Odbieranie odpadów komunalnych

null Kontrole nieruchomości niezamieszkanych

M.st. Warszawa, tak jak wszystkie gminy w Polsce, ma obowiązek* sprawdzania, czy właściciele nieruchomości nieobjętych zorganizowanym przez Miasto systemem posiadają umowy na odbiór odpadów komunalnych. Kontrola taka odbywa się co najmniej raz na 2 lata, zgodnie z planem kontroli.

W ramach prowadzonych działań kontrolnych, Miasto wzywa właścicieli nieruchomości do okazania posiadanych umów oraz dowodów ponoszonych opłat. W przypadku, gdy w umowie stwierdzone zostaną nieprawidłowości, właściciel nieruchomości zostanie wezwany do ich usunięcia w określonym terminie.

Właściciele nieruchomości, którzy nie okażą umów na odbiór odpadów komunalnych lub nie usuną w terminie stwierdzonych uchybień, zostaną objęci zorganizowanym przez Miasto systemem odbiorów zastępczych i będą zobligowani do ponoszenia opłat z tego tytułu na rzecz m.st. Warszawy.

Najważniejsze informacje:

 1. Przedmiotem kontroli są nieruchomości niezamieszkane, na których powstają odpady komunalne, nieobjęte zorganizowanym przez m.st. Warszawę systemem odbioru odpadów komunalnych (np. biura, hotele, sklepy i inne obiekty usługowe, obiekty produkcyjne).
 2. Kontrole prowadzone są przez pracowników Urzędów Dzielnic m.st. Warszawy.
 3. Obowiązek zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych spoczywa na właścicielu nieruchomości niezamieszkanej.
 4. Umowy na odbiór odpadów powinny być podpisane z przedsiębiorcami wpisanymi do Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (https://rejestrodpadykomunalne.um.warszawa.pl/).
 5. Przedsiębiorca zobowiązany jest do nieprzekraczania górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych, określonych w Uchwale nr XXXI/911/2020 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 18 czerwca 2020 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych. (https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/D013C9C3-2765-4658-9993-453D6A17CFCB,frameless.htm)
 6. Umowy muszą uwzględniać odbiór co najmniej 5 frakcji odpadów komunalnych: bio, metali i tworzyw sztucznych, papieru, szkła i zmieszanych.
 7. Określona w umowach częstotliwość odbioru poszczególnych frakcji musi być zgodna z prawem miejscowym, tj. co najmniej:
 • Bio – co tydzień,
 • Metale i tworzywa sztuczne – co 4 tygodnie,
 • Papier – co 4 tygodnie,
 • Szkło – co 4 tygodnie,
 • Zmieszane – co 2 tygodnie.
 1. W przypadku nieokazania umowy lub stwierdzenia w niej uchybień, w stosunku do właściciela nieruchomości wydawana będzie decyzja, obowiązująca przez 1 rok. Na jej podstawie świadczona będzie usługa odbioru odpadów komunalnych przez firmę wskazaną przez Miasto. W takim przypadku dotychczas podpisane umowy przestają obowiązywać.

 

* art. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Nie znalazłeś informacji?