Odbieranie odpadów komunalnych

Wstecz

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. jest jednoosobową spółką prawa handlowego należącą do Miasta Stołecznego Warszawy.

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie sp. z o.o.
ul. Obozowa 43, Warszawa 01-161
tel. 22 3910 100

 

Recepcja
tel. 22 391 01 00

 

Sekretariat Zarządu

tel. 22 3910 104
fax. 22 3910 293
E-mail mpo@mpo.com.pl 

 

Dział Sprzedaży

tel. 22 39 10 275, 22 39 10 310, 22 39 10 370, 22 39 10 371

E-mail bok@mpo.com.pl

 

Zakłady Unieszkodliwania Odpadów Komunalnych

 • ul. Zabraniecka 2, 03-872 Warszawa

tel. 22 3910 450
fax. 22 3910 498

 

 • ul. Kampinoska 1, 01-934 Warszawa

tel. 22 3910 400
fax. 22 3910 448

 

Zadania:

 • zbieranie odpadów,

 • przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów,

 • odzysk surowców,

 • działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami,

 • odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,

 • działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach,

 • sprzątanie obiektów,

 • działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni,

 • produkcja wyrobów z betonu, cementu i gipsu,

 • produkcja pozostałych wyrobów ze stali poddanej wstępnej obróbce,

 • produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych,

 • produkcja zbiorników, cystern i pojemników metalowych,

 • produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą,

 • kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków,

 • obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych,

 • produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia,

 • naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych maszyn i urządzeń,

 • produkcja energii elektrycznej i sprzedaż tej energii na zewnątrz,

 • pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,

 • odprowadzenie i czyszczenie ścieków,

 • realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,

 • roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,

 • roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych,

 • roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,

 • roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej,

 • rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę,

 • wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych,

 • wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych,

 • pozostałe specjalistyczne roboty budowlane,

 • konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,

 • sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,

 • sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,

 • sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw,

 • transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami,

 • magazynowanie i przechowywanie towarów,

 • działalność usługowa wspomagająca transport,

 • hotele i podobne obiekty zakwaterowania,

 • obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,

 • przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa,

 • wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,

 • doradztwo związane z zarządzaniem,

 • działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne,

 • badania i analizy techniczne,

 • wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,

 • wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych,

 • działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa,

 • sprzątanie obiektów,

 • działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach,

 • działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni,

 • działalność edukacyjna oraz promocyjna w zakresie ekologii pod kątem unieszkodliwiania odpadów.

 

MPO

Biuletyn Informacji Bublicznej


Nie znalazłeś informacji?