Przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne

null Budowa oraz przebudowa przyłączy wodociągowych lub kanalizacyjnych - KROK 4A - Nadzór i odbiór przyłącza

Krok po kroku

 1. ​​​​Wykonawca robót kontaktuje się ze wskazanym w Zgodzie na rozpoczęcie budowy przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego Inspektorem Nadzoru, aby uzgodnić termin rozpoczęcia wykonania przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego.
 2. Po ułożeniu rur w wykopie, przed jego zasypaniem, Wykonawca dostarcza do Inspektora Nadzoru dokumentację powykonawczą nowo wybudowanego przyłącza w postaci następujących dokumentów: 
 • szkic powykonawczy przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego;

 • protokół kontroli i odbioru technicznego przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego;

 • szkic geodezyjny wykonanego przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego wraz z potwierdzeniem złożenia do ośrodka geodezyjnego;

 • dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót.

Wykop powinien być zabezpieczony i odwodniony, zgodnie z normami i dokumentacją techniczną.

W przypadku przyłącza wodociągowego:

 • Wykonawca wykonuje próbę szczelności oraz dezynfekcję przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego, która jest niezbędna przed wykonaniem wcinki do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.
 • Spółka wykonuje wcinkę.  Wykonawca zgłasza Inspektorowi Nadzoru gotowość do wykonania wcinki po zajęciu terenu, przygotowaniu i zabezpieczeniu wykopu. Materiał niezbędny do wykonania wcinki nowego przyłącza zapewnia Wykonawca. 

 • W dniu wykonania wcinki pracownicy Spółki płuczą przyłącze, a następnie montują wodomierz główny.

W przypadku przyłącza kanalizacyjnego:

 • Inspektor na otwartym wykopie sprawdza prawidłowość wykonania wcinki do sieci kanalizacyjnej; 

 • wykonywany jest monitoring tv sprawdzający prawidłowość wykonania przyłącza kanalizacyjnego.

 1. Spółka dokonuje odbioru technicznego przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego. Inwestor otrzymuje dwa egzemplarze podpisanego Protokołu kontroli i odbioru technicznego przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego, który jest podstawą do zawarcia z nami umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków.

 2. Wybrany przez Inwestora Wykonawca w ciągu 3 miesięcy od dnia podpisania Protokołu odbioru technicznego przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego przekazuje osobie pełniącej nadzór z ramienia Spółki następujące dokumenty:

 • oryginał wraz z kopią powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego i wcinki;

 • protokół zagęszczenia gruntu w pasie prowadzonych robót.

Po przedstawieniu powyższych dokumentów sporządzany jest Protokół odbioru dokumentów przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego. Dwa egzemplarze protokołu wydawane są Wykonawcy.

Wymagane dokumenty

Zgłoszenie przyłącza do odbioru wraz z dokumentacją powykonawczą nowobudowanego przyłącza, w postaci następujących dokumentów:

 • szkic powykonawczy przyłącza wodociągowego;

 • protokół kontroli i odbioru technicznego przyłącza wodociągowego;

 • szkic geodezyjny wykonanego przyłącza wodociągowego wraz z potwierdzeniem złożenia do ośrodka geodezyjnego;

 • dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót.

Opłaty

Brak

Miejsce złożenia i odbioru

Bezpośrednio do Inspektora Nadzoru.

Jednostka odpowiedzialna

Pion Rozwoju

Tryb odwoławczy

Brak.

Podstawa prawna

 • Uchwała Nr XV/375/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 lipca 2019 roku w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie m.st. Warszawy. gmin: Michałowice, Nieporęt, Raszyn, Serock, Wieliszew oraz miast Piastów i Pruszków (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 9019) 
 • Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2023 poz. 537) 
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Nie znalazłeś informacji?