Ewidencja gruntów i budynków

null Mapa zasadnicza

Mapa zasadnicza jest to wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierające aktualne informacje o:

  • przestrzennym rozmieszczeniu obiektów ogólnogeograficznych,

  • elementach ewidencji gruntów i budynków,

  • sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych i podziemnych.

Ze względu na intensywność zagospodarowania, dla obszaru m.st. Warszawy mapę zasadniczą prowadzi się głównie w skali 1:500. Obszary na obrzeżach miasta, w mniejszym stopniu nasycone uzbrojeniem terenu, obejmuje mapa w skali 1:1000.


Kopię wybranego fragmentu mapy zasadniczej może zamówić każdy w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Za wydanie danych i wykonanie kopii pobierane są opłaty zgodnie z istniejącymi w tym zakresie przepisami prawa. 

Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (otwiera nowe okno)

Nie znalazłeś informacji?