Koordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

null Koordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Krok po kroku

Usługa sieciowa – Portal Projektanta (zalecane)

 1. Wejdź na stronę  https://zgik.um.warszawa.pl/login/designer-portal .
 2. Zaloguj się przez Login.gov.pl lub za pomocą Konta założonego dla potrzeb korzystania z Portalu Projektanta (zgodnie z warunkami opisanymi w regulaminie korzystania z Portalu Projektanta).
 3. Wypełnij i złóż wniosek wraz z wymaganymi dokumentami wymienionymi w "Wymaganych dokumentach". Pamiętaj o podaniu swojego numeru telefonu i adresu e-mail.
 4. Po otrzymaniu z urzędu dokumentu obliczenia opłaty – zapłać za pośrednictwem Portalu, w przypadku przelewu prześlij dowód uiszczenia opłaty na adres bg-uzgodnienia-oplaty@um.warszawa.pl lub umieść skan dokumentu w sprawie na Portalu Projektanta.
 5. Poczekaj na zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej.
 6. Po zakończeniu narady otrzymasz powiadomienie o możliwości pobrania z Portalu odpisu z narady koordynacyjnej oraz załącznika mapowego z elektroniczną adnotacją urzędową.

Model tradycyjny – projektowane sieci wrysowane na mapach drukowanych (wersja analogowa)

 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu. Pamiętaj o podaniu swojego numeru telefonu i adresu e-mail.
 2. Do wniosku dołącz dokumenty wymienione w "Wymaganych dokumentach".
 3. Złóż wniosek w siedzibie Biura Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Sandomierskiej 12, w sali obsługi interesantów (w automacie biletowym pobierz literę H).
 4. Po otrzymaniu z urzędu dokumentu obliczenia opłaty – zapłać i prześlij dowód uiszczenia opłaty na adres  bg-uzgodnienia-oplaty@um.warszawa.pl .
 5. Poczekaj na zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej. O terminie narady koordynacyjnej zostaniesz powiadomiony za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 6. Po zakończeniu narady otrzymasz powiadomienie o możliwości odebrania odpisu protokołu z narady wraz z załącznikiem mapowym.
 7. Jeśli występujesz o wydanie dodatkowej kopii odpisu protokołu z narady koordynacyjnej, pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek o wydanie dodatkowej kopii odpisu protokołu z narady koordynacyjnej.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane dokumenty

 1. Usługa sieciowa – Portal Projektanta pod adresem:

https://zgik.um.warszawa.pl/login/designer-portal (wersja elektroniczna)

 • Wniosek elektroniczny wypełniony za pomocą Portalu Projektanta
 • Zeskanowana dokumentacja:
  • załącznik z propozycją usytuowania projektu sieci uzbrojenia terenu w formacie PDF podpisany elektronicznie przez projektanta/projektantów (kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub Profilem Zaufanym), sporządzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celów projektowych z zanumerowanymi kolejno załamaniami trasy proponowanego przebiegu sieci,
  • w przypadku ustanowienia pełnomocnika – pełnomocnictwo w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub osobistym mocodawcy albo zeskanowane pełnomocnictwo wraz z informacją, iż oryginał lub urzędowo poświadczony dokument w wersji papierowej został doręczony do BGIK,
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa,
  • plik w formacie .dxf, .kcd w układzie geodezyjnym „2000” zawierający wyłącznie przebieg projektowanych sieci,
  • warunki techniczne, uzgodnienia lub inne dokumenty mające wpływ na przebieg narady w formacie PDF.
 1. Model tradycyjny – projektowane sieci wrysowane na mapach drukowanych (wersja papierowa).

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o skoordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
 • propozycję usytuowania projektu sieci uzbrojenia terenu przedstawioną na planie sytuacyjnym sporządzonym na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celów projektowych poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta/projektantów - minimum dwa egzemplarze,
 • oryginał (lub poświadczona kopia) pełnomocnictwa od inwestora lub projektanta z dołączonym dowodem uiszczenia opłaty skarbowej, w przypadku, gdy z wnioskiem występuje upoważniony wnioskodawca,
 • dane elektroniczne umożliwiające precyzyjną lokalizację projektowanych sieci, w tym zapis elektroniczny projektu w jednym z formatów plików: .txt, .dxf, .kcd. Plik prześlij na adres bg-uzgodnienia@um.warszawa.pl,
 • warunki techniczne, uzgodnienia lub inne dokumenty mające wpływ na przebieg narady.

Opłaty

 1. Opłatę za skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu należy wnieść przed naradą koordynacyjną, po otrzymaniu  informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej o sporządzeniu Dokumentu Obliczenia Opłaty.
 2. Wielkość opłat ustalana jest na podstawie załącznika do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz. U. z 2021r. poz. 1990 t.j. – Tabela 16).
 3. Opłata za uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu nie będących przyłączami:
  1. 150 zł – za jeden rodzaj sieci nie będącej przyłączem,
  2. 105 zł – (150 zł x 0,7) za każdy następny rodzaj sieci nie będącej przyłączem.
 4. Opłata za uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu będących przyłączami:
  1. 105 zł – (150 zł  x 0,7) za jeden rodzaj przyłączy,
  2. 73,50 zł – (150,00 x 0,7 x 07 zł) za każdy następny rodzaj przyłączy.
 5. Opłaty za uzgodnienie należy dokonać kartą w opłatomacie znajdującym się w Biurze Geodezji i Katastru lub przelewem na konto:
  1. Urząd m.st. Warszawy, 00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5, Nr 36 1030 1508 0000 0005 5105 4675, BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A
  2. W tytule przelewu należy podać numer Dokumentu Obliczenia Opłaty. Potwierdzenie przelewu bankowego można również przesłać pocztą elektroniczną na adres: bg-uzgodnienia-oplaty@um.warszawa.pl
 6. Opłata skarbowa z tytułu złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury:
  • 17 zł – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) z wyłączeniem zwolnień ustawowych
 7. Opłata skarbowa za wykonanie i wydanie dodatkowej kopii odpisu protokołu z narady koordynacyjnej:
  • 5 zł – od każdej pełnej lub zaczętej stronicy
 8. Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać kartą w opłatomacie znajdującym się w Biurze Geodezji i Katastru, w kasie Dzielnicy lub dokonać przelewu, przekazu na rachunek bankowy:
  • Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Centrum Obsługi Podatnika, 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070, Dopisek: "opłata skarbowa od ..........".

Miejsce złożenia i odbioru

Usługa sieciowa (wersja elektroniczna) - Portal Projektanta pod adresem:

https://zgik.um.warszawa.pl/login/designer-portal

Model tradycyjny (wersja analogowa):

Biuro Geodezji i Katastru ul. Sandomierska 12, 02-567 Warszawa, stanowisko w sali obsługi interesantów – parter, telefon: (22) 325 82 21.

Jednostka odpowiedzialna

Biuro Geodezji i Katastru - Wydział Obsługi Baz Danych – BG-BDZ-KPS

Termin odpowiedzi

Po weryfikacji złożonych dokumentów oraz uiszczeniu opłaty za wniosek o skoordynowanie projektowanej sieci uzbrojenia terenu starosta wyznacza termin zakończenia narady koordynacyjnej, który nie może być krótszy niż 5 dni roboczych i dłuższy niż 10 dni roboczych od dnia dokonania zawiadomienia uczestników narady.

Tryb odwoławczy

W przypadku sporu dotyczącego wysokości należnej opłaty za uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu wydaje się decyzję administracyjną, od której służy odwołanie.

Uwagi

Brak.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dn. 17.05.1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021r. poz. 1990 t.j.).
 2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Dz.U. 2021 poz. 1374).
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2006 Nr 225 poz. 1635).

Nie znalazłeś informacji?