Odbieranie odpadów komunalnych

null Informacje dotyczące prawidłowego wypełniania deklaracji odpadowej w zakresie obliczania wysokości opłaty (dla metody obowiązującej do 31 grudnia 2021 r.)

KREATOR DEKLARACJI

 

W celu ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy należy pamiętać, że:

 • przez ilość zużytej wody rozumie się średnie, miesięczne zużycie wody obliczone za okres 6 kolejnych miesięcy przypadających w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym powstał obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zużycie wody oblicza się w oparciu o wskazanie wodomierza głównego przypisanego do danej nieruchomości.

 • przy obliczaniu średniomiesięcznego zużycia wody nie uwzględnia się ilości wody bezpowrotnie zużytej w okresie przyjętym do obliczenia. Ustala się ją na podstawie wskazań dodatkowego wodomierza zainstalowanego na danej nieruchomości. Odliczenie wody bezpowrotnie zużytej dokonuje się na podstawie danych wynikających z odczytów (jeśli daty odczytu wodomierza głównego pokrywają się z datami odczytów wodomierza dodatkowego) albo poprzez ustalenie średniej dobowej ilości wody bezpowrotnie zużytej i odliczenie tych wartości od ilości wody obliczonej dla okresu zużycia wody wybranego przez mieszkańca.

 • w przypadku nieruchomości niewyposażonej w wodomierz główny, niepodłączonej do sieci wodociągowej lub nieruchomości, dla której brak jest danych dotyczących średniego miesięcznego zużycia wody, zużycie wody ustala się jako iloczyn liczby osób zamieszkujących nieruchomość oraz przeciętnej miesięcznej normy zużycia wody na jednego mieszkańca w gospodarstwie domowym wynoszącej 4 m3.

 

Podczas wypełniana deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (w przypadku obliczenia wysokości opłaty w oparciu o zużycie wody), należy wskazać w szczególności:

 

 • numer wodomierza głównego;

 • okres 6 kolejnych miesięcy, za który dokonuje się obliczenia średniomiesięcznego zużycia wody, przypadających w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym powstał obowiązek złożenia deklaracji (np. od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 r., albo od 11 czerwca do 10 grudnia 2020 r.);

 • zużycie wody ustalone dla nieruchomości za wskazany okres;

 • średniomiesięczne zużycie wody.

Daty odczytu początkowego i końcowego wodomierza głównego oraz wskazania liczników w tych dniach można ustalić np. na podstawie danych zawartych w fakturach. Różnica pomiędzy wskazaniami liczników w dniach odczytów (stan końcowy minus stan początkowy) stanowi ilość zużytej wody w danym okresie.

W przypadku, gdy odczyty wodomierzy dokonywane są w okresach krótszych niż co 6 miesięcy, dla ustalenia ilości zużytej wody za okres 6 kolejnych miesięcy należy przyjąć dane wynikające z kilku kolejnych odczytów wodomierzy głównych (kilku kolejnych faktur). 

W przypadku posiadania danych o zużyciu wody za okres przekraczający 6 kolejnych miesięcy należy, na podstawie danych o odczytach, dokonać obliczenia zużycia wody w oparciu o średnią dobową ilość zużywanej wody. Obliczenia te pozwolą ustalić wielkość zużycia wody na pierwszy lub ostatni dzień okresu 6 miesięcy, w zależności od preferencji właściciela nieruchomości.

Np. na podstawie faktur obejmujących zużycie wody w okresie 3.01.2021-10.07.2021 można wybrać następujące okresy rozliczeniowe 6 miesięcy:
3.01.2021 (dane o zużyciu wody z faktur) – 2.07.2021 (obliczona wielkość zużycia) lub,
11.01.2021 (obliczona wielkość zużycia)– 10.07.2021 (dane o zużyciu wody z faktur)

 

Przykład obliczenia średniomiesięcznego zużycia wody gdy posiadane dane o zużyciu wody wykraczają poza okres 6 kolejnych miesięcy:

 • właściciel nieruchomości posiada fakturę, która dokumentuje zużycie wody za okres 8 miesięcy (1.10.2020 r. – 31.05.2021 r.; 243 dni),

 • zużycie wody wynikające z faktury: 60 m3,

 • w celu uzyskania danych za okres 6 miesięcy dokonujemy obliczenia zużycia wody poprzez ustalenie średniego dziennego zużycia wody (wartość zużycia wody dzielimy przez liczbę dni objętych fakturą: 60 m3 /243 dni = 0,2469 m3 na dzień), a następnie uzyskany wynik mnożymy przez liczbę dni wymaganą dla uzyskania okresu 6 miesięcy od daty początkowego odczytu wodomierza (1.10.2020 r. – 31.03.2021 r.), tj. 182 dni (0,2469 m3 x 182 dni = 44,9358 m3); wynik zaokrąglamy do dwóch miejsc po przecinku,

 • zużycie wody ustalone za okres 6 miesięcy wynosi 44,94 m3

 • średnie miesięczne zużycie w okresie 6 miesięcy oblicza się dzieląc wartość ustalonego zużycia przez 6: 44,94 m3/6 = 7,49 m3; wynik zaokrąglamy do dwóch miejsc po przecinku,

 • aby obliczyć wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalone średnie zużycie wody należy pomnożyć przez stawkę opłaty 12,73 zł, tj. 7,49 mx 12,73 zł = 95,35 zł; wynik zaokrąglamy do pełnych groszy.

 

Deklaracje, które obowiązywały od 1 kwietnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.:

 • Deklaracja DZ wraz z załącznikami Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotycząca nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy

 • Deklaracja DM wraz z załącznikami Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotycząca nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

 • Deklaracja DN wraz z załącznikami Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotycząca nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

 • Deklaracja DL wraz z załącznikami Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotycząca nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe

Deklaracje, które obowiązywały od 1 marca 2020 r. do 31 marca 2021 r.:

 • Deklaracja DZW Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotycząca nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielolokalowym

 • Deklaracja DM Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotycząca nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

 • Deklaracja DJ Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotycząca nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym

 • Deklaracja DH Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotycząca nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, na której świadczone są usługi hotelarskie

 • Deklaracja DN Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotycząca nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

 • Deklaracja DL  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotycząca nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe

 • Załącznik ZA Informacje o danych współwłaścicieli

 • Załącznik ZB Informacje o danych wspólników spółki cywilnej

 • Załącznik ZC Informacje o danych wspólników spółki nieposiadającej osobowości prawnej

Nie znalazłeś informacji?