null Identyfikator NC

Identyfikator NC upoważnia do poruszania się w rejonie ulic Chmielnej, Szpitalnej i Brackiej, które są wyłączone z ruchu i oznakowane znakiem typu B-1 (zakaz ruchu w obu kierunkach).

Strefa objęta identyfikatorem

Plac Pięciu Rogów jest strefą pieszą z dopuszczonym ruchem rowerów.

Od początku lipca 2022 roku obowiązują nowe zasady ograniczenia wjazdu dla samochodów. Jednym z podstawowych założeń jest ograniczenie do minimum ruchu samochodowego na Placu Pięciu Rogów i przejazdu w ciągu Szpitalna-Bracka-Krucza. Zakaz ruchu aut spoza tego obszaru przyczynia się do znacznego odciążenia całego kwartału i ograniczenia utrudnień komunikacyjnych dla jego mieszkańców i użytkowników. 

Identyfikator NC upoważnia do wjazdu do strefy ograniczonego ruchu. Na podstawie tego dokumentu będzie można poruszać się w rejonie ulic Chmielnej, Szpitalnej i Brackiej, wyłączonym z ruchu i oznakowanym znakiem typu B-1 (zakaz ruchu w obu kierunkach).
 
Właściwego ruchu pojazdów przypilnują kamery, których zadaniem będzie skanowanie tablic rejestracyjnych wjeżdżających na plac samochodów. Po porównaniu z rejestracjami posiadaczy identyfikatorów, zdjęcia aut, które nie są uprawnione do wjazdu, Zarząd Dróg Miejskich prześle do policji.

 

Strefa działania identyfikatora NC obejmuje następujące odcinki ulic:

 • Szpitalna na odcinku Przeskok – Chmielna (posesje po stronie nieparzystej od początku do numeru 5 włącznie oraz po stronie parzystej od początku do numeru 6 włącznie),

 • Chmielna na odcinku Bracka – Nowy Świat (posesje po stronie nieparzystej od początku do numeru 15 włącznie oraz po stronie parzystej od początku do numeru 20 włącznie),

 • Bracka na odcinku Chmielna – Krucza (posesje o numerach 22 i 25).

Identyfikator nie zwalnia z obowiązku stosowania się do oznakowania pionowego (np. znak B-36 „zakaz zatrzymywania się”) oraz poziomego obowiązującego przy wymienionych ulicach.

Zatrzymanie pojazdu musi odbyć się w miejscu do tego wyznaczonym.

Kto może otrzymać identyfikator NC

Identyfikator mogą otrzymać:

 • mieszkańcy posesji na terenie Strefy, których obsługa możliwa jest jedynie od strony Strefy,

 • osoby prawne, osoby fizyczne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, prowadzące działalność gospodarczą i mające siedzibę lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terenie Strefy, których obsługa możliwa jest jedynie od strony Strefy,

 • organizatorzy imprez,

 • inwestorzy i podmioty prowadzące roboty remontowe lub utrzymaniowe na terenie Strefy.

Jak uzyskać identyfikator

Złóż wniosek (otwarcie w nowym oknie).

dołącz wymagane dokumenty:

 1. dla mieszkańców:

 • zaświadczenie/umowa potwierdzająca możliwość parkowania pojazdu na terenie posesji (wydane przez właściciela posesji lub osobę przez niego upoważnioną), której obsługa możliwa jest jedynie od strony Strefy;

 • kserokopia dokumentu potwierdzającego zameldowanie na pobyt stały lub czasowy albo umowa najmu lokalu mieszkalnego na terenie Strefy,

 • kserokopia dowodu rejestracyjnego.

 1. dla osób prowadzących działalność gospodarczą lub mających siedzibę na terenie strefy, których obsługa możliwa jest jedynie od strony Strefy:
 • aktualne zaświadczenie o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (w formie dokumentu elektronicznego albo wydruku ze strony internetowej CEIDG), albo aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub pobrany samodzielnie wydruk komputerowy aktualnych informacji o podmiocie wpisanym do KRS;

 • tytuł prawny do lokalu znajdującego się w Strefie, w którym podmiot składający wniosek ma siedzibę lub stanowiący jego miejsce wykonywania działalności gospodarczej;

 • zaświadczenie o możliwości parkowania pojazdu na terenie posesji wydane przez jej właściciela (lub osobę przez niego upoważnioną), której obsługa możliwa jest jedynie od strony Strefy,

 • kserokopia dowodu rejestracyjnego;

 1. dla organizatorów imprez, inwestorów i podmiotów prowadzących roboty remontowe lub utrzymaniowe na obszarze Strefy:
 • kserokopia decyzji zezwalającej na zajęcie terenu (nie dotyczy prowadzących remonty w budynkach i nie występujących o zajęcie terenu, którzy składają kserokopię umowy na wykonanie robót);

 • liczbę, tonaż oraz numer rejestracyjny pojazdu przewidzianych do obsługi imprezy bądź robót remontowych lub utrzymaniowych;

 • kserokopia umowy świadczącej o wykonywaniu usług utrzymaniowych w obiektach znajdujących się na terenie Strefy;

 • kserokopia dowodu rejestracyjnego pojazdu.

 1. dla jednostek służb miejskich prowadzących roboty remontowe lub utrzymaniowe na terenie strefy:
 • liczba, tonaż oraz numer rejestracyjny pojazdu przewidzianego do obsługi robót remontowych lub utrzymaniowych ze wskazaniem rodzaju wykonywanych robót;

 • kserokopia dowodu rejestracyjnego pojazdu.

Miejsce złożenia i odbioru

Kancelaria Zarządu Dróg Miejskich przy ul. Chmielnej 120 w Warszawie (od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30)

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres identyfikatory@zdm.waw.pl.

Czas realizacji

Czas realizacji wniosku uzależniony jest od poprawności złożonych dokumentów oraz liczby wpływających wniosków, jednak jest to nie więcej niż 30 dni. Jeżeli wniosek wymaga dodatkowych wyjaśnień, ZDM skontaktuje się z wnioskodawcą. 

Ważność identyfikatora

Identyfikatory wydawane są na czas określony, jednak nie dłuższy niż jeden rok. Identyfikatory dla pojazdów służb miejskich mogą być wydawane na czas określony do 3 lat.

Umieszczenie identyfikatora

Identyfikator należy umieścić w pojeździe bezpośrednio za przednią szybą w sposób umożliwiający organom kontrolnym odczytanie zawartych na awersie danych. Umieszczenie identyfikatora w sposób uniemożliwiający jego odczytanie traktowane będzie jako wjazd nieuprawniony.

Wymiana identyfikatora po upływie terminu ważności

W celu uzyskania nowego identyfikatora (po upływie ważności poprzedniego), należy ponowić procedurę składania wniosku wraz z aktualnymi dokumentami. Warunkiem niezbędnym do uzyskania nowego identyfikatora jest zwrot poprzedniego.

Utrata lub uszkodzenie identyfikatora

W przypadku utraty lub uszkodzenia identyfikatora, uniemożliwiającego jego dalsze użycie, nowy identyfikator może być wydany dopiero po złożeniu przez wnioskodawcę stosownego oświadczenia o utracie lub uszkodzeniu poprzedniego. W przypadku uszkodzenia identyfikatora należy go zwrócić wraz z oświadczeniem o uszkodzeniu. W przypadku utraty identyfikatora, duplikat zostanie wystawiony z wpisaną literą „D” przy numerze identyfikatora.

Zmiana numeru rejestracyjnego

W przypadku zmiany numeru rejestracyjnego wpisanego w identyfikatorze, na wniosek dysponenta pojazdu zostanie wydany nowy identyfikator (posiadający ten sam numer). Odbiór nowego identyfikatora możliwy będzie przy zwrocie poprzedniego.

Jednostka odpowiedzialna

Zarząd Dróg Miejskich

ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa

Zespół ds. wydawania identyfikatorów:

telefon: 22 55 89 211

e-mail: identyfikatory@zdm.waw.pl

Nie znalazłeś informacji?