Koordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Wstecz

Koordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Zgodnie z zapisami art. 28b 28f  ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2052 j.t.), sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarach miast oraz w pasach drogowych na terenie istniejącej lub projektowanej zwartej zabudowy obszarów wiejskich koordynuje się na naradach koordynacyjnych organizowanych przez starostę. Ponadto, zgodnie z zapisami art. 28b ust. 2 z zastrzeżeniem ust. 7 oraz art. 28d, uzgodnieniu na naradach koordynacyjnych nie podlegają projekty:

 1. przyłączy,
 2. sieci uzbrojenia terenu usytuowanych wyłącznie w granicach działki budowlanej,
 3. sieci uzbrojenia terenu usytuowanych w granicach terenu zamkniętego, w rozumieniu art. 2 pkt. 9 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,
 4. sieci technologicznych podmiotów władających siecią uzbrojenia terenu, dla których wydana została decyzja administracyjna Prezydenta m.st. Warszawy o wyłączeniu z geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, które są wykorzystywane wyłącznie przez ten podmiot i są położone na gruntach znajdujących się w wyłącznym władaniu tego podmiotu.

Zasady organizacyjne koordynowania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu określa zarządzenie Nr 6378/2014 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie zasad organizacyjnych koordynowania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarze m.st. Warszawy zmienionym zarządzeniem Nr 62/2014 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy oraz zarządzeniem 1680/2016 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22.11.2016 r. (Publikacja tekstu ujednoliconego zarządzenia Nr 6378/2014 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy zamieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy patrz „zarządzenia i uchwały” zarządzenie 1680/2016 z dnia 22.11.2016 r.).

Krok po kroku

https://zgik.um.warszawa.pl/bundles/gkiwork/files/Regulamin_do_Portalu_Projektanta.pdf

Usługa sieciowa – Portal Projektanta (zalecane)

 1. Wejdź na stronę  https://zgik.um.warszawa.pl/login/designer-portal .
 2. Zaloguj się za pomocą Profilu Zaufanego lub Konta założonego dla potrzeb korzystania z Portalu Projektanta (zgodnie z warunkami opisanymi w regulaminie korzystania z Portalu Projektanta).
 3. Wypełnij i złóż wniosek wraz z wymaganymi dokumentami wymienionymi w "Wymaganych dokumentach". Pamiętaj o podaniu swojego numeru telefonu i adresu e-mail.
 4. Po otrzymaniu z urzędu dokumentu obliczenia opłaty – zapłać za pośrednictwem Portalu lub w przypadku przelewu prześlij dowód uiszczenia opłaty na adres bg-uzgodnienia-oplaty@um.warszawa.pl.
 5. Poczekaj na zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej.
 6. Po zakończeniu narady otrzymasz powiadomienie o możliwości pobrania z Portalu odpisu z narady koordynacyjnej oraz załącznika mapowego z elektroniczną adnotacją urzędową.

 

Model tradycyjny – projektowane sieci wrysowane na mapach drukowanych (wersja analogowa)

 
 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu. Pamiętaj o podaniu swojego numeru telefonu i adresu e-mail.
 2. Do wniosku dołącz dokumenty wymienione w "Wymaganych dokumentach".
 3. Złóż wniosek w siedzibie Biura Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Sandomierskiej 12, w sali obsługi interesantów (w automacie biletowym pobierz literę H).
 4. Po otrzymaniu z urzędu dokumentu obliczenia opłaty – zapłać i prześlij dowód uiszczenia opłaty na adres  bg-uzgodnienia-oplaty@um.warszawa.pl .
 5. Poczekaj na zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej. O terminie narady koordynacyjnej zostaniesz powiadomiony za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 6. Po zakończeniu narady otrzymasz powiadomienie o możliwości odebrania odpisu protokołu z narady wraz z załącznikiem mapowym.
 7. Jeśli występujesz o wydanie dodatkowej kopii odpisu protokołu z narady koordynacyjnej, pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek o wydanie dodatkowej kopii odpisu protokołu z narady koordynacyjnej.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane dokumenty

 1. Usługa sieciowa – Portal Projektanta pod adresem:

https://zgik.um.warszawa.pl/login/designer-portal (wersja elektroniczna)

 • Wniosek elektroniczny wypełniony za pomocą Portalu Projektanta
 • Zeskanowana dokumentacja:
  • załącznik z propozycją usytuowania projektu sieci uzbrojenia terenu w formacie PDF podpisany elektronicznie przez projektanta ( kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub Profilem Zaufanym), sporządzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celów projektowych z zanumerowanymi kolejno załamaniami trasy proponowanego przebiegu sieci,
  • w przypadku ustanowienia pełnomocnika – pełnomocnictwo w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub osobistym mocodawcy albo zeskanowane pełnomocnictwo wraz z informacją, iż oryginał lub urzędowo poświadczony dokument w wersji papierowej został doręczony do BGIK,
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa,
  • plik w formacie .dxf, .kcd w układzie geodezyjnym „2000” zawierający wyłącznie przebieg projektowanych sieci,
  • warunki techniczne, uzgodnienia lub inne dokumenty mające wpływ na przebieg narady w formacie PDF.

 

 1. Model tradycyjny – projektowane sieci wrysowane na mapach drukowanych (wersja papierowa)

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o skoordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
 • propozycję usytuowania projektu sieci uzbrojenia terenu przedstawioną na planie sytuacyjnym sporządzonym na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celów projektowych poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta - minimum dwa egzemplarze,
 • oryginał (lub poświadczona kopia) pełnomocnictwa od inwestora lub projektanta z dołączonym dowodem uiszczenia opłaty skarbowej, w przypadku, gdy z wnioskiem występuje upoważniony wnioskodawca,
 • dane elektroniczne umożliwiające precyzyjną lokalizację projektowanych sieci, w tym zapis elektroniczny projektu w jednym z formatów plików: .txt, .dxf, .kcd. Plik prześlij na adres bg-uzgodnienia@um.warszawa.pl,
 • warunki techniczne, uzgodnienia lub inne dokumenty mające wpływ na przebieg narady.

Opłaty

 1. Opłatę za skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu należy wnieść przed naradą koordynacyjną, po otrzymaniu  informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej o sporządzeniu Dokumentu Obliczenia Opłaty.
  Wielkość opłat ustalana jest na podstawie załącznika do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2052 j.t. Tabela 16).

Opłata za uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu nie będących przyłączami:

150 zł za jeden rodzaj sieci nie będącej przyłączem
105 zł (150 zł x 0,7) za każdy następny rodzaj sieci nie będącej przyłączem
Opłata za uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu będących przyłączami:

105 zł (150 zł  x 0,7) za jeden rodzaj przyłączy
73,50 zł (150,00 x 0,7 x 07 zł) za każdy następny rodzaj przyłączy
Opłaty za uzgodnienie należy dokonać w kasie Biura, lub przelewem na konto:

Urząd m.st. Warszawy
00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5,
Nr 36 1030 1508 0000 0005 5105 4675
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A
W tytule przelewu należy podać numer Dokumentu Obliczenia Opłaty. Potwierdzenie przelewu bankowego można również przesłać pocztą elektroniczną na adres: bg-uzgodnienia-oplaty@um.warszawa.pl

 1. Opłata skarbowa z tytułu złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury: 

17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) z wyłączeniem zwolnień ustawowych

 1. Opłata skarbowa za wykonanie i wydanie dodatkowej kopii odpisu protokołu z narady koordynacyjnej:

5zł – od każdej pełnej lub zaczętej stronicy

Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać bezpośrednio w kasie Biura Geodezji i Katastru, kasie Dzielnicy lub dokonać przelewu, przekazu na rachunek bankowy: 

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Centrum Obsługi Podatnika

21 1030 1508 0000 0005 5000 0070
Dopisek: "opłata skarbowa od ..........".

 1. Płatność w kasie Biura można dokonać kartą lub gotówką. Płatność gotówką może być wniesiona do godziny 15:45, a kartą do godziny 16:00.

Terminy narad koordynacyjnych:                                                                                              

 1. Narady koordynacyjne odbywają się w każdy wtorek, środę i czwartek wyłącznie w formie elektronicznej. Obsługę prowadzi   Wydział Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu Biura Geodezji i Katastru, 02-567 Warszawa, ul. Sandomierska 12.
 2. O terminie narady koordynacyjnej  uczestnicy narady koordynacyjnej oraz inne zainteresowane podmioty są zawiadamiani za pomocą środków komunikacji elektronicznej z odpowiednim wyprzedzeniem umożliwiającym zapoznanie się z planem sytuacyjnym.

Miejsce złożenia i odbioru

Usługa sieciowa (wersja elektroniczna) - Portal Projektanta pod adresem:

https://zgik.um.warszawa.pl/login/designer-portal

Model tradycyjny (wersja analogowa):

Biuro Geodezji i Katastru ul. Sandomierska 12, 02-567 Warszawa, stanowisko w sali obsługi interesantów – parter, telefon: (22) 325 82 21.

 

 

 

 

 

 

Miejsce złożenia wniosku i odbioru dokumentacji projektowej:

Biuro Geodezji i Katastru ul. Sandomierska 12, 02-567 Warszawa, stanowisko w sali obsługi interesantów – parter, telefon: (22) 325 82 21.

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

Termin narady koordynacyjnej wyznaczany jest nie później niż po upływie 14 dni od dnia złożenia wniosku (po uprzednim dokonaniu przez wnioskodawcę opłaty za naradę).

Tryb odwoławczy

W przypadku sporu dotyczącego wysokości należnej opłaty za uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu wydaje się decyzję administracyjną, od której służy odwołanie.

Uwagi

 1. Projekty sieci uzbrojenia terenu ujawniane są w bazie numerycznej mapy miasta po przeprowadzeniu narady koordynacyjnej.
 2. Projekty drogowe (krawężniki jezdni) oraz projektowane budynki  nie są rejestrowane w bazie numerycznej mapy miasta, lecz jako elementy planu sytuacyjnego należy przedstawiać je na załącznikach mapowych z projektem sieci uzbrojenia terenu.

Zasady przygotowania projektu na naradę koordynacyjną:

 1. Projekt sporządza się na planie sytuacyjnym przedstawionym na kopii aktualnej mapy do celów projektowych, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta (wraz z projektem zagospodarowania działki lub terenu), wykonanej zgodnie ze standardami technicznymi obowiązującymi w geodezji, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (w odpowiedniej skali – 1:500 lub większej), zapewniającej czytelność treści kartograficznej i opisowej mapy. 
 2. Dokumentacja i projekt są zwracane inwestorowi w przypadku sporządzenia projektu na nieaktualnej lub nieczytelnej mapie lub stwierdzenia innych nieprawidłowości w sporządzeniu mapy, z zachowaniem formy pisemnej.
 3. Mapy do celów projektowych wykonują jednostki wykonawstwa geodezyjnego.
 4. Projekt sieci uzbrojenia terenu należy przygotować w oparciu o przepisy Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz.1609 j.t.). Projekt sieci uzbrojenia terenu powinien być wkreślony na załączniki mapowe w sposób czytelny (grubością linii 0,18 mm), z zachowaniem skali mapy, z zanumerowanymi punktami charakterystycznymi przewodu, z umieszczoną na projekcie legendą, określającą rodzaje sieci uzbrojenia terenu, z rozdzieleniem na sieci i przyłącza.
 5. Dokumentacja projektowa powinna zawierać w części opisowej (legenda) obligatoryjne atrybuty projektowanych sieci uzbrojenia terenu (rodzaj urządzenia, funkcja, typ, przebieg, rodzaj przewodu, średnica przewodu, liczba przewodów itp.) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Dz.U. z 2021 r. poz. 1374).
 6. Do wniosku o skoordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu należy dostarczyć na nośniku cyfrowym plik wektorowy, w formacie oprogramowania aktualnie wykorzystywanego przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (TurboEWID) lub plik dxf w Państwowym Układzie Współrzędnych Geodezyjnych PL-2000. Ponadto do wniosku należy dołączyć minimum 2 egz. załączników mapowych w postaci wydruku mapy z numerycznie opracowanym projektem.
 7. W przypadku, gdy projekt sieci przygotowano na mapie do projektu wykonanej w technice cyfrowej, do wniosku należy dołączyć również oryginał wtórnika opatrzonego klauzulą Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej lub zawierającego oświadczenie wykonawcy prac geodezyjnych.
 8. Każdy egzemplarz załącznika mapowego z wniesionym projektem powinien być autoryzowany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane (oryginalny podpis, pieczątka, numer uprawnień, specjalność) oraz powinien zawierać datę opracowania.
 9. Projekty sieci uzbrojenia terenu związane z projektowaną inwestycją drogową, należy przedstawić na załącznikach mapowych łącznie z projektowanym układem komunikacyjnym.

Okres ważności projektu po przeprowadzonej koordynacji:

 1. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Dz.U. z 2021 r. poz. 1374) projekty zarejestrowane w bazie numerycznej mapy miasta, w wyniku przeprowadzonej narady koordynacyjnej nie posiadają określonego terminu ważności.
 2. Wydział Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu z dniem 1 stycznia 2020 r. zaprzestaje rejestracji uzgodnionych projektów sieci uzbrojenia terenu, dla których została wydana prawomocna decyzja o pozwoleniu na budowę lub dokonano zgłoszenia robót budowlanych. Informacje nt. wydanych pozwoleń na budowę i zgłoszeń robót budowlanych są publikowanie na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego (http://wyszukiwarka.gunb.gov.pl/) jak również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy w zakładce „informacje o postępowaniach” (https://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/postepowania/default.htm).

Podstawa prawna


Nie znalazłeś informacji?