Koordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu