;

 • transportowania odpadów bez wpisu do Rejestru BDO – administracyjna kara pieniężna wynosi od 2 000 do 10 000 zł;

 • braku złożenia wniosku o wpis do rejestru, zmianę wpisu do rejestru, wykreślenie z rejestru lub złożenia wniosku niezgodnego ze stanem faktycznym – kara aresztu albo grzywny.

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
ul. Jagiellońska 26
03-719 Warszawa
telefon: 22 597 91 00

Infolinia BDO czynna przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, pod numerem telefonu 22 34 04 050
Chat z konsultantem (od ponieniedziałku do piątku, od 8:00 do 16:00)

Nie znalazłeś informacji?